Katalog ECTS

Rysunek i kolor

Pedagog: prof. Elżbieta Banecka

Pole Opis
Typ przedmiotu obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

1. Konwersatorium (dyskusja dydaktyczna, dialog dydaktyczny) - zajęcia grupowe lub indywidualne z udziałem prowadzącego w roli moderatora lub w relacji mistrz-uczeń, służące wspomaganiu indywidualnych predyspozycji studentów w dziedzinach plastycznych: korekta grupowa, korekta indywidualna, przegląd prac, przygotowanie wystawy, pokazu, prezentacji multimedialnej.

2. Ćwiczenia (kreacyjne, studyjne) - zajęcia indywidualne oparte na ćwiczeniu umiejętności świadomego posługiwania się narzędziami warsztatu rysunkowego i malarskiego.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny na Wydział Scenogfrafii ASP.

Wymagania końcowe

Zaliczony komisyjny egzamin semestralny.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Egzamin komisyjny

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Podstawą treści kształcenia w semestrach I i II studiów w pracowni Rysunku i Malarstwa na Wydziale Scenografii jest zagadnienie rysunku z obserwacji, odwzorowania bryły w formie dwuwymiarowej, zapisu rzeczywistości za pomocą kreski i plamy. Szczególny nacisk położony jest na rysunku anatomicznym modela i zależności pomiędzy obiektem i przestrzenią. Wprowadzone jest pojęcie plamy barwnej – „apli”, jako uzupełnienie warstwy rysunkowej.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Hornung D. Kolor
2. Rzepińska M. Historia Koloru w dziejach malarstwa europejskiego
3. Hockney D. Wiedza tajemna – Sekrety technik malarskich Dawnych Mistrzów
4. Präkel D. Composition

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Albumy monograficzne – fotograficzne oraz malarskie
Albumy tematyczne/problemowe - fotograficzne oraz malarskie
Publikacje dotyczące anatomii człowieka

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01 świadomie używać podstawowych praw kompozycji przestrzennej i struktur wizualnych;
K_U02 podejmować swobodne działania w obszarze rysunku i malarstwa studyjnego wykorzystując wiedzę na temat kompozycji, proporcji, perspektywy, światłocienia i koloru;
K_U03 świadomie korzystać w stopniu podstawowym z różnorodnych możliwości, jakie daje sztuka mediów (fotografia, wideoart itp.);
K_U04 świadomie dobierać właściwe środki wyrazu w procesie ekspresji artystycznej;
K_U05 realizować własne koncepcje artystyczne oparte na różnorodnych konwencjach;

K_U08 poszukiwać nowych technologii w celu ich użycia w obrębie form obrazowania;

K_U09 zrozumieć relacje zachodzące pomiędzy kształtem dzieła a otwartym przez nie pasmem znaczeniowym;

K_U13 komunikować się poprzez rysunek (rysunek odręczny, rysunek z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi i komputerowych programów graficznych);

K_U15 swobodnie posługiwać się środkami plastycznymi oraz samodzielnie podejmować ćwiczenia doskonalące umiejętności warsztatowe;

K_U20 swobodnie wypowiadać się na temat własnej twórczości, oraz na inne tematy ogólnokulturowe i ogólnoplastyczne;

K_K03 samodzielnego prowadzenia procesu samorozwoju i samokształcenia;
K_K04 efektywnego wykorzystania posiadanych wartości etycznych i estetycznych oraz znajomości własnej osobowości twórczej;
K_K05 adaptowania się do nowych, zmiennych okoliczności, które mogą mieć miejsce podczas wykonywania pracy zawodowej lub twórczej;
K_K06 podjęcia krytycznej analizy swojej pracy oraz rozumienia potrzeby ciągłego procesu samokształcenia;
K_K07 efektywnego komunikowania się w obrębie własnego środowiska i społeczności;

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownia wyposażona w sztalugi, deski rysunkowe, kubiki
Zaplecze sanitarne

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia s.2 o 120 4 ćw. 120h
ćw. [egz. kom.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.10910