Katalog ECTS

Budownictwo i Ergonomia

Pedagog: dr Konrad Styka

Pole Opis
Typ przedmiotu Nauczanie kierunkowe. Przedmiot składa się z części teoretycznej - wykładów - i praktycznej - ćwiczeń rysunkowych.
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Nauczanie kierunkowe. Przedmiot składa się z części teoretycznej - wykładów - i praktycznej - ćwiczeń rysunkowych.

1. Wykład kursowy

2. Dialog dydaktyczny

3. Prezentacja próbek materiałów, lub ekspozycji omawianej grupy wyrobów budowlanych

4. Prezentacja multimedialna

5. Ćwiczenia warsztatowe

6. Projekt indywidualny - korekty indywidualne

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Wiedza  z zakresu fizyki, geografii, chemii, matematyki, biologii na poziomie liceum ogólnokształcącego. Zaliczony I rok.

Wymagania końcowe

umiejętność wykonania następujących projektów indywidualnych:

ćwiczenie rysunkowe 7 ściana w systemie z płyt gipsowo – kartonowych w zadanym pomieszczeniu

Należy zaprojektować przebieralnię w pomieszczeniu szatni. W tym celu wykonać rysunki kreślone w skali, składające się na techniczny projekt wnętrza. Rysunki wykonać na podstawie wiedzy uzyskanej w trakcie wykładów i rysunku z katalogu producenta wybranego systemu.

ćwiczenie rysunkowe 8 (sufit podwieszony). Należy zaprojektować sufit w pomieszczeniu zaplecza. rzut - rysunek w skali 1:20. Umieścić oprawę oświetleniową i anemostat.  przekrój - rysunek w skali 1:20  zwięzły opis techniczny – umieszczony obok rysunków.

Wymagane min. 3 korekty z każdego ćwiczenia rysunkowego, w formie dialogu dydaktycznego

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Skala ocen według obowiązującej na Wydziale Architektury Wnętrz: 0 – 5+

Ocena poziomu wiedzy i umiejętności:

- oceny za wykonanie rysunków wykonywanych indywidualnie przez studentów - procentowy udział w ocenie końcowej 60%;

- ocena wiedzy przyswojonej na wykładach - test pisemny -  procentowy udział w ocenie końcowej 30%

- ocena za udział w wykładach i korektach – procentowy udział w ocenie końcowej 10%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zajęcia z budownictwa i ergonomii mają nauczyć studentów , jakimi środkami technicznymi uzyskać zamierzone efekty przestrzenne i estetyczne oraz – z drugiej strony – jakie są dostępne i możliwe do zastosowania rozwiązania budowlane i instalacyjne oraz stosowane materiały. Studenci po cyklu zajęć z budownictwa powinni mieć przekonanie, że stosowanie różnych rozwiązań budowlanych i wyrobów musi wynikać z intencji plastycznych projektanta. Celem zajęć jest też nabycie umiejętności wykonywania dokumentacji projektowej zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej.
Treści programowe nauczania (treść zajęć):
•    Materiały i techniki stosowane w wystawiennictwie - szkło, tworzywa sztuczne,  płyty drewnopochodne; formaty płyt grubości
•    Ścianki działowe i sufity z płyt gipsowo- kartonowych – różne systemy i ich zastosowania, wady i zalety, detale połączeń; wydanie ćwiczenia rysunkowego 7 (ściana w systemie z płyt gipsowo – kartonowych w zadanym pomieszczeniu)
•    Podstawy ergonomii w budownictwie.
•    Ergonomia w budownictwie. Kuchnie
•    Tynki wewnętrzne.
•    Podłogi, podłoża i izolacje – wstęp. Naturalne materiały wykończeniowe. Korekty.
•    Drewno na posadzkach – podstawowe gatunki i własności, cechy i rodzaje posadzek drewnianych; posadzki z korka.
•    Posadzki „twarde”  (kamień, ceramika, beton)- cechy techniczne i użytkowe; rodzaje kamienia, podział płytek ceramicznych,  
•    Posadzki „miękkie” (wykładziny elastyczne i tekstylne) systematyka tworzyw sztucznych; Posadzki panelowe, podłogi wyniesione, bezspoinowe, strefy czyszczące.
•    Sufity podwieszane (płaszczyznowe, panelowe, listwowe, napinane). Akustyka wnętrz. Wydanie ćwiczenia rysunkowego 8 (sufit podwieszany).
•    Szkło w pracach wykończeniowych. Harmonogramy prac, wymogi formalne (pozwolenia, uzgodnienia, odbiory).
•    Korekty uzupełniające, konsultacje przed testem
•    test semestralny
•    poprawki testu. zaliczenia, omówienie prac
•    zaliczenia, omówienie prac

