Katalog ECTS

Historia sztuki w Polsce 1890–2010

Pedagog: dr hab. Luiza Nader

Pole Opis
Typ przedmiotu obligatoryjny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Zajecia trwają 3 semestry. Wykład konwersatoryjny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

zaliczony I rok studiów oraz znajomość podstawowych faktów na temat zachodnioeuropejskiej sztuki XX wieku

Wymagania końcowe

egzamin po każdym semestrze

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

prezentacja 50%, egzamin 50 %

Kryteria oceny:

[Ocena słowna, ocena liczbowa (do średniej)
Opis wymaganych kryteriów
Stopień opanowania wiedzy w %]


celujący, 5,35
student nie tylko opanował wiedzę z zakresu historii sztuki nowoczesnej w Polsce w latach 1890-2010, ale też wykonał dodatkową pracę w zakresie jej poszerzania, jest w stanie samodzielnie posługiwać się nią w analizie rzeczywistości historycznej, wykazuje się kompetencją i chęcią do aplikowania nabytej wiedzy w życiu zawodowym
≥ 91


bardzo dobry, 5,0
student opanował wiedzę z zakresu historii sztuki nowoczesnej w Polsce w latach 1890-2010, jest w stanie samodzielnie posługiwać się nią w analizie rzeczywistości historycznej, wykazuje się kompetencją i chęcią do aplikowania nabytej wiedzy w życiu zawodowym
91-95

 

bardzo dobry minus, 4,65
student opanował wiedzę z zakresu historii sztuki nowoczesnej w Polsce w latach 1890-2010, ale z drobnymi nieścisłościami, jest w stanie

samodzielnie posługiwać się nią w analizie rzeczywistości historycznej, wykazuje się kompetencją i chęcią do aplikowania nabytej wiedzy w życiu

zawodowym
86-90

 

dobry plus, 4,35
student opanował wiedzę z zakresu historii sztuki nowoczesnej w Polsce w latach 1890-2010, ale z drobnymi nieścisłościami, wykazuje pewne problemy w posługiwaniu się nią w analizie rzeczywistości historycznej, wykazuje się kompetencją i chęcią do aplikowania nabytej wiedzy w życiu zawodowym
81-85


dobry, 4,0
student opanował wiedzę z zakresu historii sztuki nowoczesnej w Polsce w latach 1890-2010, ale z drobnymi nieścisłościami, wykazuje pewne problemy w posługiwaniu się nią w analizie rzeczywistości historycznej, wykazuje się kompetencją i chęcią do aplikowania nabytej wiedzy w życiu zawodowym, ale nie robi tego płynnie
71-80


dobry minus, 3,65
student opanował wiedzę z zakresu historii sztuki nowoczesnej w Polsce w latach 1890-2010, ale z drobnymi nieścisłościami, wykazuje pewne problemy w posługiwaniu się nią w analizie rzeczywistości historycznej, wykazuje się kompetencją i chęcią do aplikowania nabytej wiedzy w życiu

zawodowym, ale z drobnymi problemami kompetencyjnymi
66-70

 

dostateczny plus, 3,35
student opanował wiedzę z zakresu historii sztuki nowoczesnej w Polsce w latach 1890-2010, z pominięciem pewnych istotnych aspektów, wykazuje pewne problemy w posługiwaniu się nią w analizie rzeczywistości historycznej, wykazuje się kompetencją i chęcią do aplikowania nabytej wiedzy w życiu

zawodowym, ale z drobnymi problemami kompetencyjnymi
61-65


dostateczny, 3,0
student opanował wiedzę z zakresu historii sztuki nowoczesnej w Polsce w latach 1890-2010, ale z większymi lukami, ma większe problemy w posługiwaniu się nią w analizie rzeczywistości historycznej, wykazuje ograniczoną chęć do aplikowania nabytej wiedzy w życiu

zawodowym, cierpi na braki kompetencyjne
56-60


dostateczny-, 2,65
student opanował wiedzę z zakresu historii sztuki nowoczesnej w Polsce w latach 1890-2010, ale z poważnymi lukami, ma większe problemy w posługiwaniu się nią w analizie rzeczywistości historycznej, wykazuje ograniczoną chęć do aplikowania nabytej wiedzy w życiu

