Katalog ECTS

Badania w procesie projektowym

Pedagog: dr hab. Magdalena Kochanowska

Pole Opis
Typ przedmiotu Przedmiot fakultatywny dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykłady, ćwiczenia, dyskusja

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pozytywne zaliczenie sesji egzaminacyjnej 1 semestru kursu studiów II stopnia.

Wymagania końcowe

Realizacja zadań badawczych, analizy i dostarczenie wniosków

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

W sesji letniej zaliczenie ze stopniem.
Forma zaliczenia - rozmowa zaliczeniowa, obecność na zajęciach (dopuszczalna nieusprawiedliwiona nieobecność: 2 godziny).

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zajęcia mają na celu uświadomienie wartości badań eksploracyjnych i podejścia eksperymentalnego w procesie projektowym oraz dają możliwość zapoznania się z podstawowymi metodami stosowanymi przez projektantów. Podejmowane zadania mają przygotować studentów do samodzielnego prowadzenia podstawowych badań, analizowania ich wyników, walidacji rozwiązań i podejmowania decyzji projektowych w oparciu o zebraną informację zwrotną od użytkowników. W ramach zajęć będą realizowane zadania zespołowe.

Ramowe treści programowe:
1. Badania nad designem vs badania w procesie projektowym
2. Proces projektowy etapy i cele
3. Badania eksploracyjne - wywiady i inne metody
4. Analiza danych - zachowania użytkowników i wgląd w emocje, potrzeby, motywacje
5. Budowanie wytycznych do projektowania (założenia i hipotezy)
6. Walidacja rozwiązań projektowych z użytkownikami

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Tim Brown, Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation, Harper Business 2009.
Kim Goodwin, Designing for the Digital Age: How to Create Human-Centered Products and Services, Wiley 2009.
Steve Portigal, Interviewing Users: How to Uncover Compelling Insights, Rosenfeld Media 2013.
Bruce Hanington, Bella Martin, Universal Methods of Design: 100 Ways to Research Complex Problems, Develop Innovative Ideas, and Design Effective Solutions, 2012
Alex Milton, Paul Rodgers, Research Methods for Product Design (Portfolio Skills Product Design), 2013

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Rogoś-Turek B., Mościchowska I., Badania jako podstawa projektowania User Experience, Wydawnictwo Naukowe PWN 2015.
Stickdorn M., Hormess M., Lawrence A., Schneider J., This Is Service Design Doing: Applying Service Design Thinking in the Real World, O’Reilly Media 2018.
Stickdorn M., Schneider J., This Is Service Design Thinking: Basics, Tools, Cases, BIS Publishers 2011.
Vijay Kumar, 101 Design Methods: A Structured Approach for Driving Innovation in Your Organization, 2012

 

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

- Umie podejmować samodzielnie decyzje przy organizowaniu procesu projektowego w zakresie projektowania produktów i komunikacji wizualnej. - K2_U03
- Umie współdziałać i pracować z innymi osobami w ramach pracy zespołowej oraz kierować zespołem projektowym. - K2_U04
- Rozwija umiejętności organizacji pracy zespołu umożliwiające realizacje interdyscyplinarnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych. - K2_U06

- Posiada rozwinięte umiejętności kreatywnego i twórczego zarządzania procesami projektowymi oraz przedsięwzięciami artystycznymi. - K2_U10

- Posiada wiedzę dotyczącą metod kierowania procesem projektowania produktów lub usług potrzebną do realizacji projektów wzorniczych, graficznych, a także projektów o charakterze interdyscyplinarnym. - K2_W01
- Rozumie wpływ zagadnień społecznych, technicznych, ekonomicznych i środowiskowych na organizowanie procesu projektowego - K2_W06
- Zna powiązania pomiędzy zagadnieniami teoretycznymi zawodu projektanta i organizatora procesu projektowego a jego praktyką. K2_W11

- Jest zdolny do ustawicznego samokształcenia się na obszarze wykonywanego zawodu projektanta i organizatora procesu projektowego, oraz potrafić inspirować i organizować proces uczenia się innych. - K2_K01
- Jest zdolny do samodzielnego organizowania kompleksowych przedsięwzięć projektowych i artystycznych. W tym samodzielnego analizowania i interpretacji badań, organizowania procesu projektowego, nadzoru nad przygotowaniem dokumentacji, prezentacji i wdrożenia projektu. - K2_K02
- Jest zdolny do świadomego stymulowania kreatywności i zdolności do podejmowania właściwych decyzji u swoich współpracowników. - K2_K04

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.2 o 30 1 w. 30h
30h
w. [zal.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10728