Katalog ECTS

Kultura wizualna w sieci

Pedagog: dr hab. Aleksander Zbrzezny

Pole Opis
Typ przedmiotu obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład konwersatoryjny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne -brak-
Wymagania końcowe

znajomość problemów omawianych w trakcie zajęć

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Aktywność w trakcie zajęć i znajomość lektur (egzamin)

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

1. Sprawy organizacyjne. Przedstawienie programu zajęć. Technologie a kultura.
2. Wpływ mediów na kulturę i sposób myślenia człowieka. Ewolucja mediów a przeobrażenia kultury i społeczeństwa. (Havelock, Ong, McLuhan) „Głód wizualności”. Perspektywa historyczna rozwoju mediów i obecności obrazów w kulturze.
3. Teoria mediów Marshala McLuhana. Globalna wioska przed Internetem.
4. Narodziny komputera i historia cyfryzacji. Pytania o sztuczną inteligencję.
5. Czym jest Internet? Historia Internetu i charakterystyka kultury Internetu. Wpływ Internetu na ekonomię, politykę i kulturę (Castells).
6. Różnice między kulturą druku a kulturą wizualną. (Druk też odbieramy wzrokiem.) Specyfika obrazu jako formy przekazu kulturowego. Obraz, symbol, znak. „Postmyślenie” Sartoriego, „myślenie wzrokowe” Arnheima.
7. Wolność i kontrola w sieci. Orliński – Internet. Czas się bać.
8. Czym jest interaktywność? Krytyka pojęcia interaktywności Manovicha i Žižka. Pojęcie interpasywności. Koncepcja interfejsów kulturowych Manovicha.
9. Płynna estetyka. Dylematy estetyki wirtualności. Czy potrzebujemy nowej estetyki?„Stare” pojęcia w nowym otoczeniu. Fotografia i film w dobie cyfryzacji. Co robi Internet ze „starymi” mediami? Nowe możliwości i nowe wyzwania. Nowe zagrożenia. Internet a „kultura masowa”. Konsumenci, użytkownicy i cyfrowe towary M. Postera. Przewidywania przyszłości Kevina Kelly’ego.
10. Obrazy dominujące i strategie oporu. (Drozdowski) Od reklamy i portali internetowych amatorów fotografii po „domową pornografię”.
11. Oddziaływanie cyberprzestrzeni na model podmiotowości w ujęciu psychoanalitycznym (Žižek).
12. Globalizacja obrazów i obrazy globalizacji.
13. Pojęcie symulacji i wirtualnej rzeczywistości. Gwałt na obrazie wg Baudrillarda.
14. Net-art. Nowe czy stare terytorium sztuki? (Kluszczyński, Franckiewicz)
15. Internetowe memy. Próba namysłu nad „kulturą wirtualną”.   

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1.      N. Carr, Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg.

lub

2.      J. Crary, 24/7. Późny kapitalizm i koniec snu.

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Arnheim, Myślenie wzrokowe
Baudrillard, Pakt jasności
Bolter, Człowiek Turinga. Człowiek Zachodu w wieku komputera
Castells, Galaktyka Internetu
Drozdowski, Obraza na obrazy. Strategie społecznego oporu wobec obrazów dominujących
Jonscher, Życie okablowane. Kim jesteśmy w epoce przekazu cyfrowego.
Kelly, Nieuniknione. Jak inteligentne technologie zmienią naszą przyszłość
Kluszczyński, Net art – nowe terytorium sztuki
Manovich, Język nowych mediów
Obrazy w sieci (red. Ferenc i Olechnicki).
Ong, Oralność i piśmienność
Orliński, Internet. Czas się bać.
Ostrowicki (red.) Estetyka wirtualności
Poster, Konsumenci, użytkownicy i cyfrowe towary
Sartori, Homo videns. Telewizja i postmyślenie.
Vandendorpe, Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury.
Wilkoszewska (red.), Piękno w sieci. Estetyka a nowe media.
Žižek, Przekleństwo fantazji
 

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności – student powinien być zdolny do:

 

1.  Dostrzegania specyfiki i hybrydyczności Internetu.

2.  Dostrzegania ciągłości i procesualności kultury w dobie nowych mediów.

3. Uświadomienia sobie kulturowych i społecznych zmian wywołanych przez funkcjonowanie sieci.

4. Dyskusji na temat mediów cyfrowych; argumentacji w dyskusji na temat wpływu Internetu na kulturę.

5. Samodzielnej lektury i analizy tekstu.

Wiedza – student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

1. Znajomości podstawowej terminologii związanej z Internetem i kulturą Internetu.

2. Znajomości historii Internetu.

3. Kilku wybranych koncepcji dotyczących sposobu funkcjonowania w sieci tradycyjnych i nowych treści kulturowych. 

4. Znajomości kilku wybranych teorii opisujących kształt kultury w dobie Internetu.

5. Różnicy między mediami cyfrowymi i analogowymi.

6. Wpływu Internetu (jako technologicznej „bazy”) na kulturę, politykę i ekonomię.

 

Kompetencje społeczne – student powinien być zdolny do:

 

1. Samodzielnej oceny wizualnego krajobrazu cyfrowego.

2. Zajęcia własnego stanowiska w kwestii kulturowych zmian generowanych przez Internet.

4. Zastosowania nowych kryteriów krytycznego podejścia do rzeczywistości.

5. Otwartości na nowe idee, gotowości do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.6 o 30 2 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10449