Katalog ECTS

Technologie i konstrukcje II

Pedagog: dr Przemysław Siemiński

Pole Opis
Typ przedmiotu obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)
 • wykłady (ze względu na Covid-19 odbywają się zdalnie poprzez platformę ZOOM), 
 • ćwiczenia komputerowe (ze względu na Covid-19 odbywają się zdalnie poprzez platformę ZOOM), 
 • zajęcia projektowe (ze względu na Covid-19 odbywają się zdalnie poprzez platformę ZOOM), 
 • konsultacje dydaktyczne (ze względu na Covid-19 odbywają się w sali komputerowej 1.3 dla max. 5 studentów jednocześnie), 
 • wycieczki do zakładów produkcyjnych oraz na wydziały Politechniki Warszawskiej. (ze względu na Covid-19 wstrzymane),
 • testy będą odbywały się stacjonarnie lub zdalnie m.in. poprzez system Microsoft Forms. 
Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pozytywne zaliczenie I roku studiów licencjackich na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie na kierunku PPiKW. 

Wymagania końcowe
 • znajomość modelowania 3D i generowania dokumentacji płaskiej w 3D CAD zalicza się za pomocą osobnych zadań sprawdzających; 
 • wykłady z materiałów konstrukcyjnych (polimerów i metali) oraz z technologii zalicza się za pomocą testów; 
 • znajomość obowiązkowej literatury zalicza się za pomocą testów; 
 • wymagane jest pozytywne zaliczenie 4 projektów technologicznych: blacha cięta laserowo i gięta krawędziowo; forma piaskowa do odlania stopu metalu; obiekt drukowany w 3D metodą FDM; wielodzielna forma dla wtrysku termoplastów; zaliczeniem jest prezentacja (plik PDF ze slajdami 4:3 wg przekazanego szablonu) oraz dokumentacja płaska (pliki PDF); 

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)
 • ocena poziomu rozwiązania problemów konstrukcyjnych głównych członów obiektu;
 • ocena poziomu propozycji kilku rozwiązań głównych węzłów konstrukcyjnych obiektu;
 • ocena technologiczności głównych członów obiektu;
 • ocena narzędziowego poziomu wykonania wirtualnego modelu części i złożeń obiektu w systemie komputerowym 3D CAD;
 • ocena jakości prezentacji projektu, na którą składa się graficzne przedstawienie koncepcji na arkuszach formatu A3 oraz prezentacja multimedialna;
 • ocena stopnia zaangażowania w realizację zadania konstrukcyjnego oraz umiejętność efektywnego przełożenia wskazań i wytycznych uzyskanych w toku kształcenia, w wyniku dyskusji i dialogu dydaktycznego (relacja pedagog – uczeń);
Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem zajęć jest pogłębianie doświadczenia studentów w zakresie projektowania technicznego, poprzez projektowanie, konstruowanie lub modernizację konstrukcji produktów przemysłowych, których konstrukcja podlega projektowaniu wzorniczemu. Są to obiekty, których elementy konstrukcyjne są widoczne oraz muszą spełniać określone wymagania (materiałowe, funkcjonalne, ergonomiczne, wytrzymałościowe, technologiczne, montażowe, ekonomiczne, trwałościowe, itp.). Proces projektowania jest wspomagany komputerowo poprzez system do parametrycznego modelowania przestrzennego (3D CAD).

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć
 1. Tjalve E.: Projektowanie form wyrobów przemysłowych. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1984.
 2. Nawrot C., Mizera J., Kurzydłowski K. J.: Wprowadzenie do technologii materiałów dla projektantów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006. 
 3. Budzik G., Siemiński P.: Techniki przyrostowe. Druk 3D. Drukarki 3D. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015. 
 4. Romanowicz P.: Rysunek techniczny w mechanice i budowie maszyn. PWN Warszawa 2018. 

