Katalog ECTS

Projektowanie (wybór)

Pedagog: dr hab. Grzegorz Niwiński

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy, kształcenie kierunkowe GTK (Grupa Treści Kierunkowych)
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Projekty zespołowe; dyskusja i dialog dydaktyczny.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pomyślne ukończenie 1 semestru kursu magisterskiego.

Wymagania końcowe

Wykonanie dwóch projektów wspomagających temat dyplomowy lub rozwijających wiedzę i umiejętności na wybranym w dyplomie polu.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena artystycznego i technicznego poziomu rozwiązań projektowych; ocena stopnia innowacyjności rozwiązań projektowych; ocena jakości prezentacji projektów, która realizowana jest poprzez wypowiedź połączoną z prezentacją multimedialną; ocena stopnia zaangażowania w realizację projektów oraz umiejętność efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku dyskusji i dialogu dydaktycznego.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Kurs kładzie specjalny nacisk na pogłębienie wiedzy i umiejętności w tematyce związanej z projektem dyplomowym. W zależności od preferencji studenta możę dotyczyć:

- projektowania technologiczno-eksperymentalne, które korzysta z najnowszych osiągnięć techniki lub też odwołuje się do prognozowanych wynalazków tego rodzaju. Kluczowe jest podejmowanie przez studentów własnych badań i prób w zakresie wynalazczości technicznej i materiałowej realizowanych w oparciu o wydziałową bazę warsztatową lub w kooperacji z instytucjami zewnętrznymi.

- projektowania społeczno-krytycznego rozumianego jako projektowanie nierynkowe. Zagadnienia takie jak programy społeczne, edukacja, bieda, niepełnosprawność, wykluczenie oraz wszelkie inne zagadnienia społeczne są punktem wyjścia do badań i budowania koncepcji projektowych.

- projektowania proekologicznego z naciskiem na zagrożenia środowiskowe. Tworzone koncepcje powinny odpowiadać idei zrównoważonego rozwoju, który zakłada rozwój społeczno-ekonomiczny bez naruszania równowagi środowiskowej.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Po ukończeniu studiów II stopnia (magisterskich) absolwent:

- Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną i wysoką świadomość projektową, umie organizować proces projektowy, osiągając zamierzone cele estetyczne, użytkowe, techniczne i komercyjne. - K2_U01

- Umie realizować własne koncepcje projektowe, artystyczne i organizacyjne w zakresie projektowania produktów i komunikacji wizualnej. - K2_U02

- Umie podejmować samodzielnie decyzje przy organizowaniu procesu projektowego w zakresie projektowania produktów i komunikacji wizualnej. - K2_U03

- Umie współdziałać i pracować z innymi osobami w ramach pracy zespołowej oraz kierować zespołem projektowym. - K2_U04

- Rozwija umiejętności warsztatowe umożliwiające realizacje interdyscyplinarnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych - K2_U05

- Rozwija umiejętności organizacji pracy zespołu umożliwiające realizacje interdyscyplinarnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych. - K2_U06

- Umie wykorzystywać wynalazki techniczne w procesie powstawania nowych produktów i usług. - K2_U07

- Posiada rozwinięte umiejętności kreatywnego i twórczego zarządzania procesami projektowymi oraz przedsięwzięciami artystycznymi. - K2_U10

- Posiada umiejętność przygotowywania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych na temat sztuki, projektowania produktów i komunikacji wizualnej, z wykorzystaniem różnych źródeł. - K2_U11

- Posiada znajomość języka obcego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, ze szczególnym naciskiem na problematykę projektowania produktów i komunikacji wizualnej. - K2_U12

- Posiada umiejętność profesjonalnej publicznej prezentacji dotyczących wszystkich uwarunkowań realizowanego przedsięwzięcia projektowego lub artystycznego. - K2_U13

Po ukończeniu studiów II stopnia (magisterskich) absolwent:

- Posiada wiedzę dotyczącą metod kierowania procesem projektowania produktów lub usług potrzebną do realizacji projektów wzorniczych, graficznych, a także projektów o charakterze interdyscyplinarnym.  - K2_W01

- Posiada rozwiniętą wiedzę na temat możliwych zależności pomiędzy sztukami plastycznymi a projektowaniem. - K2_W02

- Umie twórczo zastosować w praktyce dobre przykłady z historii projektowania produktu, komunikacji wizualnej oraz mody w zakresie organizowania procesu projektowego. - K2_W03

- Rozumie wpływ zagadnień społecznych, technicznych, ekonomicznych i środowiskowych na organizowanie procesu projektowego. - K2_W04

- Posiada wiedzę na temat zarządzania procesem projektowania produktów, przekazów wizualnych i wyposażenia przestrzeni. - K2_W05

- Posiada wiedzę w zakresie najnowszych wynalazków technicznych i materiałowych. - K2_W06

- Zna powiązania pomiędzy zagadnieniami teoretycznymi zawodu projektanta i organizatora procesu projektowego a jego praktyką. - K2_W09

- Zna i rozumie wzorce działania kreatywnego na polu procesu kierowania procesem projektowym. - K2_W11

Po ukończeniu studiów II stopnia (magisterskich) absolwent:

- Jest zdolny do ustawicznego samokształcenia się na obszarze wykonywanego zawodu projektanta i organizatora procesu projektowego, oraz potrafić inspirować i organizować proces uczenia się innych. - K2_K01

- Jest zdolny do samodzielnego organizowania kompleksowych przedsięwzięć projektowych i artystycznych. W tym samodzielnego analizowania i interpretacji badań, organizowania  procesu projektowego, nadzoru nad przygotowaniem dokumentacji, prezentacji i wdrożenia projektu. - K2_K02

- Wykazuje się wewnętrzną motywacją w zakresie organizowania przedsięwzięć projektowych i artystycznych. - K2_K03

- Jest zdolny do świadomego stymulowania kreatywności i zdolności do podejmowania właściwych decyzji u swoich współpracowników. - K2_K04

- Jest zdolny do krytycznego lecz konstruktywnego podejścia do istniejącej sytuacji społecznej, gospodarczej, rynkowej oraz środowiskowej. - K2_K05

- Jest zdolny do komunikowania się społecznego w ramach kierowania zespołem a w szczególności: inicjowania współpracy, przewodniczenia działaniom, organizacji pracy, prowadzenia negocjacji, przystępnego przekazywania swoich myśli oraz krytycznego analizowania poglądów członków zespołu. - K2_K06

- Jest zdolny do stosowania, egzekwowania przepisów prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej w ramach własnej działalności projektowej i artystycznej oraz być zdolnym do zarządzania zasobami własności intelektualnej. - K2_K07

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Modelarnia wyposażona w podstawowe urządzenia do obróbki metalu, drewna i tworzyw sztucznych; biblioteka specjalistyczna;pracownia komputerowa z dostępem do Internetu.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.2 d 120 5 ćw. 120h
ćw. [egz.]
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10710