Katalog ECTS

Współczesne metody historii sztuki

Pedagog: dr Marika Kuźmicz

Pole Opis
Typ przedmiotu obligatoryjny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład konwersatoryjny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

znajomość historii i historii sztuki XIX-wieku oraz początków XX w. 

Wymagania końcowe

Student zna i rozumie terminy i zagadnienia z zakresu teorii sztuki nowoczesnej, zna i potrafi krytycznie odnieść się do historii piśmiennictwa o sztuce XIX i początków XX w. Zna i potrafi krytycznie odnieść przyjętej terminologii, odnoszącej się do kanonicznych nurtów i tendencji w sztuce tego okresu. Potrafi odnieść poznane teksty źródłowe oraz postawy artystów do aktualnej sytuacji w sztuce. 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

egzamin pisemny w formie pytań otwartych: eseje 

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cele dydaktyczne:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tekstami źródłowymi dotyczącymi teorii sztuki w XIX oraz na początku XX w. Przedmiotem wykładów będzie przedstawienie głównych kanonicznych prądów, zagadnień, tendencji i zjawisk w sztuce tego okresu w kontekście tekstów artystów (listy, artykuły, manifesty) oraz tekstów o artystach. Na przykładzie analizy poszczególnych zagadnień i pojęć, będziemy analizować zasadnicze ówczesne przemiany w sztuce. Przedmiotem uwagi będzie m.in. koncepcja stylu, pojęcie smaku czy wyobraźni. Studentki i studenci zapoznają się z teoretycznym "zapleczem" poszczególnych nurtów i tendencji artystycznych, będą mieli także okazję do analizy tekstów źródłowych, będących przykładem autorefleksji samych artystów, odnoszącej się do ich roli w społeczeństwie, wobec tradycji i współczesności sztuki.

 

 

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Manifesty romantyzmu 1790-1830, red. A. Kowalczykowa, Warszawa 1975.

Moderniści o sztuce, red. E. Grabska, Warszawa 1971.

Artyści o sztuce, red. E. Grabska, H. Morawska, Warszawa 1969.

Art in Theory 1815-1900, red. C. Harrison, P. Wood, J. Gaiger, Oxford 1998.

Art in Theory 1900-2000, red. C. Harrison, P. Wood, J. Gaiger, Oxford 1991.

Gunter Gebauer, Christoph Wulf, Mimesis. Culture – Art – Society, tr. by Don Reneau, Berkeley – Los Angeles – London 1995.

John Ruskin, Niewinne oko. Szkice o sztuce. Wybór i przekład: Jakub Szczuka. Wstęp: Ryszard Kasperowicz, Gdańsk 2006.

Wassily Kandinsky, O duchowości w sztuce, Łódź 1996.

Katarzyna Kobro, Władysław Strzemiński, Kompozycja przestrzeni : obliczenia rytmu czasoprzestrzennego, Łódź 1993.

Vilém Flusser, Ku filozofii fotografii, Katowice 2004.

Fracois Soulages, Estetyka fotografii. Strata i zysk, Kraków 2007.

RoseLee Goldberg, Performance Art: From Futurism to the Present, Londyn-Nowy Jork, 2011. (rozdz. I i II) 

Kazimierz Malewicz, Bezprzedmiotowy świat, Gdańsk 2006.

 

 

 

 

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01

K_U02

K_U03

K_U06

K_W02

K_W03

K_W09

K_K01

K_K02

K_K06

K_K07

 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.2 o 30 2 30h
[egz.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10459