Katalog ECTS

Projektowanie (wybór)

Pedagog: prof. Wojciech Wybieralski

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Dialog dydaktyczny, seminarium

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Posiadanie dyplomu licencjata lub inżyniera, głownie na kierunkach wzornictwo, grafika projektowa, architektura, architektura wnętrz oraz innych dyscyplin naukowych mających związek powstawaniem produktu.

Zaliczenie poprzednich semestrów kursu mgr, znajomość podstawowych zasad  analizy i projektowania produktu.

Wymagania końcowe

Magisterska praca dyplomowa w swoich obu częściach praktycznej i teoretycznej jest samodzielną wypowiedzią studenta (wybór tematu oraz kształt ostateczny).

Realizacja praktycznej pracy magisterskiej (projektu) oraz opracowania teoretycznego, ich publiczna obrona przed Komisją dyplomową stanowią podstawę do przyznania dyplomu magisterskiego.

Projekt magisterski powinien podejmować temat o odpowiednim stopniu złożoności, powinien być osadzony w wielu różnorodnych kontekstach i uwarunkowaniach.

Zadania dyplomowe powinny być podejmowane w sposób systemowy obejmując wiele elementów i czynników powiązanych ze sobą użytkowo-techniczne z uwzględnieniem zagadnień społeczno- ekonomicznych oraz ekologicznych.

Wszystkie w/wym. zagadnienia powinny być wyrażone w formalnie-plastycznie oraz osadzone w przyjętej koncepcji estetycznej. Zakłada się, że projekt zawierać będzie  elementy analityczno-badawcze (badania-rozwój- projekt),

powinien zatem stwarza  szanse na rozwinięcie tematu, poprzez tak racjonalne jak i kreatywne, a nawet intuicyjne rozwinięcie-rozwiązanie postawionego problemu. Nacisk powinien być położony na różne formy- aspekty

innowacyjności. rozpoczynając projekt należy odejść od myślenia przedmiotowego na rzecz myślenia problemowego. W rezultacie tych prac badawczych powinny powstawać projekty produktów lub ich zestawów o charakterze

innowacyjnym w zakresie użytkowania, kształtowania oraz rozwiązań technicznych .

Prac teoretyczna powinna być (według mnie) związana z tematem pracy projektowo-badawczej (choć to nie jest wymóg).Obie prace są recenzowane przez recenzenta (recenzentów). oceniane przez Komisję Dyplomową, której członkowie suwerennie przyznają oceny, ostateczna ocena jest ich średnią.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

 

Ocena umiejętności prowadzenia prac badawczych-analizy tematu oraz formułowania założeń.

Ocena projektu zrealizowanego wg założeń projektowych.

Ocena czytelności-komunikatywności dokumentacji projektu.

Ocena prezentacji ustnej.

Ocena systematyczności pracy w semestrze

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Na poziomie studiów magisterskich:

-Przekazanie pogłębionej wiedzy o istocie zawodu projektanta wzornictwa (ze szczególnym  naciskiem na wielo-specjalizacyjne zagadnienia badawcze zakończone projektowaniem produktu).

-Przekazanie podstaw metodologii projektowania oraz uruchomienie i "wsparcie" własnych poszukiwań oraz kreacji projektowej.

-Przygotowanie do uprawiania zawodu projektanta wzornictwa w zakresie projektowania produktu w kontekście interdyscyplinarnym

-Przygotowanie do postawienia "pierwszego kroku" w tej dziedzinie na rynku projektowania głównie w charakterze menadżera produktu, szefa pracowni -zespołu,

 właściciela firmy projektowej.  

-Przygotowanie do pracy w zakresie badań nad projektowaniem, dalszych studiów oraz dydaktyki w tym zakresie.

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Z uwagi na różnorodność tematyczną prac kursowych jaki dyplomowych literatura jest dobierana indywidualnie.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Z uwagi na różnorodność tematyczną zdań badawczych oraz projektowych literatura jest dobierana indywidualnie.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

- prowadzenie prac badawczych w dziedzinie projektowania oraz dyscyplin z nim związanych

- formułowanie założeń projektowych

- projektowania wzorniczego w kilku specjalnościach

- zarządzania zespołem projektowym

- uczestnictwie w zespołach interdyscyplinarnych

- komunikowanie się w dwóch językach obcych

- umiejętność i chęć uczenia się

- wiedza o różnych dziedzinach życia kulturalnego , społecznego i ekonomiczno- politycznego, mających związek z projektowaniem wzorniczym, ich sytuacji, zmian zarówno w kraju, Europie jak i na świecie. 

- ogólna wiedza o współczesnych możliwościach techniki i jej rozwoju

- ogólna wiedza o zagadnieniach funkcjonowania rynku .

- ogólna znajomość przepisów prawa, szczególnie w zakresie prawa autorskiego ( własności intelektualnej),własności przemysłowej. prawa o awalczaniu nieuczciwej konkurencji

- kompetencje analityczno-badawcze

- kompetencje projektowe w zakresie budowy formy uwarunkowanej czynnikami użytkowymi i technicznymi

- kompetencje we współpracy interdyscyplinarnej uczestnictwa w, lub organizowania zespołów

- kompetencje przekazu koncepcji projektowych wizualnie, także w słowie i piśmie

- empatia rozumienie zagadnień psychologiczno- społecznych

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

- sala seminaryjno- korektowa na 10-12 osób, także miejsca do pracy indywidualnej studentów

- laboratorium komputerowe

- warsztaty -modelarnia ( metal, tworzywa drewno, ceramika i podobne)

- biblioteka specjalistyczna

- sala wykładowa  wyposażona w sprzęt audio-wideo

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.2 d 120 5 ćw. 120h
ćw. [egz.]
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10712