zawodowym, cierpi na poważne braki kompetencyjne
51-55


niedostateczny
2,0
student nie opanował wiedzy z zakresu historii sztuki nowoczesnej w Polsce w latach 1890-201, nie jest w stanie posługiwać się nią w analizie rzeczywistości historycznej, nie wykazuje chęci do aplikowania nabytej wiedzy w życiu

zawodowym
≤ 50


nieklasyfikowany, 0
brak możliwości oceny poziomu osiągnięcia efektów kształcenia
0%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat sztuki polskiej od końca XIX do początków XXI wieku. Zastanowimy się również nad towarzyszącymi jej procesami kulturowymi, społecznymi i historycznymi. Opisowi, analizie i interpretacji podlegać będą zarówno indywidualne dzieła i prace artystyczne, jak również teksty, instytucjonalne strategie i taktyki, a w końcu dyskursy, zmienna dynamika i stawki pola kulturowego. Ponadto zadaniem zajęć jest dostarczenie niezbędnych kategorii i narzędzi pojęciowych do interpretacji i opisu dzieł; umiejętność ich umiejscowienia w kontekście poza-artystycznym (politycznym, ekonomicznym, kulturowym itp.); zbudowanie podstawy do studiowania szczegółowych zagadnień z zakresu sztuki polskiej XX i XXI wieku.

 

Semestr 2:

Prowadząca - dr Luiza Nader

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Wojna i Zagłada Żydów.  (Ben Menachem, Ołomucka, Stern)

3. Pamięć  w cieniu katastrofy. Lata 40.  (Strzemiński, Rosenstein, Jarema)

4. Dyskusja o realizmie. Teoria widzenia. I Wystawa Sztuki Nowoczesnej.

5. Humanizm, zaangażowanie i wstyd.  Socrealizm. (Wróblewski)

6.  Odwilż.

7. Materia, strukturalizm, cybernetyka. (Maziarska, Grupa Zamek, Kantor, Kujawski)

8. Negocjowanie granic autonomii. Plenery: biennale w Elblągu 1965, sympozjum w Puławach 1966, plener Osieki m.in 1967, 1970, sympozjum Złote Grono w Zielonej Górze 1969. Pokazy synkretyczne.

9. Miejsce, żywe archiwum, dokumentacja, kolekcja. Galeria Foksal.

10. 1968. Zieliński, Zbrożyna, bal w Zalesiu, Stajuda.

11. Sztuka w epoce post-artystycznej: Galeria OdNowa, Akumulatory 2, Galeria Pod Moną Lisą, Permafo, Adres, Bureau de la Poesie.

12. Inne przestrzenie: pracownie Jarnuszkiewicza, Hansena, Galeria Repassage.

13. Rozczytywanie ciała, przyjemności tekstu.  (Szapocznikow, Jung, Natalia LL, Kowalski, Partum)

14.  Konstruktorzy i ironiści. (KwieKulik, Warsztat Formy Filmowej, Wiśniewski, Partum)

15. Podsumowanie zajęć.

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. P. Juszkiewicz, Od rozkoszy historiozofii do gry w nic, Poznań 2006.

2. J. Kaumkoetter, Śmierć nie ma ostatniego słowa. Sztuka w tragicznych latach 1933-1945, Kraków 2015

3. M. Lachowski, Nowocześni po katastrofie. Sztuka w Polsce w latach 1945-1960, Lublin, KUL 2013.

4. "Miejsce" rocznik WZKW nr 1, 2

5. L. Nader, Konceptualizm w PRL, Warszawa 2009.

6. Odwilż, kat., red. P. Piotrowski, Poznań 1996.

7. P. Piotrowski, Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Poznań 1999.

8. Ł. Ronduda, Sztuka lat 70. Awangarda, Jelenia Góra - Warszawa 2009.

9. Seminaria orońskie, t. II. Idee sztuki lat 60. oraz inne sesje, seminaria i wystawy Centrum Rzeźby Polskiej, red. J. S. Wojciechowski, Orońsko 1994.

