Katalog ECTS

Seminarium reżyserskie

Pedagog: dr Julia Skrzynecka

Pole Opis
Typ przedmiotu zaliczenie + egzamin
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Studenci uczestniczą w zajęciach prowadzonych na Wydziale Reżyserii Warszawskiej Akademii Teatralnej. 

Podczas ich trwania powstają tzw. etiudy - sceny z udziałem profesjonalnych aktorów, reżyserowane przez studentów Wydziału Reżyserii,

do których studenci projektują oraz pomagają w wykonaniu lub własnoręcznie tworzą scenografię, rekwizyty, kostiumy, światło, materiały multimedialne.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdane egzaminy oraz zaliczone wszystkie przedmioty II roku I stopnia oraz uzyskana kwalifikacja na III rok studiów.

Wymagania końcowe -brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Kryteria oceny:

- znajomość literatury przedmiotu, 

- udział w dyskusji,

- ocena poziomu wiedzy i logicznego rozumowania,

- ocena poziomu pokazu,

- ocena poziomu samodzielności

- ocena wartości artystycznej wykonanej pracy 

- ocena samodzielności wykonanej pracy

- ocena stopnia zaangażowania w realizację programuCele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zajęcia te służą przekazywaniu studentom wiedzy i umiejętności warsztatowych pracy reżysera teatralnego oraz rozwijaniu przez studentów tychże umiejętności w związku z kolejnymi, dość samodzielnymi, etapami pracy nad przygotowaniem spektaklu teatralnego.

Dodatkowymi acz ważnymi celami zajęć jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych w procesie artykułowania zrozumiałej, jasnej i spójnej wypowiedzi (przedstawienie treści i struktury utworu) wobec krytycznego audytorium – tak jak to bywa na próbach w teatrze) i elastycznej obronie własnych poglądów (czasem i narzucania własnej wizji spektaklu i jej egzekwowanie)...

Realizacja w/w celów nauczania pozwoli studentom na twórcze i indywidualne konstruowanie spektakli teatralnych, umożliwiające widzom rozumienie interpretacji i przesłania spektaklu zgodne z zamierzeniami reżysera, spektaklu ubranego w niebanalną formę teatralną.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Ślub – Witold Gombrowicz
Iwona – W.Gombrowicz,
Hamlet, Makbet, Romeo i Julia, Ryszard III - William Shakespeare, Sceny z Egzekucji - Howard Barker inne każdorazowo wybrane

Praca aktora na sobą - Konstanty Stanisławski ,Warszawa 1953

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Teatr i jego sobowtór - Antonin Artaud, Warszawa 1966
Teksty z lat 1965 - 1969 - Jerzy Grotowski, Wrocław 1990

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U04 realizować własne koncepcje artystyczne oparte na różnorodnych konwencjach; 


K_U05 wykorzystywać wiedzę nabytą podczas studiów w praktyce zawodowej; 


K_U06 korzystać z różnorodnych możliwości ekspresji i kreacji twórczej jakie daje
scenografia, kostium, figura animowana, projektowanie ubioru;


K_U07 zrozumieć relacje zachodzące pomiędzy kształtem dzieła a otwartym przez nie
pasmem znaczeniowym;

K_U08 współpracować z innymi osobami w ramach prac i projektów zespołowych, także
zadań o charakterze interdyscyplinarnym;


K_U10 postawić problem twórczy na podstawie danego tematu, lektury i samodzielnej
interpretacji scenariusza 


K_U11 prezentować swoje koncepcje scenograficzne w rozmowie z reżyserem i innymi
współpracownikami;

K_W03 podstawowe zagadnienia z zakresu dyscyplin pokrewnych sztukom plastycznym 

(reżyseria, architektura wnętrz) pozwalające na realizację zadań zespołowych także o 

charakterze interdyscyplinarnym;

K_W04 podstawową problematykę z zakresu historii sztuki, teatru i kina, konwencji
teatralnych i filmowych oraz potrafi je powiązać w procesie twórczym; 


K_W06 podstawowe cechy teatru rozumianego jako medium twórczości w obszarze sztuki; 


K_W09 specyfikę mediów składających się na język teatru i ich roli w procesie budowy
znaczeń;

K_K01 podjęcia interpretacji znalezionych źródeł inspiracji i twórczo wykorzystać je w
procesie projektowym;

K_K03 efektywnego komunikowania się w obrębie własnego środowiska i społeczności; 


K_K04 efektywnego rozwiązywania problemów dotyczących szeroko pojętej pracy
projektowej jak i też własnej kreacji artystycznej; 


K_K05 swobodnego posługiwania się fachową terminologią z zakresu scenografii 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.5 o 60 2 ćw. 60h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10035