Katalog ECTS

Słownik sztuki

Pedagog: dr hab. Wojciech Włodarczyk

Pole Opis
Typ przedmiotu fakultatywny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład kursowy - zajęcia zbiorowe oparte na słowie w formie prezentacji treści, prelekcji o charakterze autorskim, prezentacji multimedialnej obejmujące systematyczny kurs danego przedmiotu; konsultacje podczas dyżurów

 

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne -brak-
Wymagania końcowe

zdany egzamin, uczestnictwo w wystawach sztuki współczesnej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej i „Zachęcie”, znajomość galerii sztuki polskiej współczesnej w Muzeum Narodowym w Warszawie

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Znajomość materiału przekazanego podczas wykładu.

Znajomość jednej publikacji z zakresu sztuki powszechnej i jednej – z zakresu sztuki polskiej.

Umiejętność własnego sproblematyzowania dowolnie wybranego aspektu sztuki współczesnej podczas ostatnich zajęć.

Zalecana jest znajomość przynajmniej dwóch wybranych pozycji: jednej z zestawu dla sztuki powszechnej i jednej z zestawu dla sztuki polskiej.

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

 Zajęcia mają na celu zaopatrzyć studentów w podstawową wiedzę z zakresu sztuki, (sztuk plastycznych, architektury, wzornictwa, fotografii) powszechnej i polskiej XX i XXI wieku oraz zapoznać ich z różnymi szkołami interpretacji sztuki współczesnej.  

 

Sztuka powszechna

Prezentacja i analiza dzieł sztuki, kierunków artystycznych, środowisk, wydarzeń, prądów intelektualnych związanych bezpośrednio z twórczością artystyczną od końca wieku XIX (impresjonizm, postimpresjonizm) do dnia dzisiejszego. Prezentacja obejmuje wszystkie rodzaje sztuk; malarstwo, grafikę, rzeźbę, wzornictwo, fotografię, wideo, architekturę, urbanistykę, sztuki efemeryczne itp. Sztuka powszechna omawiana jest przez 40 godzin zajęć. Punktem wyjścia jest analiza podstawowych terminów sztuki współczesnej: modernizm, awangarda, nowoczesność, ponowoczesność.

Sztuka polska

Prezentacja i analiza dzieł sztuki, kierunków artystycznych, środowisk, wydarzeń, prądów intelektualnych związanych bezpośrednio z polską twórczością artystyczną od roku 1890 do dnia dzisiejszego. Prezentacja obejmuje wszystkie rodzaje sztuk; malarstwo, grafikę, rzeźbę, wzornictwo, fotografię, wideo, architekturę, urbanistykę, sztuki efemeryczne itp. Sztuka polska omawiana jest przez 18 godzin zajęć. Punktem wyjścia jest analiza podstawowych terminów sztuki współczesnej: modernizm, awangarda, nowoczesność, ponowoczesność i ich specyficzny polski kontekst.

 

Ostatnie dwie godziny zajęć są przeznaczone na dyskusję o uwarunkowaniach sztuki współczesnej i prezentacji stanowisk studentów.

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Sztuka powszechna:

Clement Greenberg, Obrona modernizmu, wybór esejów, wybór i redakcja Grzegorz Dziamski, Universitas, Kraków 2006

JosephBeuys, Teksty, komentarze, wywiady, wybór i opracowanie Jaromir Jedliński, AR, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa 1990

Maria Hussakowska, Minimalizm – teoria i praktyka artystyczna. Fakty i interpretacje, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998

Peter Bürger, Teoria awangardy, Universitas, Kraków 2006

Postmodernizm. Antologia przekładów, wybrał i przedmowa Ryszard Nycz, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1997

Hal Foster, Powrót realnego. Awangarda u schyłku XX wieku, Universitas, Kraków 2010

 

Sztuka polska:

Wiesław Juszczak, Modernizm, Warszawa 1977

Sztuka wszędzie: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1944, katalog Zachęty, Warszawa  2012

Andrzej Turowski, Budowniczowie świata. Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce polskiej, Kraków 2000

