Katalog ECTS

Historia sztuki nowożytnej powszechnej i polskiej

Pedagog: dr Paweł Ignaczak

Pole Opis
Typ przedmiotu obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

konwersatorium

Język wykładowy -brak-
Wymagania wstępne -brak-
Wymagania końcowe

·      obecność i aktywność na zajęciach (w oparciu o lektury)

·      przygotowanie i wygłoszenie referatu

·      oddanie referatu w formie pisemnej

·      kolokwium pisemne (sztuka europejska XVIII w.)

kolokwium ustne (na podstawie literatury wskazanej do zajęć)

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

jw.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zajęcia mają na celu omówienie wybranych zagadnień sztuki „długiego” XVIII wieku, tj. od lat 80. XVII stulecia do okresu Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Zajęcia są pomyślane jako wybór problemów, odchodząc od chronologicznej prezentacji artystów i dzieł sztuki. Umieszczają one twórczość artystyczną w obrębie szerokich kontekstów społecznych, gospodarczych, politycznych, zmieniających się w miarę upływu kolejnych dekad.

Studenci są zobowiązani do samodzielnego opanowania podstaw historii sztuki XVIII wieku w oparciu o wskazane lektury ogólne.

Zajęcia będą prowadzone w formie dyskusji w oparciu o przeczytane lektury (wskazane na każde zajęcia) i referat przygotowany przez uczestników zajęć.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Peter Burke, Fabrykacja Ludwika XIV, tłum. R. Pucek, M. Szczubiałka, Warszawa 2011

Nicholas d'Archimbaud i in., Wersal, Warszawa 2004

Mariusz Karpowicz, Co nam mają do powiedzenia fasady Wilanowa, Warszawa 2011

M. Forycki, J. Pietrzak, Ceremoniał na dworach francuskim i polskim w epoce nowożytnej, [w:] Wersal Marii Leszczyńskiej. Sztuka dworska we Francji XVIII wieku, red. P. Mrozowski, Warszawa 2014

Tadeusz Bernatowicz, Mitra i buława. Królewskie ambicje książąt w Rzeczypospolitej szlacheckiej (1697-1763), Warszawa 2011

Anna Oleńska, Jan Klemens Branicki. Sarmata nowoczesny, Warszawa 2011

Grand Tour: Lure of Italy in the Eighteenth Century, Tate Gallery Publishing, London 1996

Marek Bratuń, Grand Tour: narodziny-rozwój-zmierzch, [w:] Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX wieku, red. Agata Roćko, Warszawa 2014

J.W. Goethe, Podróż włoska, opr. Henryk Krzeczkowski, Warszawa 1980

Grand Tour. Narodziny kolekcji Stanisława Kostki Potockiego, Warszawa 2006

E. Manikowska, Bernardo Bellotto i jego drezdeński apartament, Warszawa 2014

A. Bernatowicz, Malarze w Warszawie Stanisława Augusta. Status-aspiracje-twórczość, Warszawa 2016

Iwona Danielewicz, Elisabeth Vigée Le Brun i Polacy, Warszawa 2016

Agnieszka Rosales-Rodriguez, Macierzyństwo i dzieci w obrazach Élisabeth Vigée Le Brun a nowoczesne ideały wychowania, [w:] Materiały pokonferencyjne "Élisabeth Vigée Le Brun i jej czasy. Kobieta – artystka – Europejka", Nieborów 2017

Chiron-Morozowska, Cztery projekty Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, „Kronika Zamkowa”, tom 3 (69), 2016

Chiron-Morozowska, Bacciarellówka - pracownia i szkoła artystyczna króla Stanisława Augusta, Warszawa 2018

M. Poprzęcka, Akademizm (różne wydania)

E. Lajer-Burcharth, The Painter's Touch. Boucher, Chardin, Fragonard,Princeton 2018

E. Lajer-Burchardt, Kwestia nowoczesności: przypadek Bouchera, [w] Le siècle francais…, MNW, Warszawa 2009, s. 122-142

K. Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż, Wenecja. XVI-XVIII wiek, Lublin 2001

P. Ignaczak, La pierre de touche du degré de connoissance. Grafika Rembrandta w XVIII-wiecznej Francji, [w:] G. Hałasa, Grafiki Rembrandta, Oryginał. Kopia. Późne odbitki, Poznań 2009, s. 24-28

P. Wątroba, Wezuwiusz w Kaniowie - realizacje Jakuba Kubickiego z okazji spotkania Stanisława Augusta i Katarzyny II w maju 1787 r., w: Stanisław August i jego Rzeczpospolita. Dramat państwa, odrodzenie narodu, Warszawa 2013, s. 195-211

Andrzej Józef Baranowski, Koronacje wizerunków maryjnych w czasach baroku : zjawisko kulturowe i artystyczne, Warszawa, 2003, s. 111-150

Zbigniew Michalczyk, W lustrzanym odbiciu. Grafika europejska a malarstwo polskie w czasach nowożytnych (ze szczególnym uwzględnieniem późnego baroku), Warszawa 2017

Jakub Sito, Wielkie warsztaty rzeźbiarskie Warszawy doby saskiej. Modele kariery – formacja artystyczna – organizacja produkcji, Warszawa 2013

Rottermund, Zamek Warszawski w epoce oświecenia. Rezydencja monarsza, funkcje i treści, Warszawa 1989

Dyskusja: E. Manikowska, Sztuka, ceremoniał, informacja; studium wokół królewskich kolekcji Stanisława Augusta, Warszawa 2007

Louise Wickham, Gardens in History. A  Political Perspective, Oxford 2012,

Whelan, Powązki: szkoła uczuć i historii. Wychowanie młodych Czartoryskich, „RHS” 2014, s. 223-247

Amy Freund, Portraiture and Politics in Revolutionary France, University Park: Pennsylvania State University Press, 2014

Anthony Halliday, Facing the Public: Portraiture in the Aftermath of the French Revolution, Manchester 2000

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Student potrafi samodzielnie zinterpretować znaczeniewybranych dzieł sztuki i architektury w ich kontekście politycznym, społecznym i/lub ekonomicznym.

Student posiada pogłębioną wiedzę humanistyczną na temat dzieł sztuki i architektury XVIII wieku w ich kontekście politycznym, społecznym i/lub ekonomicznym.

 

Student ma ukształtowany stosunek do kultury artystycznej z uwzględnieniem takich cech jak ciekawość, tolerancja, troska o dziedzictwo kulturowe oraz zdolność inspirowania się dziełami przeszłości.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Komputer i rzutnik

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.4 o 30 3 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10412