Katalog ECTS

Źródła współczesnej krytyki artystycznej

Pedagog: dr Jakub Banasiak

Pole Opis
Typ przedmiotu obligatoryjny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład konwersatoryjny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Znajomość historii sztuki polskiej po 1945 roku; podstawowa znajomość historii Polski po 1945 roku.

Wymagania końcowe

Zaliczony egzamin na podstawie: znajomość materiału przedstawionego na zajęciach; znajomość omawianych tekstów; obecność; aktywność.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Egzamin pisemny.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cel zajęć:
Zajęcia poświęcone są poznaniu najważniejszych zagadnień polskiej krytyki artystycznej po 1945. Ważnym celem zajęć jest zarysowanie kontekstu społeczno-politycznego (polityka kulturalna, realia społeczne i gospodarcze, państwowy system sztuki itp.), w którym osadzone było ówczesne piśmiennictwo krytyczno-artystyczne. 

Treści programowe nauczania:

Wykłady obejmują następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie
2. Piśmiennictwo krytyczno-artystyczne 1944-2000 – zarys problematyki
3. Tuż po wojnie, socrealizm. Krytyka artystyczna 1944–1954/5
4. Krytyka artystyczna doby odwilży

5. Mała stabilizacja? Krytyka artystyczna lat 60.
6. Pseudo czy prawdziwa? Obraz awangardy w krytyce artystycznej lat 70.
7. Pod ziemią, oficjalna, odwilżowa – krytyka artystyczna w latach 1980-1989
8. Transformacje krytyki artystycznej. Lata 90. 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Czas debat. Antologia krytyki artystycznej z lat 1945–1954, wyb. i opr. A. Pietrasik, P. Słodkowski, t. 1–3, Fundacja Kultura Miejsca, Warszawa 2016
2. Juszkiewicz Piotr, Od rozkoszy historiozofii do „gry w nic”. Polska krytyka artystyczna czasu odwilży, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2005
3. Krytyka sztuki, Filozofia, praktyka, dydaktyka, red. Ł. Guzek, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdańsk 2013
4. Raster. Macie swoich krytyków. Antologia tekstów, red. Jakub Banasiak, Wydawnictwo 40 000 Malarzy, Warszawa 2009
5. Rottenberg Anda, Przeciąg. Teksty o sztuce polskiej lat 80., wyb. i opr. K. Redzisz, K. Sienkiewicz, Open Art Projects, Warszawa 2009
6. Andrzej Leon Sowa, Historia polityczna Polski 1944-1991, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011

7. Dorota Monkiewicz, Dyskurs polskiej krytyki artystycznej w okresie transformacji, w: Zbigniew Libera, Art of Liberation: Studium prasoznawcze 1988–2018, tom 1: 1988–1997, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2019, tekst dostępny na stronie: https://magazynszum.pl/dyskurs-polskiej-krytyki-artystycznej-w-okresie-transformacji/

8. Dąbrowski J., Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku, tom II, Warszawa 2014

9. Teksty krytyczne, dobierane każdorazowo do zajęć, przesyłane studentom z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Teksty krytyczno-artystyczne z czasopism: "Przegląd Artystyczny", "Przegląd Kulturalny", "Kultura", "Współczesność", "Sztuka", "Kultura Niezależna", "Szkice", "Obieg", "Magazyn Sztuki", "Raster"

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala dostosowana do prezentacji multimedialnych:
1. skuteczne zaciemnienie
2. miejscowe oświetlenie umożliwiające: studentom - sporządzanie notatek i notowanie w zaciemnionej sali, osobie prowadzącej - korzystanie z notatek i książek
3. ekran zapewniający wysoką jakość wyświetlanych obrazów (płaskość powierzchni projekcyjnej i wierne oddawanie kolorów)
4. rzutnik multimedialny o dużej rozdzielczości
5.komputer wraz z koniecznym oprogramowaniem do wyświetlania prezentacji multimedialnych

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.2 o 30 2 30h
[egz.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10455