Katalog ECTS

Praktyki współczesnej historii sztuki

Pedagog: dr Marika Kuźmicz

Pole Opis
Typ przedmiotu

obligatoryjny

Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład konwersatoryjny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

brak

Wymagania końcowe

Student dysponuje widzą dotyczącą prowadzenia kwerendy naukowej, zna możliwości zastosowania swoich badań przy realizacji różnego typu działań zawodowych, jak wystawa, publikacja, wystąpienie konferencyjne, realizacja filmu dokumentalnego. 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

obecność na zajęciach, aktywność, praca własna

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zajęcia o otwartej formule wykładu konwersatoryjnego, połączone z warsztatem, poprzedzone poszerzonym wprowadzeniem. Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do prowadzenia własnych badań, kwerend, przeprowadzania wywiadów z artystami i poszukiwania alternatywnych dla wystawy metod prezentacji dorobku artystów. Podczas zajęć skupimy się na poszukiwaniu i analizie źródeł, co posłuży do opracowania scenariusza filmu dokumentalnego. Zajęcia rozpoczynają się teoretycznym wstępem dotyczącym historii filmu awangardowego i eksperymentalnego oraz dotyczącym podstaw produkcji filmowej, zasad pozyskiwania środków na produkcję, zasad organizacji pracy na planie oraz podstaw pracy nad scenariuszem. Druga część zajęć oparta będzie o pracę własną studentów – w pierwszym etapie studenci opracują treatment planowanych przez siebie filmów, następnie przeprowadzą kwerendy, opracują scenariusz. Rezultatem będą scenariusze krótkometrażowych studenckich filmów poświęconych polskim artystom. Punktem wyjścia dla badań źródłowych będzie archiwum ASP. Poruszone zostaną problemy: współczesnej refleksji na temat historii sztuki jako specyficznym rodzaju organizacji wiedzy o współczesnej wizualności, aksjologicznego zaangażowania historii sztuki, procedur wyjaśniania i interpretacji, teorii, modeli i metod badań oraz praktyki współczesnego kuratorstwa.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

J. Derrida: Gorączka archiwum. Impresja freudowska, Warszawa 2016.
H.U. Obrist Ways of curating, Londyn 2015.
J. Ellis, Keeping Archives (Port Melbourne, Victoria, Australia: D. W. Thorpe, 1993.
E. Wolfgang, “Art of the Archive,” in Art. Archive: New Works on Historical Holdings, Cologne, 2001.
J. Majmurek, Ł. Ronduda, Kino-sztuka. Zwrot kinematograficzny w polskiej sztuce
współczesnej, Warszawa 2015.
M. Kuźmicz, Ł. Ronduda, Warsztat Formy Filmowej, Warszawa 2017.
Pavle Levi, Cinema by Other Means, Oxford, 2012.
W. Włodarczyk, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1944-2004: sto lat Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

jak wyżej

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

1. K_U02 – potrafi na zaawansowanym poziomie stosować fachową terminologię historii sztuki, jej uaktualniony aparat pojęciowy z uwzględnieniem wprowadzenia nowych terminów i pojęć;
2. K_U04 – potrafi samodzielnie interpretować, na poziomi zaawansowanym teksty z zakresu historii sztuki oraz innych nauk humanistycznych i społecznych właściwych specjalizacji, prowadzić własne zaawanasowane studia bibliograficzne;
3. K_U05 – potrafi łączyć dzieła i zjawiska oraz kultury z szerszym kontekstem historycznym kulturowym, społecznym, ideologicznym, a także interpretować na poziomie zaawansowanym powiązania i zależności między dziełami i ich kontekstami; określać w ten sposób ich znaczenia, oddziaływania, rolę i funkcję w kulturze jako całości i społeczeństwie – na potrzeby specjalizacji;
4. K_K09 – potrafi, swobodnie posługując się zsyntezowaną rozszerzoną wiedzą z zakresu nauk humanistycznych i społecznych sprawnie wnioskować, problematyzować zagadnienia, zajmować wobec nich własne stanowisko, znajdując się w nietypowych sytuacjach zawodowych i odmiennych sytuacjach kulturalnych;
5. K_U11 – potrafi samodzielnie i skutecznie zdobywać wiedzę i materiały oraz posługiwać się umiejętnościami badawczymi na poziomie zaawansowanym (a także je rozszerzać). Potrafi uzgadniać ze sobą informacje, środki materialne i procedury dla zwiększenia efektywności praktyki zawodowej;

K_W04 – zna w stopniu zaawansowanym terminologię historii sztuki, jej aparat pojęciowy – z uwzględnieniem jego aktualizacji i możliwości wprowadzania nowych terminów i pojęć
2. K_W05 – ma pogłębioną wiedzę ogólną o całościowych charakterze języka historii sztuki, jego złożoności i zmienności warunkowanym kontekstem kulturowym
3. K_W07 – ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi dyscyplinami humanistycznymi oraz społecznymi pozwalającą m na interdyscyplinarny i wielodyscyplinowy ogląd zagadnień zawodowych
4. K_W18 – zna i rozumie na zaawansowanym poziomie zależność między sztukami plastycznymi i ich kontekstem kulturowym

6. K_K01 – efektywnie steruje własną pracą, krytycznie ocenia jej stopień jej zaawansowania i poziom merytoryczny’
7. K_K05 – ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę nieustannego doskonalenia osobistego i zawodowego;
8. K_K08 – jest przygotowany do rozwiązywania problemów, pojawiających się organizowaniu życia społeczno-kulturalnego uwzględniając jego dynamikę i w odniesieniu do pionierskich zadań, jakie stawia sobie powyższy kierunek;

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

rzutnik, komputer, internet

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.2 o 30 2 30h
[egz.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10460