Katalog ECTS

Historia i teoria mody

Pedagog: dr Aleksandra Jatczak-Repeć

Pole Opis
Typ przedmiotu Kierunkowy,
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład kursowy

Dyskusja dydaktyczna - konwersatorium

Indywidualne prace i ich korekta (grupowa i indywidualna)

Dyskusje i wykłady gościnne - spotkania z naukowcami, kuratorami, kustoszami zbiorów, wyjścia na wystawy, do muzeów 

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin na I rok studiów

Posługiwanie się językiem polskim w stopniu umożliwiającym zrozumienie treści wykładów i konwersatoriów. 

W wyjątkowych przypadkach praca indywidualna (ale nie wykład kursowy) ze studentem może odbyć się w języku angielskim lub francuskim. 

Wymagania końcowe

Egzamin pisemny po III roku
Zaliczone w terminie wszelkie projekty indywidualne i zbiorowy

Frekwencja na poziomie przewidzianym przez regulamin uczelni

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Frekwencja na poziomie przewidzianym przez aktualny regulamin uczelni

Zrealizowane w terminie prace domowe indywidualne i zbiorowe na poziomie przynajmniej dostatecznym

Zaangażowanie w realizację programu na poziomie przynajmniej dostatecznym

Zdane egzaminy z przedmiotu (zakres realizowany jest w trakcie wykładów i konwersatoriów) na poziomie przynajmniej dostatecznym

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cykl ma na celu zapoznanie studentów z dziejami, teorią i językiem zawodowym dyscypliny, którą będą uprawiać. 

Na zajęciach studenci zapoznają się z szeroko rozumianą historią i teorią mody, przyczynami i skutkami występowania zjawisk z nimi związanych, kontekstami, w których funkcjonują: historią obyczaju, sztuki, estetyki, technologii i wielu innych dziedzin, od których zależą i z którymi się wiążą. Słuchają, dyskutują, analizują. Zadają nieprzewidywalne pytania, na które zwykle uzyskują odpowiedzi, ale też sami robią badania na zadane tematy – indywidualnie i zbiorowo. Program ma szerokie ramy czasowe (od starożytności do dziś) oraz terytorialne (z naciskiem na historię mody Europy Zachodniej) – stąd wątki, których rozwinięcie ogranicza czas, podejmowane są na specjalne życzenie studentów.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Malcolm Barnard, Fashion as communication, wyd. II, Routledge Taylor & Francis Group, London-New York 2002.
Djurdja Bartlett, FashionEast. The Spectre that Haunted Socialism, MIT Press, Massachusets-Cambridge 2010.
Francois Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku., wyd. uzup. Y. Deslandres, konsult. nauk wyd. pol. i weryfik. terminologii: A. Sieradzka, tł. P. Wrzosek, Arkady, Warszawa 2003.
Christopher Breward, Fashion, Oxford University Press, Oxford 2003.
Joanna Chruszczyńska, Ewa Orlińska- Mianowska, Tkaniny dekoracyjne, Arkady, Warszawa 2009.
Valerie Cumming, Understanding fashion history, Costume & Fashion Press/Quite Specific Media; London – Batsworth 2004.
Fred Davis, Fashion. Culture and Identity, University of Chicago Press, London- Chicago 1992.
Encyclopedia of clothing and fashion. Vol. 1-3, red.: Valerie Steele, Charles Scribner’s Sons, Farmington Hills 2005.
Fashion Theory. A Reader, red.: Malcolm Barnard, Routledge, New York 2007.
Didier Grumbach, Histoires de la mode, Editions du Regard, Paris 2008.
Harold Koda, Richard Martin, Haute couture, katalog wystawy w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, 7 XII 1995-24 III 1996, Harry N. Abrams, New York 1996.
Moda. Historia mody od XVIII wieku do XX wieku, red. A. Fukai, TASCHEN, Köln 2002.
Valerie Steele, Paris Fashion: A Cultural History, Bloomsbury, 2017.
Valerie Steele, Fifty Years of Fashion: New Look to now, Yale University Press 2000.
Lou Taylor, The Study of Dress History, Manchester University Press, Manchester-New York 2002.
Dana Thomas, Luksus. Dlaczego stracił blask?, tł. E. McIver, Muza, Warszawa 2010.
Deyan Sudjic, Język rzeczy. Dizajn, moda i sztuka. W jaki sposób przedmioty nas uwodzą? przekł. Adam Puchejda, Wydawnictwo Krakter, Kraków 2013.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Na każdych zajęciach studenci otrzymują szczegółową bibliografię do każdego tematu, listę linków do polecanych artykułów i czy materiałów wideo.

