Katalog ECTS

Technologia i konstrukcja ubioru

Pedagog: Katarzyna Koperczak

Pole Opis
Typ przedmiotu uzupełniający
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

ćwiczenia, wykłady, projekty indywidualne i zbiorowe, indywidualne korekty, dyskusja i dialog dydaktyczny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

zdany egzamin wstępny na I rok studiów

Wymagania końcowe

realizacja wszystkich ćwiczeń/ zadań/ projektów z zakresu programu nauczania

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Forma:

- zaliczenie/ ocena

 

Kryteria oceny:

- ocena technicznego poziomu rozwiązania ćwiczeń/ zadań/ projektów

- ocena jakości prezentacji na którą składają się ćwiczenia/ zadania/ projekty

- ocena stopnia zaangażowania i systematyczności w realizowaniu ćwiczeń/ zadań/ projektów

- ocena umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy uzyskanej w toku kształcenia

- ocena stopnia innowacyjności rozwiązania ćwiczeń/ zadań/ projektów

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć jest poznanie i ćwiczenie umiejętności techniczno-technologicznych które mają odzwierciedlenie przy realizacji projektów w innych pracowniach katedry.
Studenci nauczą się w jaki sposób z trójwymiarowej bryły jaką jest człowiek, przenieść wymiary na dwuwymiarową płaszczyznę jaką jest forma konstrukcyjna/ szablon. Dokonanie pomiarów sylwetki, poznania terminologii związanej z konstrukcją i technologią ubioru.

Na bazie podstawowych konstrukcji, studenci nauczą się w jaki sposób modelować formy (m.in. przenosić zaszewki, drapować, uzyskać pożądane cięcia i kroje).
Kolejnym etapem jest wykonanie profesjonalnych szablonów wykorzystywanych w przemyśle.
Studenci poznają techniki łączenia materii m.in.: rodzaje i zastosowanie szwów, techniki prasowania, itp.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Metric pattern cutting for women’s wear/ Winifred Aldrich – 5th ed.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Metric Pattern Cutting for Menswear/ Winifred Aldrich

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

- umieć posługiwać się właściwymi elementami warsztatu projektowego i artystycznego w zakresie projektowania mody oraz komunikacji wizualnej

- umieć swobodnie posługiwać się w projektowaniu podstawowymi materiałami oraz technologiami niezbędnymi do wytwarzania ubiorów

- opanować techniki doskonalenia zawodowego, umożliwiające rozwój poprzez samodzielną pracę

- posiadać umiejętności kreatywnego i innowacyjnego realizowania projektów modowych i przedsięwzięć artystycznych

- rozumieć wpływ technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego ubioru lub przekazu

- posiadać wiedzę dotyczącą technologii, konstrukcji oraz materiałów używanych do wytwarzania ubiorów

- znać powiązania pomiędzy zagadnieniami teoretycznymi zawodu projektanta mody a jego praktyką

- być zdolnym do ustawicznego samokształcenia się na obszarze wykonywanego zawodu projektanta

- być zdolnym do samodzielnego podejmowania prac projektowych i artystycznych. W tym samodzielnego analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei, przygotowywania dokumentacji i prezentacji

- być zdolnym do właściwego organizowania własnej pracy

- wykazać się wewnętrzną motywacją w zakresie własnej twórczości projektowej i artystycznej

- być zdolnym do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności oraz twórczego i elastycznego myślenia

- być zdolnym do adaptowania się do nowych okoliczności oraz kontrolowania własnego zachowania w stopniu umożliwiającym publiczne prezentacje

- być zdolnym do krytycznego lecz konstruktywnego podejścia do zastanej sytuacji, własnych działań, działań innych osób

- być zdolnym do komunikowania się społecznego w ramach pracy zespołowej szczególności: współpracy, negocjowania, współdziałania, prezentacji swoich poglądów oraz przyjmowania poglądów innych

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

- pracownia wyposażona w maszyny szwalnicze tj. stębnówki, overlocki, maszyny wielofunkcyjne, prasowalnicę, żelazko z wytwornicą pary, stoły, manekiny, narzędzia krawieckie

- pomoce dydaktyczne przygotowane przez prowadzącego w formie odszytych wzorów i szablonów

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie ubioru s.2 o 60 3 ćw. 60h
ćw. [egz.]
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10688