Katalog ECTS

Modelowanie

Pedagog: mgr Tomasz Januszewski, mgr Jerzy Wojtasik, mgr Jan Buczek

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Prezentacje.
Ćwiczenia studyjne.
Ćwiczenia warsztatowe.
Projekty indywidualne.
Dialog dydaktyczny.
Zajęcia stacjonarne.
Zajęcia online.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin na I rok.

Wymagania końcowe

Zaliczenie wszystkich zadań modelarskich.
Zaliczenie semestru I i II.
Ocena egzaminacyjna semestru I i II.
Akceptacja Komisji Wydziałowej pod przewodnictwem Dziekana.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena umiejętności efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku kształcenia.
Ocena stopnia zaangażowania w realizację projektu.
Ocena precyzji wykonania obiektu modelarskiego.
Skala ocen – zgodna z Regulaminem Studiów ASP w Warszawie.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zapoznanie z właściwościami fizycznymi i konstrukcyjnymi materiałów modelarskich i prototypowych.
Zapoznanie z różnorodnymi technikami modelowymi i narzędziowymi.
Zaznajomienie z metodami obróbki modelarskiej i prototypowej.
Nabycie umiejętności samodzielnego wykonywania makiet roboczych, modeli imitacyjnych i prototypowych projektów.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

PORADNIK WARSZTATOWCA MECHANIKA / praca zbiorowa

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Po zakończeniu kursu absolwent potrafi posługiwać się właściwymi elementami warsztatu projektowego i artystycznego w zakresie projektowania. (K_U02) 

Po zakończeniu kursu absolwent zna i rozumie:

wpływ technologii, użytkowania oraz uwarunkowań rynkowych na formę projektowanego obiektu. (K_W04) 

problematykę związaną z materiałami i technikami modelarskimi przydatnymi do realizacji projektowanych obiektów. (K_W07) 

podstawowe zasady przygotowywania prezentacji własnych projektów. (K_W08) 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Modelarnia wyposażona w urządzenia do obróbki gipsu, metalu, drewna i tworzyw sztucznych wraz z lakiernią.
Magazyn z podstawowymi materiałami modelarskimi.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.2 o 60 4 ćw. 60h
ćw. [egz.]
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10694