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Markiewicz Przemysław Budownictwo ogólne dla architektów , ARCHI-PLUS, 2011  Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Wolny Dostęp

Skowroński Wojciech,  Miśniakiewicz Elżbieta Rysunek techniczny budowlany  Wydawnictwo Arkady Warszawa 2013, wydanie z 2008 - Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Wolny Dostęp

PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych

PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Budownictwo ogólne : praca zbiorowa. T. 1, Materiały i wyroby budowlane Bogusław Stefańczyk (Red.) Wydawnictwo Arkady 2010 Biblioteka  Główna Politechniki Warszawskiej Wolny Dostęp

Budownictwo ogólne : praca zbiorowa. T. 2, Fizyka budowli Piotr Klemm (Red.) Wydawnictwo Arkady 2010 Biblioteka  Główna Politechniki Warszawskiej Wolny Dostęp

Budownictwo ogólne : praca zbiorowa. T. 3, Elementy budynków - podstawy projektowania Lech Lichołai (Red.) Wydawnictwo Arkady 2011 Biblioteka  Główna Politechniki Warszawskiej Wolny Dostęp

Budownictwo ogólne : praca zbiorowa. T. 4, Konstrukcje budynków Wiesław Buczkowski (Oprac.) Wydawnictwo Arkady 2010 Biblioteka  Główna Politechniki Warszawskiej Wolny Dostęp

 

·         Vademecum Budowlane praca zbiorowa pod redakcją E. Piliszka, Wydawnictwo Arkady Warszawa 2001

·         Przemysław Markiewicz Kształtowanie architektury poprzez zmianę rozwiązań budowlanych, Archi-Plus, 2006

·         ILUSTROWANY LEKSYKON ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  praca zbiorowa Wydawnictwo Arkady Warszawa 2007

·         Ochrona budynków przed korozją biologiczną praca zbiorowa pod redakcją J. Ważnego i J. Karysia , Wydawnictwo Arkady Warszawa 2001 Dodruk cyfrowy 2008

·         J.Cassel P.Parham Malowanie mieszkania Wydawnictwo Arkady Warszawa 1997

·         J.Cassel P.Parham Malowanie domu Wydawnictwo Arkady Warszawa 1997

·         E.Wilhide Podłogi Wydawnictwo Arkady Warszawa 2000

·         E. Masłowski D. Spiżewska Wzmacnianie konstrukcji budowlanych Wydawnictwo Arkady 2000 Dodruk cyfrowy 2008

·         Nowy poradnik majstra budowlanego  praca zbiorowa Wydawnictwo Arkady Warszawa 2010

·         Lichołai Lech,  Miąsik Przemysław .: Budownictwo ogólne. Projektowanie konstrukcyjne domów jednorodzinnych. PRz Rzeszów 2004.

·         Pyrak Stefan,  Michalak Hanna.: Domy jednorodzinne.  Arkady, Warszawa 2013

·         Neufert Peter.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Arkady, Warszawa 2012

·         Pyrak Stefan, Włodarczyk Wojciech.: Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane. WsiP, Warszawa 2000.

·         Neufert Peter.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Arkady, Warszawa 2010

·         Cieślowski S., Krygier K.: Instalacje sanitarne, cz. 1 i 2. WSiP, Warszawa 2000

·         Hoffmann Z., Lisiczki K.: Instalacje budowlane, WSiP, Warszawa 2006

·         Popek M., Wapniska B.: O instalacjach sanitarnych najkrócej. WSiP, Warszawa 2006

·         zbiór przepisów – ustawa Prawo Budowlane i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach poprzez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji; dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
K_U02 Absolwent potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;
K_U03 Absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole;
K_U04 Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;
K_U05    tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia;
K_U14    stosować formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych
dokonań.

K_W01 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki projektowe, tworzącej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej właściwe dla programu kształcenia;
K_W03 Absolwent zna i rozumie podstawowy zakres problematyki związanej z budownictwem, technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności;
K_W08 Absolwent zna i rozumie problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;
K_W09 Absolwent zna i rozumie powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu;

 

K_K01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
 K_K03    odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu;
 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

techniczne materiały informacyjne producentów materiałów budowlanych i instalacyjnych

rzutnik multimedialny, próbki materiałów budowlanych

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.3 o 30 3 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10024