Wszystkie pozycje dostępne są w większej liczbie w Dziale Dokumentacji u pani Urszuli Szaniawskiej. Jest ich jednak za mało dla całej grupy dziekańskiej, więc proszę o sukcesywne wymienianie się nimi. Warto by pierwsi studenci już na początku semestru je wypożyczyli i startowali z czytaniem. 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta
 1. Łączyński B.: Tworzywa sztuczne i ich przetwórstwo. PWN Warszawa 1980.
 2. Erbl J. (red.): Encyklopedia technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym. Tom I. Odlewnictwo. Obróbka plastyczna. Przetwórstwo tworzyw sztucznych. Spawalnictwo. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 3. Erbl J. (red.): Encyklopedia technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym. Tom II. Obróbka skrawaniem. Montaż. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001. 
 4. Potrykus J. (tłumaczenie): Poradnik mechanika. Wyd. REA, Warszawa 2008. 
 5. Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy. WNT, Warszawa 2010.
 6. Kęska P.: SOLIDWORKS 2013 Modelowanie części. Złożenia. Rysunki. CADvantage, Warszawa 2013. Wersja e-book do kupienia na solid-podreczniki.pl 
 7. Kęska P.: SolidWorks 2013. Konstrukcje spawane. Arkusze blach. Projektowanie w kontekście złożenia. Wyd. CADvantage, Warszawa 2013.
 8. Kęska P.: SolidWorks 2014. Modelowanie powierzchniowe. Narzędzia do form. Rendering i wizualizacje. Wyd. CADvantage, Warszawa 2014.
 9. Kęska P.: SOLIDWORKS 2018 Nowości w programie, porady praktyczne oraz ćwiczenia. CADvantage, Warszawa 2018. Do kupienia na solid-podreczniki.pl
 10. Dodziuk H. Druk 3D/AM. Zastosowania oraz skutki społeczne i gospodarcze. PWN, Warszawa 2019.

Pozycje 2,3,5 dostępne w Dziale Dokumentacji u pani Urszuli Szaniawskiej. 

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
 1. umieć tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, osiągając zamierzone cele estetyczne, użytkowe, techniczne i komercyjne (K1_U01);
 2. umieć posługiwać się właściwymi elementami warsztatu projektowego i artystycznego w zakresie projektowania produktów (K1_U02);
 3. umieć swobodnie posługiwać się w projektowaniu podstawowymi materiałami oraz technologiami niezbędnymi do wytwarzania produktów i wyposażenia przestrzeni (K1_U05);
 4. umieć projektować rozwiązania zgodne z zasadami ekologicznych strategii projektowania (K1_U08).
 5. umieć stosować w praktyce techniki prezentacyjne w tym techniki multimedialnych z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania komputerowego (K1_U10).
 6. umieć stosować w praktyce wiedzę dotyczącą finansowych aspektów prowadzenia praktyki zawodowej projektanta (K1_U11).
 • rozumieć wpływ wybranych materiałów konstrukcyjnych, samej konstrukcji, zastosowanej technologii, wielkości produkcji, a także sposobów użytkowania (sztywność, trwałość, wytrzymałość, montaż, recykling) na formę projektowanego przedmiotu (K1_W04);
 • posiadać wiedzę dotyczącą technologii, konstrukcji oraz materiałów używanych do wytwarzania produktów (K1_W05);
 • posiadać wiedzę dotyczącą oprogramowania do projektowania trójwymiarowego (K1_W06);
  znać powiązania pomiędzy zagadnieniami teoretycznymi zawodu projektanta a jego praktyką (K1_W17).
 1. być zdolnym do właściwego organizowania własnej pracy (K1_K03).
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych
 • Przegląd dostępnych źródeł (literatura, katalogi, poradniki, normy, strony internetowe, wydawnictwa, materiały filmowe, prezentacje multimedialne) służący przyswojeniu wiedzy związanej z tematami zajęć.
 • Pracownia komputerowa wyposażona w projektor multimedialny, tablicę do pisania oraz komputery z parametrycznym oprogramowaniem 3D CAD (np. SolidWorks); pakietem biurowym, Acrobat Reader;
 • Stały dostęp do internetu, skanera płaskiego A4 i drukarki formatu A3;
 • Biblioteka materiałów i produktów;
 • Biblioteka specjalistyczna i zakład dokumentacji projektów;
 • Oprogramowanie 3D CAD w wersji studenckiej do nieodpłatnego przekazania studentom do użytku domowego.
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.4 o 90 3 ćw. 90h
ćw. [egz.]
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10752