10. Sztuka polska po 1945 r. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, listopad 1984, Warszawa 1987.

11. W. Włodarczyk, Socrealizm. Sztuka polska w latach 1950-1954, Paryż 1987.

12. Współczesność. Historia nieznana, red. W Włodarczyk, Warszawa 2013.

13. Zaraz po wojnie, red. A. Szewczyk, J. Kordjak, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1. Kobiety i sztuka ok 1960, red. E. Toniak, Warszawa 2011.
2. A. Markowska, Definiowanie sztuki -pojmowanie świata. O objaśnieniu sztuki w PRLu, Katowice 2003.
3. A. Markowska, Dwa przełomy. Sztuka polska po 1955 i po 1989 roku, Toruń 2012.
4. Polskie życie artystyczne 1944-1960, t. 1, 2, 3, 4, 5.
5. I seminarium dłużewskie. Założenia przedwstępne w badaniu polskiej sztuki najnowszej, red. J. Banasiak, Warszawa 2015.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

po zakończeniu zajęć student potrafi:

K_U03: analizować i interpretować na fundamentalnym poziomie wytwory sztuki i kultury na tle procesów historycznych – na gruncie wiedzy z historii i teorii sztuki oraz teorii kultury

K_U06: powiązać dzieła i zjawiska sztuki oraz kultury z szerszym kontekstem historycznym kulturowym, społecznym, ideologicznym, chcąc np. wykazać znaczenie kontekstu społecznego dla zjawisk i dzieł sztuki lub określić elementy dziedzictwa kulturowego w swoim najbliższym otoczeniu

K_U07: sprawnie poruszać się w zaprezentowanej tematyce i zasobie wiadomości wybranych nauk humanistycznych i społecznych oraz je samodzielnie systematyzować

 K_U20: swobodnie posługiwać się zsyntetyzowaną wiedzą, włączając w nią zindywidualizowane konkluzje i problemy

po zakończeniu zajęć student rozumie:

K_W03: historyczny charakter formowania się idei artystycznych – sztuki
K_W05: charakter języka historii sztuki, jego złożoności i zmienności warunkowanej kulturą przynależną danemu czasowi
K_W06: powiązania historii sztuki z innymi dyscyplinami humanistycznymi oraz społecznymi, a także o szczególnych tematach i problemach, które się z tym wiążą; w stopniu elementarnym zna i rozumie społeczne, kulturowe, ideologiczne i ogólnohumanistyczne usytuowanie, oddziaływanie i uwarunkowania sztuki
K_W09: podstawową literaturę w języku polskim z wybranych dyscyplin i zagadnień humanistyki, przede wszystkim z kanonu historii i teorii sztuki, teorii kultury i filozofii; zna nazwiska czołowych historyków i teoretyków sztuki i kultury, a także filozofów i ich piśmienniczy wkład w dzieje dyscyplin
K_W11: uporządkowaną wiedzę ogólną z pola teorii i metodologii historii sztuki, teorii kultury oraz wybranych teorii wchodzących w zakres historii filozofii, także z podstaw estetyki i filozofii sztuki

po zakończeniu zajęć student jest zdolny do:

K_K01: docenienia znaczenia sztuki dla kultury i cywilizacji światowej

K_K02: przekonania o konieczności zachowania dziedzictwa kulturowego i artystycznego dla przyszłych pokoleń

K_K07: przekonania o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań profesjonalnych przez historyka sztuki ze specjalizacją kultura miejsca – jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala dostosowana do prezentacji multimedialnych:

skuteczne zaciemnienie sali wykładowej umożliwiające projekcję materiału wizualnego

miejscowe oświetlenie umożliwiające: studentom – sporządzanie notatek i rysowanie w zaciemnionej sali, osobie prowadzącej – korzystanie z notatek i książek

nagłośnienie umożliwiające wyświetlanie filmów i prezentacji z dźwiękami oraz posługiwanie się przez osobę prowadzącą bezprzewodowym mikrofonem

ekran zapewniający wysoką jakość wyświetlanych obrazów (płaskość powierzchni projekcyjnej i wierne oddawanie kolorów)

rzutnik multimedialny o dużej rozdzielczości

komputer wraz z koniecznym oprogramowaniem do wyświetlania prezentacji multimedialnych

dostęp do Internetu podczas zajęć

flamastry i tablica

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.4 o 30 2 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10414