Katalog ECTS

Struktury wizualne

Pedagog: dr hab. Anna Klonowska

Pole Opis
Typ przedmiotu Uzupełniający
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Dialog dydaktyczny, dyskusja dydaktyczna, projekt indywidualny, prezentacja.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pozytywny wynik przeglądu prac, umiejętność twórczej obserwacji, otwartość na inspirację.

Wymagania końcowe

Umiejętność oryginalnej własnej wypowiedzi artystycznej, umiejętność świadomego korzystania ze specjalistycznego warsztatu, umiejętność kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena indywidualnej pracy artystycznej studenta, ocena prezentacji własnej twórczości, wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Pogłębienie umiejętności wyboru właściwej techniki przekazu, doskonalenie umiejętności doboru środków artystycznych adekwatnych do wyrażanej treści, wypracowanie umiejętności kreatywnej autorskiej wypowiedzi plastycznej.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownia umożliwiająca korekty i miejsce dla samodzielnej pracy studentów (stoły i krzesła), sprzęt multimedialny do korekty i prezentacji prac, miejsce do prezentacji prac studentów (powierzchnia wystawiennicza).

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.3 d 30 3 ćw. 30h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10201