Katalog ECTS

Historia sztuki I

Pedagog: mgr Marek Machowski

Pole Opis
Typ przedmiotu teoretyczny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

zdany egzamin wstępny na I rok studiów w Akademii Sztuk Pięknych

Wymagania końcowe

znajomość materiału przedstawionego podczas wykładów, znajomość lektur, umiejętność logicznego powiązania elementów przyswojonego materiału, umiejętność wykorzystywania nabytej wiedzy w zetknięciu z dziełami nieznanymi, znajomość wybranych dzieł sztuki w polskich muzeach, znajomość specjalistycznej terminologii i umiejętność posługiwania się nią

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

semestr zimowy - zaliczenie w formie pisemnego sprawdzianu ocenianego według skali niezaliczony-zaliczony; semestr letni – egzamin ustny oceniany według skali niedostateczny-celujący

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Treści programowe (semestry zimowy i letni): sztuka paleolitu, sztuka neolitu, sztuka starożytnej Mezopotamii, sztuka starożytnego Egiptu, sztuka egejska, sztuka starożytnej Grecji, sztuka etruska, sztuka starożytnego Rzymu, sztuka wczesnochrześcijańska, sztuka bizantyńska, sztuka wczesnośredniowieczna, sztuka romańska, sztuka gotycka.

Celem podstawowym zajęć z historii sztuki dla studentów I roku jest budzenie i pogłębianie artystycznej wrażliwości na sztukę dawnych epok, w tym najdawniejszą, jakże często bardzo odległą, jeśli chodzi o formę i treść, od sztuki, jaką znają, przychodząc na studia, i jaką będą potem tworzyć jako absolwenci Akademii Sztuk Pięknych. Istotnym celem jest też kształtowanie takiego stosunku do sztuki dawnej, w którym występowałyby obok siebie: ciekawość, tolerancja i zdolność inspirowania się dziełami przeszłości.
Celem towarzyszącym jest poszerzanie ogólnej wiedzy humanistycznej poprzez ukazywanie sztuki w wykraczającym poza nią kontekście historycznym, kulturowym, społecznym, religijnym i materialnym.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

(semestry zimowy i letni)
• Sztuka świata, T. 1 (do s. 249), T. 2 (do s. 309), T. 3 (cały) i T. 4 (do s.195), Wyd. Arkady, Warszawa 1989, 1990, 1993, 1990
• Janson Horst Woldemar, Historia sztuki. Od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy, Wyd. Alfa, Warszawa 1993 (do s. 225, 246-346)
• Białostocki Jan, Sztuka cenniejsza niż złoto, T.1 (wszystkie wydania; rozdziały II-VIII)
(wszystkie pozycje w Bibliotece ASP)

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

(semestry zimowy i letni)
• Brézillon Michel, Encyklopedia kultur pradziejowych, WAiF, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001 (Biblioteka ASP)
• Gąssowski Jerzy, Prahistoria sztuki, Wyd. TRIO, Warszawa 2008 (Biblioteka ASP)
• Mierzejewski Antoni, Sztuka starożytnego Wschodu, T.1 i 2, WAiF, Warszawa 1983 (Biblioteka ASP)
• Lipińska Jadwiga, Sztuka starożytnego Egiptu, Wyd. Arkady, Warszawa 2008 (Biblioteka ASP)
• Rutkowski Bogdan, Sztuka egejska, WAiF, Warszawa 1987 (Biblioteka ASP)
• Boardman John, Sztuka grecka, Wyd. VIA [Toruń – Wrocław 1999] (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego)
• Dobrowolski Witold, Sztuka Etrusków, PIW, Warszawa 1971 (Biblioteka ASP)
• Piccard Gilbert C., Sztuka rzymska, WAiF, Warszawa 1975 (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego)
• Jastrzębowska Elżbieta, Sztuka wczesnochrześcijańska, Wyd. WAM, Kraków 2008 (Biblioteka ASP)
• Kłosińska Janina, Sztuka bizantyńska, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975 (Biblioteka ASP)
• Stern Henri, Sztuka bizantyńska, WAiF, Warszawa 1975 (Biblioteka ASP)
• Eco Umberto, Sztuka i piękno w średniowieczu, Wyd. Znak, Kraków 1994 (Biblioteka ASP)
• Le Goff Jacques, Kultura średniowiecznej Europy, Wyd. Marabut, Wyd. Volumen, Gdańsk-Warszawa 2002 (Biblioteka ASP – starsze wydanie)
• Sauerländer Willibald, Rzeźba średniowieczna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001 (Biblioteka ASP)
• Henderson George, Wczesne średniowiecze, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000 (Biblioteka ASP)
• Świechowski Zygmunt, Nowak Lesław, Gumińska Bronisława, Sztuka romańska, WAiF, Warszawa 1976 (Biblioteka ASP)
• Żarnecki Jerzy, Sztuka romańska, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005 (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego)
• Marrucchi Giulia, Belcari Riccardo, Wielka historia sztuki. Tom 1. Sztuka przedromańska i romańska, Wyd. Arkady, Warszawa 2010 (Biblioteka ASP)
• Simson Otto von, Katedra gotycka. Jej narodziny i znaczenie, Warszawa 1989 (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego)
• Nesti Elena, Marrucchi Giulia, Sirigatti Cristina, Wielka historia sztuki. Tom 2. Sztuka gotycka, Wyd. Arkady, Warszawa 2010 (Biblioteka ASP)
• Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500 r., wybrał i opracował Jan Białostocki, PWN, Warszawa 1978, s.173-294 (lub późniejsze wydania) (Biblioteka ASP)

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności: absolwent potrafi
• komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;
• samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;
• przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu.

Wiedza: absolwent zna i rozumie
• podstawowe linie rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin artystycznych, reprezentacyjne dzieła z ich spuścizny oraz publikacje związane z tymi zagadnieniami;
• style w sztuce oraz tradycje twórcze i odtwórcze z nimi związane.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
• krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
• uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy;
• podjęcia studiów drugiego stopnia (w przypadku studiów dwustopniowych).

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala dostosowana do prezentacji multimedialnych:
• skuteczne zaciemnienie;
• miejscowe oświetlenie umożliwiające: studentom - sporządzanie notatek i rysowanie w zaciemnionej sali, osobie prowadzącej - korzystanie z notatek i książek;
• nagłośnienie umożliwiające wyświetlanie filmów i prezentacji z dźwiękami oraz posługiwanie się przez osobę prowadzącą bezprzewodowym mikrofonem;
• ekran zapewniający wysoką jakość wyświetlanych obrazów, w tym zwłaszcza wierne oddawanie kolorów;
• rzutnik multimedialny o dużej rozdzielczości;
• komputer wraz z koniecznym oprogramowaniem do wyświetlania prezentacji multimedialnych;
• dostęp do Internetu podczas zajęć.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / malarstwo s.2 o 30 1 w. 30h
w. [egz.]
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.2 o 30 1 w. 30h
w. [egz.]
Wzornictwo / projektowanie ubioru s.2 o 30 1 w. 30h
w. [egz.]
Sztuka Mediów s.2 o 30 1 w. 30h
w. [egz.]
Scenografia s.2 o 30 1 w. 30h
w. [egz.]
Rzeźba s.2 o 30 1 w. 30h
w. [egz.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.2 o 30 1 w. 30h
w. [egz.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.2 o 30 1 w. 30h
w. [egz.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.2 o 30 1 w. 30h
w. [egz.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej s.2 o 30 1 w. 30h
w. [egz.]
Architektura Wnętrz s.2 o 30 1 w. 30h
w. [egz.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10495