Katalog ECTS

Rzeźba i działania przestrzenne

Pedagog: dr hab. Boris Schwencke

Pole Opis
Typ przedmiotu ogólny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Podstawowymi metodami nauczania są:

1. Ćwiczenia kompozycyjne
2. Ćwiczenia materiałowe
3. Ćwiczenia studyjne oparte na studium postaci (portret)
4. Ćwiczenia warsztatowe (budowanie formy i odlew)
5. Dokumentacja i prezentacja prac
6. Omówienie zadań i przeglądy prac

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin końcowy po I roku studiów licencjackich

Wymagania końcowe

Zdany egzamin końcowy po II roku studiów licencjackich, dotyczący zajęć praktycznych (ćwiczeń)

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Ocena poziomu artystycznego i technicznego wykonania prac. – 50%
2. Ocena stopnia zaangażowania w realizację programu. – 50%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

1. Ćwiczenia kompozycyjne
2. Ćwiczenia materiałowe
3. Portret (studium głowy w glinie)
4. Budowanie formy i odlew

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Gottfried Bammes: The Artist’s Guide to Human Anatomy, Search Press, 2014.
2. G. Duby / J. L. Daval: Sculpture. From Antiquity to the Present Day, Taschen, 2010.
3. Paul Jackson, Structural Packaging: Design Your Own Boxes and 3D Forms, 2012.
4. Paul Jackson, Folding Techniques for Designers: From Sheet to Form; Pap/Cdr 2011.
5. N. Penny: The Materials of Sculpture, Yale University Press, 1993.
6. H. Read: Modern Sculpture, Thames and Hudson, 1987.

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Albumy monograficzne oraz publikacje dotyczące anatomii człowieka, np.
1. Gottfried Bammes: The Artist’s Guide to Animal Anatomy, Search Press, 2014.
2. E. H. Gombrich: The Story of Art, Phaidon, 1996.
3. Wang Shaoqiang, Paper Works, Gingko Press 2012.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

- świadomej obserwacji natury.
- świadomej interpretacji własnej obserwacji w sposób rysunkowy i malarski.
- świadomego posługiwania się odpowiednymi narzędziami
- świadomego doboru techniki do zamierzonego efektu
- świadomego wykorzystywania swojej wyobraźni, intuicji i ekspresji twórczej do realizacji zadań
- rozumienia relacji zachodzących pomiędzy formą dzieła a niesionym przez nie komunikatem
- swobodnego poruszania się w obrębie podstaw kompozycji przestrzennych i struktur wizualnych
- swobodnego poruszania się w dziedzinach ogólnoplastycznych ze świadomym wykorzystaniem wiedzy na temat anatomii, kompozycji, proporcji, perspektywy, światłocienia oraz koloru
- świadomego wykorzystywania wiedzy na temat techniki i technologiach rzeźbiarskich

 

- swobodnego wykorzystywania poznanych podczas studiów technik rzeźbiarskich w twórczości własnej oraz do realizacji różnorodnych projektów
- znajomość zagadnień teoretycznych, metodologicznych i praktycznych związanych z technikami i technologiami wykorzystywanymi we współczesnej sztuce
- anatomii człowieka i wykorzystania jej do budowy postaci.
- wykorzystywania nabytej podczas studiów wiedzy do dalszego rozwoju własnej osobowości artystycznej

- swobodnego wypowiadania się w sposób werbalny na temat swoich projektów lub twórczości artystycznej, oraz na szeroko pojmowane tematy ogólnokulturowe i ogólnoplastyczne
- kreatywnej analizy własnej pracy i zdolności do autokrytyki.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownia wyposażona w kawalety rzeźbiarskie, deski rysunkowe, narzędzia i materiały rzeźbiarskie

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.3 o 30 4 ćw. 30h
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10033