Katalog ECTS

Teoria mediów

Pedagog: dr hab. Aleksander Zbrzezny

Pole Opis
Typ przedmiotu obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne -brak-
Wymagania końcowe

Znajomość treści wykładu, wybranego rozdziału podręcznika oraz napisanie pracy semestralnej.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Warunkiem zaliczenia jest napisanie pracy semestralnej w oparciu o jedną z zaproponowanych lektur. Na egzamin ustny składają się pytania dotyczące treści zajęć, podręcznika oraz przedstawionej pracy.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cel zajęć

 

Celem zajęć jest przedstawienie różnych teorii związanych z mediami. Perspektywy socjologiczne, antropologiczne i filozoficzne mają ułatwić ukształtowanie wyobrażenia o wpływie mediów na różne aspekty rzeczywistości i na samego człowieka, a tym samym ułatwić  ukazanie przeobrażeń kultury przez pryzmat rozwoju mediów. 

 

Treści programowe nauczania ( treść zajęć)

1. Czym są media? Wprowadzenie w treść zajęć, przedstawienie programu, omówienie warunków zaliczenia i formy egzaminu.

2. Charakterystyka kultury oralnej. E. Havelock, Przedmowa do Platona.
3. Wpływ pisma i druku na kulturę i świadomość człowieka. W. Ong, Oralność i piśmienność. Problem wtórnej oralności.
4. Historia kultury z perspektywy ewolucji mediów wg M. McLuhana. Od wioski plemiennej do globalnej wioski. Specyfika mediów w ujęciu McLuhana. Media a sfera polityki i gospodarki. Media a zmysłowość ludzka. 
5. D. Bolter, Człowiek Turinga. Komputer jako technologia definiująca naszych czasów. Cyfrowość i analogowość. Ch. Jonscher, Życie okablowane. Problem sztucznej inteligencji – algorytmy genetyczne, rozmyta logika i sieci neuronowe. Argumenty na rzecz „niemożliwości” AI Johna Searle’a. Diagnozy i prognozy Jerry’ego Kaplana.

6. Historia Internetu. Internet a przemiany społeczne, kulturowe i ekonomiczne. M. Castells, Galaktyka Internetu oraz Wiek informacji.
7. Czym jest kultura masowa? Przegląd wybranych koncepcji filozoficznych i socjologicznych: Arendt, McDonald, Riesman, Szkoła Frankfurcka.

8. Kultura masowa czy odmasowienie? Specyfika nowych technologii informacyjnych. Toffler, Bell, Poster, Carr.
9. Internet – czas się bać W. Orlińskiego – czyli o niepokojących tendencjach rozwoju Internetu. Problem „elektronicznego panoptykonu”.
10. Media elektroniczne z perspektywy filozoficznej i psychoanalitycznej. Interaktywność a „interpasywność”. Interpretacja S. Žižka. Koncepcja Lva Manovicha.
11. Odtwarzanie i tworzenie „rzeczywistości” wg U. Eco, Semiologia życia codziennego. Film dokumentalny a formaty reality show.
12. Media a opinia publiczna i demokracja. G. Sartori, Homo videns oraz Bourdieu O telewizji.Panowanie dziennikarstwa. Polityka w dobie Internetu – Władza komunikacji oraz Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze internetu M. Castellsa.
13. Pejzaż kulturowy nowej rzeczywistości. J. Baudrillard, Symulakry i symulacja.
14. Transkodowanie społeczeństwa. Technologiczne innowacje a zmiana odczucia czasu. Media a kapitalizm. Problem pamięci społecznej – Carr i Connerton.
15. Język jako narzędzie oddziaływania. M. Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Podręcznik: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku (red. M. Hopfinger), Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Lektury:

 

Baudrillard Jean, Symulakry i symulacja, Warszawa 2005.
Baudrillard, Jean, Pakt jasności, Warszawa 2007.
Bourdieu Pierre, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, Warszawa 2011.
Briggs Asa, Burke Peter, Społeczna historia mediów, Warszawa 2010.
Carr Nicholas, Płytki umysł, Gliwice 2013.
Castells Manuel, Galaktyka Internetu, Poznań 2003.
Crary Jonathan, Zawieszenia percepcji. Uwaga, spektakl i kultura nowoczesna, Warszawa 2009.
Eisenstein Elizabeth, Rewolucja Gutenberga, Warszawa 2004.
Havelock Eric, Przedmowa do Platona, Warszawa 2007.
Jonscher Charles, Życie okablowane. Kim jesteśmy w epoce przekazu cyfrowego?, Warszawa 2001.
Manovich Lev, Język nowych mediów, Warszawa 2006.
McLuhan Marshall, Galaktyka Gutenberga, Warszawa 2017.
McLuhan Marshall, Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka, Warszawa 2004.
Ong Walter, Oralność i piśmienność, Lublin 1992, Warszawa 2011.
Orliński Wojciech, Internet – czas się bać, Warszawa 2013.
Sartori Giovanni, Homo videns. Telewizja i post-myślenie, Warszawa 2009.
 

Literatura uzupełniająca:

 

U. Eco, Semiologia życia codziennego, Warszawa 1996.
M. Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańsk 2006.
S. Žižek, Przekleństwo fantazji, Wrocław 2001.

K. Kelly, Nieuniknione. Jak inteligentne technologie zmienią naszą przyszłość, Warszawa 2017

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności -  student powinien być zdolny do:

 

1.  Interpretowania zjawisk współczesnego świata w związku ze specyfiką poszczególnych środków przekazu.

2.   Analizowania poszczególnych przekazów nie tylko pod względem ich treści, ale też samej formy, zależnej od przekaźnika.

3.   Rozpoznawania mechanizmów manipulacji – właściwych poszczególnym mediom.

4.   Samodzielnego pogłębiania zdobytej wiedzy.

Wiedza- student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

 

1. Znajomości kilku wybranych teorii dotyczących rozwoju mediów i ich znaczenia w kulturze.

2.  Specyfiki kultur pozostających w obrębie poszczególnych mediów – mowy, pisma, druku, mediów elektronicznych.

3.   Wpływu mediów na świadomość człowieka i jego sposób myślenia

4.   Elementarnej historii mediów.

Inne kompetencje ( postawy) - student powinien być zdolny do:

 

1.  Krytycznego myślenia o przekazach medialnych

2.  Elementarnego rozumienia procesów kulturowych i społecznych.

3.   Dostrzegania specyfiki jakościowych elementów kultury, niesprowadzalnych do punktowej, ilościowej wyliczanki.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / malarstwo s.6 o 30 2 w. 30h
w. [egz.]
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.6 o 30 2 w. 30h
w. [egz.]
Wzornictwo / projektowanie ubioru s.6 o 30 2 w. 30h
w. [egz.]
Sztuka Mediów s.6 o 30 2 w. 30h
w. [egz.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10492