Katalog ECTS

Słownik sztuki

Pedagog: dr Filip Burno

Pole Opis
Typ przedmiotu Do wyboru.
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykłady.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin na I rok studiów.

Wymagania końcowe

Podstawowa wiedza z zakresu historii, teorii architektury od końca XVIII do początku XXI w.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Egzamin pisemny.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cykl wykładów wprowadzających studentów I roku do dziejów architektury i urbanistyki zachodniej.

Każde zjawisko w architekturze lat ok. 1750-2000 zostanie przedstawione na przykładach wybranych dzieł, z uwzględnieniem kontekstu kulturowego. Wykłady będą miały na celu także zapoznanie studentów z fachową terminologią służącą poprawnemu opisowi architektury.

 

Zajęcia zostaną podzielone na kilka bloków tematycznych, np.:

 

- Tradycja klasyczna - od neoklasycyzmu do Le Corbusiera.

- Dynamika formy. Od romantyzmu do Nowego Ekspresjonizmu lat 60. XX w. , budowli Zahy Hadid i Calatravy z przełomu XX i XXI w.

- Miasto nowoczesne - od metropolii XIX w. do ponowoczesnego megalopolis

- Architektura jako nośnik ideologii

- Idea Ars Una - jedności sztuk. Od Arts&Crafts do Bauhausu.

- Nowe techniki konstrukcyjne

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Wydawnictwa Naukowe PWN, wiele wydań

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

David Watkin, Historia architektury zachodniej, Arkady Warszawa 2001, s. 312-589

Anna Cymer, Architektura w Polsce 1945-1989, Warszawa 2019

Krzysztof Stefański, Architektura XIX wieku na ziemiach polskich, DiG Warszawa 2005

Teorie i manifesty architektury współczesnej, red. Charles Hencks i Karl Kropf, Warszawa 2013

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Student powinien być zdolny do:

- rozpoznawania, identyfikowania okresów, stylów, kierunków w architekturze zachodniej lat ok. 1750-2000

 

Student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie architektury zachodniej od klasycyzmu do postmodernizmu.

Student powinien być zdolny do samodzielnej oceny, wartościowania przykładów architektury z lat ok. 1750-2000.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala wykładowa. Rzutnik. Komputer.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / malarstwo s.2 d 30 2 w. 30h
w. [egz.]
Rzeźba s.2 d 30 2 w. 30h
w. [egz.]
Scenografia s.2 d 30 2 w. 30h
w. [egz.]
Sztuka Mediów s.2 d 30 2 w. 30h
w. [egz.]
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.2 d 30 2 w. 30h
w. [egz.]
Wzornictwo / projektowanie ubioru s.2 d 30 2 w. 30h
w. [egz.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10516