Na życzenie studenta, w przypadku zainteresowania dodatkowym tematem, powstaje spis dodatkowej literatury. 

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Student po ukończeniu VI semestru powinien:
1. Umieć skrytykować utarte sądy, weryfikować informacje z odmiennych źródeł ikonograficznych, samodzielnie wyszukiwać informacje i wygłaszać je w zwięzłej formie na forum publicznym. K1_U16
2. Umieć pisać i mówić o modzie z użyciem terminów branżowych. K1_U16
3. Umieć analizować, interpretować i krytycznie oceniać zjawiska, a następnie prezentować je w formie pisemnej i ustnej. K1_U16
4. Umieć stosować w praktyce techniki prezentacyjne w tym techniki multimedialnych z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania komputerowego. K1_U10
5. Umie współdziałać i pracować z innymi osobami w ramach pracy zespołowej K1_U04

Student po ukończeniu VI semestru powinien:
1. Znać historię i współczesność sztuk plastycznych oraz mody, umieć rozpoznawać i porównywać poszczególne style i okresy, wyjaśnić ich powstanie i sposób funkcjonowania, wpływ rozwoju rynku na ich rozpowszechnienie K1_W03
2. Znać i rozumieć podstawowe linie rozwojowe w historii mody oraz zna publikacje związane z tymi zagadnieniami; wykazywać się znajomością tendencji w modzie na przestrzeni epok i związanych z nimi tradycjami twórczymi. K1_W03
3. Zna i rozumie wzorce działania kreatywnego na polu projektowania mody oraz komunikacji wizualnej. K1_W03
4. Posiadać podstawową wiedzę z obszaru nauk humanistycznych takich jak: filozofia, estetyka, teoria mediów, antropologia kultury oraz rozumieć ich związki z wykonywanym zawodem. K1_W18
5. Rozumieć wpływ technologii, rynku, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego ubioru lub przekazu. K1_W04

Student po ukończeniu VI semestru powinien:
1. Dążyć do dbałości o prezentację zweryfikowanej prawdy historycznej i postępowanie w tej dziedzinie zgodne z procedurami badawczymi, co nie wyklucza wyrabiania sobie własnych opinii dotyczących omawianych tematów K_K02
2. Być zdolny do krytycznego lecz konstruktywnego podejścia do zastanej sytuacji, własnych działań, działań innych osób. K1_K07
3. Posiadać kulturę prowadzenia dyskusji i umiejętność zrozumiałej prezentacji wiedzy, także w ramach pracy zespołowej szczególności: współpracy, negocjowania, współdziałania, prezentacji swoich poglądów oraz przyjmowania poglądów innych. K1_K08
4. Jest zdolny do właściwego organizowania własnej pracy. K1_K03
5. Jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności oraz twórczego i elastycznego myślenia; powinien wyrobić w sobie wrażliwość na detal, estetykę i piękno sztuki okresów minionych, które są źródłem inspiracji do własnej pracy twórczej. K1_K05

6. Jest zdolny adaptowania się do nowych okoliczności oraz kontrolowania własnego zachowania w stopniu umożliwiającym publiczne prezentacje, K_K04

7.  Jest zdolny do  do świadomego stosowania i egzekwowania przepisów prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej w ramach własnej działalności projektowej i artystycznej, K_K06

8. Dąży do respektowania zasad zrównoważonego rozwoju świata. K_K07

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Rzutnik multimedialny

Komputer z dostępem do Internetu z programem do prezentacji typu PowerPoint

W przypadku pracy zdalnej - komputer wyposażony w słuchawki i kamerę oraz programy umożliwiające pracę zdalną; pomoc przy skanowaniu niezbędnych tekstów dla studentów (w przypadku braku dostępu do biblioteki).

Zakup podstawowej literatury przedmiotu

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie ubioru s.2 o 60 2 w. 60h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10689