Wojciech Włodarczyk, Socrealizm. Sztuka polska w latach 1950-1954, Kraków 1990

Piotr Juszkiewicz, Od rozkoszy historiozofii do "gry v nic": polska krytyka artystyczna czasu odwilży, Poznań 2005

Piotr Piotrowski, Znaczenia modernizmu. W stronę sztuki polskiej po 1845 roku, Poznań 1999

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Sztuka powszechna:

Doris Bachmann-Medick, Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012

Moderniści o sztuce, wybór, opracowanie i wstęp Elżbieta Grabska, PWN, Warszawa 1971

Artyści o sztuce, wybór i opracowanie Elżbieta Grabska i Hanna Morawska, PWN, Warszawa 1969

Andrzej Turowski, Między sztuka a komuną. Teksty awangardy rosyjskiej 1910-1932, Universitas, Kraków 1998

Surrealizm. Teoria i praktyka literacka. Antologia, wybór i tłumaczenie Adam Ważyk, Czytelnik, Warszawa 1973

Serge Guilbaut, Jak Nowy Jork ukradł ideę sztuki nowoczesnej. Ekspresjonizm abstrakcyjny, wolność i zimna wojna, Wydawnictwo HOTEL SZTUKI, Warszawa 1992

Leszek Brogowski, Ad Reinhardt, Informator ZPAF, Gdańsk 1984

Guy Debord, Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu, PIW, Warszawa 2009

Arthur C. Danto, Po końcu sztuki. Sztuka współczesna i zatarcie się granic tradycji, Universitas, Kraków 2013

 

Sztuka polska:

Malarstwo polskiego modernizmu, wybór Wiesław Juszczak, 2004

Teoria i krytyka. Antologia tekstów o rzeźbie polskiej 1915-1939, wybór, opracowanie i wstęp Aleksandra Melbechowska-Luty i Irena Bal, Warszawa 2007

Władysław Strzemiński, Kobro Katarzyna, Kompozycja przestrzeni, obliczenia rytmu czasoprzestrzennego, Łódź 1931 (Łódź 1994).

Czas debat. Krytyka artystyczna 1945-1954, wybór i opracowanie Piotr Słodkowski i Agata Pietrasik, Warszawa 2016

Jan Cybis, Notatki malarskie. Dzienniki 1954-1968, wybór Tadeusz Dominik, Warszawa 1980

Wojciech Włodarczyk, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1944-2004, Warszawa 2005

Izabela Kowalczyk, Ciało i władza. Sztuka krytyczna w Polsce w latach 90., Poznań 2002

Raster. Macie swoich krytyków, opr. zbior., Warszawa 2009

Artur Żmijewski, Stosowane Sztuki Społeczne,       http://www.krytykapolityczna.pl/dmdocuments/kp11-manifest.pdf

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności – student powinien być zdolny do:

1. (na rudymentarnym poziomie) zrozumienia sztuki powszechnej i polskiej na tle przemian kulturowych, społecznych i politycznych w XX i XXI wieku

 

Wiedza – student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

1. podstawowych kierunków i zjawisk w sztuce powszechnej i polskiej XX i XXI wieku

2. kluczowych terminów z historii sztuki XX i XXI wieku 

Kompetencje społeczne – student powinien być zdolny do:

1. rozróżniania najważniejszych środowisk artystycznych, nurtów sztuki, podstawowych ujęć krytycznych sztuki powszechnej i polskiej XX i XXI wieku.

2. refleksji nad korzeniami współczesnej kultury i uwarunkowań sztuki polskiej

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / malarstwo s.2 d 30 2 w. 30h
w. [egz.]
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.2 d 30 2 w. 30h
w. [egz.]
Wzornictwo / projektowanie ubioru s.2 d 30 2 w. 30h
w. [egz.]
Sztuka Mediów s.2 d 30 2 w. 30h
w. [egz.]
Scenografia s.2 d 30 2 w. 30h
w. [egz.]
Rzeźba s.2 d 30 2 w. 30h
w. [egz.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10518