Katalog ECTS

Wyzwania współczesności

Pedagog: dr hab. Magdalena Kochanowska

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy, kształcenie kierunkowe GTK (Grupa Treści Kierunkowych) dla studentów 2 semestru studiów II stopnia, fakultatywny dla pozostałych studentów
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

konwersatorium

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pozytywne zaliczenie sesji egzaminacyjnej 1 semestru kursu studiów II stopnia

Wymagania końcowe

Obecność i wykazanie aktywności podczas zajęć.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie ze stopniem

Kryteria oceny - aktywność studenta w zajęciach

Skala ocen – zgodna z Regulaminem Studiów ASP w Warszawie

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Spotkania i dyskusje z zaproszonymi gośćmi, w każdym roku jest to inny zestaw osobowości ze świata nauki i publicystyki.

Program konwersatorium Wyzwania Współczesności został zainicjowany przez Katedrę Historii i Teorii Designu na Wydziale Wzornictwa w roku akademickim 2009/10 w przekonaniu, że rolą wyższej uczelni, jaką jest Akademia Sztuk Pięknych, powinno być nie tylko kształcenie artystów i projektantów, ale także inteligencji, warstwy tradycyjnie przekazującej w Polsce wartości kulturowe i otwartej na wyzwania, jakie stawiają obecne czasy, a obecnie ustępującej miejsca tzw. profesjonalistom. W założeniach przyjęto bezpośredni kontakt studentów z ludźmi, którzy są w Polsce uznanymi autorytetami w swoich dziedzinach, przy czym zapraszani są reprezentanci dziedzin, które nie są związane z dyscypliną projektowania ani działalnością artystyczną.

Program w roku akad. 2018/19:

28 lutego, Polacy i Ukraińcy wobec trudnej historii, 
dr Paweł Kowal
14 marca, Intencja czy konwencja - co jest decydujące
w interpretacji prawa, literatury i sztuki?
prof. Marcin Matczak

28 marca, Zmiany pozycji kobiet w kościołach
chrześcijańskich w ostatnim stuleciu,
dk. Halina Radacz
11 kwietnia, Koniec pokoleń podległości, dr Jarosław Kuisz
25 kwietnia, Nie wyglądasz na Syryjczyka - rozmowa o inności, Feras Daboul
9 maja, Polska szkoła reform. Pół wieku zmian w systemie edukacji, dr Przemysław Sadura

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Według zaleceń zaproszonych w danym roku gości

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Według zaleceń zaproszonych w danym roku gości

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

1. umie interpretować wpływ cywilizacyjnych problemów społecznych, ekonomicznych
i środowiskowych na proces powstawania nowych produktów i usług. K2_U09

1. rozumie wpływ zagadnień społecznych, technicznych, ekonomicznych i środowiskowych na organizowanie procesu projektowego. K2_W04
2. ma wiedzę z obszaru nauk humanistycznych takich jak: filozofia, estetyka, teoria mediów, antropologia kultury oraz rozumieć ich związki z wykonywanym zawodem. K2_W12

1. jest gotowy do krytycznego lecz konstruktywnego podejścia do istniejącej sytuacji społecznej, gospodarczej, rynkowej oraz środowiskowej. K2_K05

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.2 o 15 1 w. 15h
w. [zal.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10716