Katalog ECTS

Pracownia plastyczna

Pedagog: mgr Jakub Mazurkiewicz

Pole Opis
Typ przedmiotu Obligatoryjny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

warsztaty, dyskusje, spacery, realizacja zadań grupowych i indywidualnych, przeglądy 

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

brak

Wymagania końcowe

Oddanie zadania semestralnego.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena semestralna zostaje wystawiona podczas przeglądu semestralnego. Ocenie podlega:

– obecność na zajęciach

– jakość realizacji zadania semestralnego

– zaangażowanie podczas zajęć

 

 

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć jest poznanie przez studenta procesu projektowego towarzyszącego powstawaniu zbiorowej publikacji.

Poszczególne cele dydaktyczne są realizowanie poprzez elementy składające się na semestr:

 1. warsztaty projektowania analogowego
  • zrozumienie podstawowych zasad projektowania
 2. warsztaty projektowania layoutu publikacji w Adobe InDesign
  • poznanie podstaw projektowania publikacji
  • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej
 3. wybór materiałów do publikacji
  • umiejętność podejmowania decyzji odnoście własnej pracy twórczej
 4. opracowanie graficzne własnego rozdziału wchodzącego w skład publikacji 
  • rozwijanie umiejętności projektowania publikacji
 5. korekty projektów
  • poznanie podstaw procesu redakcyjnego
 6. przygotowanie publikacji do druku, druk i oprawa
  • poznanie procesów producji w poligrafii
 7. warsztaty introligatorskie –
  • zdobycie praktycznych umiejętności 

Efektem prac w semestrze jest określony nakład zbiorowej publikacji – albumu prezentującego reportaże wizualne.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Brak

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Brak

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U14
K_U15
K_U16
K_U17
K_U18
K_U19
K_U20

K_U21

K_U22

K_W17
K_W18

K_K02

K_K03
K_K04
K_K07

K_K08
K_K09
K_K12
K_K14

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownia dostosowana do prezentacji multimedialnych, wyposażona w: ekran, projektor multimedialny o dużej rozdzielczości, komputer z możliwością podłączenia do projektora; duże stoły do pracy warsztatowej; stanowiska komputerowe (1 stanowisko – 1 student) z oprogramowaniem do projektowania wydawniczego, graficznego, obróbki zdjęć i montażu filmów; narzędzia introligatorskie: gilotyna z zapasowym nożem, maty do cięcia, nożyki introligatorskie, nożyczki, linijki; drukarka.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.2 o 45 2 45h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10396