Katalog ECTS

Rzeźba

Pedagog: dr hab. Roman Pietrzak
Asystent/ci: mgr Artem Dmytrenko

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

dialog dydaktyczny, dyskusja dydaktyczna, zajęcia warsztatowe, projekt indywidualny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

komisyjne zaliczenie pierwszego semestru

Wymagania końcowe

komisyjne zaliczenie roku.

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

 

 

Kryteria (skala ocen)

Ocena słowna                                     Ocena liczbowa                     Wartość oceny do średniej

celujący                                                        5+                                          5,35
bardzo dobry                                                 5                                            5,0
bardzo dobry minus                                       5-                                           4,65
dobry plus                                                    4+                                           4,35
dobry                                                           4                                              4,0
dobry minus                                                 4-                                              3,65
dostateczny plus                                           3+                                            3,35
dostateczny                                                   3                                              3,0
dostateczny minus                                         3-                                            2,65
niedostateczny                                              2                                             2,0
nieklasyfikowany                                           0                                              0,0

zaliczenie nieliczone do średniej zal.
niezaliczenie nieliczone do średniej nzal.

 

Metody

ocena indywidualnej pracy (artystycznej) studenta, ocena poziomu wiedzy i umiejętności

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem przedmiotu jest zdobycie przez doskonalenie prze studenta umiejętności posługiwania się rzeźbiarskimi środkami
wyrazu. Narzędziem dydaktycznym jest natura postrzegana jako wielowymiarowe zjawisko. Analiza natury w jej różnych
aspektach pozwala studentowi rozwinąć umiejętności manualne, warsztatowe jak również przy odpowiednio
postawionym problemie intelektualne i kreatywne.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

„Sztuka Świata” tom 1-10
„Sculpture” tom 1,2

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności: (student potrafi)

K_U01 - wykorzystać wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej w zakresie kompozycji oraz budowania
brył, kontrastów, struktur wizualnych, światła, koloru, konstrukcji, detalu, faktury, statyki oraz
dynamiki (rzeźby kinetycznej)
K_U02 -tworzyć i w konsekwencji realizować autonomiczne koncepcje artystyczne wykazując się przy tym
wyobraźnią, intuicją, ciekawością, eksperymentem twórczym i kreatywnością;
K_U03 - obserwować własny proces twórczy w możliwie jak najszerszym kontekście;
K_U06 - podejmować autonomiczne decyzje związane z realizacją zadań wynikających z dyscyplinarnych i
interdyscyplinarnych projektów artystycznych, opierając swoje działania na wnikliwej obserwacji
natury, dążąc do spójności wewnętrznej i zewnętrznej dzieła oraz do eliminacji błędów poprzez autokorektę;
K_U08 - swobodnie posługiwać się warsztatem twórczym w zakresie technik i technologii rzeźbiarskich
oraz obróbki materiałów wykorzystywanych przy realizacji własnych koncepcji artystycznych;

Wiedza: (student zna i rozumie)


K_W01 -szczegółowe zasady dotyczące realizacji rzeźby pełnoplastycznej, wykazuje przy głębokie zrozumienie dla potrzeby stosowania obserwacji, wyobraźni, intuicji, ciekawości, eksperymentu oraz
prac badawczych w rozwoju artystycznym;
K_W02 -problematykę związaną z technikami rzeźbiarskimi i sztukatorskimi,
K_W06 - rozumie znaczenie organizacji czasu pracy i zna warsztat rzeźbiarki
K_W07 -pogłębioną problematykę w zakresie budowy rzeźby figuratywnej i portretowej oraz konstrukcji
anatomicznej człowieka; zna zagadnienia związane z bryłą, formą, fakturą, kolorem statyką oraz
dynamiką, stabilizacją oraz destabilizacją, konstrukcją i detalem;

 

K-K02 - samodzielnego posługiwania się zdobytą wiedzą w obszarze sztuk pięknych,
do analizy i interpretacji wiedzy pochodzącej z różnych źródeł;
K-K04 - efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności ,twórczego myślenia i twórczej pracy; potrafi rozwiązywać problemy zawodowe i zespołowe, jest otwarty na współpracę ze środowiskiem zewnętrznym;
K-K06 -świadomego formułowania własnych krytycznych opinii w stosunku

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba / rzeźba s.6 o 240 10 ćw. 240h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10869