Katalog ECTS

Chemia

Pedagog: dr Joanna Kurkowska

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

brak

Wymagania końcowe

Egzamin pisemny obejmujący zakres programu podany w celach dydaktycznych.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena udziału w dyskusji podczas prowadzonych wykładów; ocena poziomu aktualnej wiedzy dotyczącej treści programowych na podstawie dwóch kolokwiów (w połowie i pod koniec semestru); egzamin pisemny sprawdzający wiedzę teoretyczną obejmujący cały zakres materiału dotyczącego chemii ogólnej i nieorganicznej, wg skali ocen zawartej w Regulaminie studiów.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Podstawowe pojęcia chemii ogólnej i nieorganicznej. Definicje.

Budowa atomu. Powłoki elektronowe.

Układ okresowy a właściwości pierwiastków. Wiązania chemiczne. 

Klasyfikacja związków nieorganicznych i ich charakterystyka (kwasy, zasady, sole).

Podstawy obliczeń chemicznych. Przeliczanie stężeń.

Typy reakcji chemicznych.

pH roztworów.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

T. Drapała: Chemia Ogólna i Nieorganiczna z zadaniami, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1995 (oraz wznowienia i dodruk nakładu) - biblioteka WKiRDS ASP w Warszawie;

K. M. Pazdro: Chemia dla kandydatów na wyższe uczelnie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1998 (oraz wznowienia i dodruk nakładu) - biblioteka WKiRDS ASP w Warszawie.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

A. Bielański: Podstawy Chemii Nieorganicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 - biblioteka WKiRDS ASP w Warszawie;

L. Pajdowski: Chemia Ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 - biblioteka WKiRDS ASP w Warszawie. 

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent zna i rozumie:

KW_02 problematykę chemii ogólnej, budowę chemiczną i fizyczną materialnej struktury różnych dzieł sztuki, związki chemiczne stosowane w konserwacji dawniej i obecnie.

 

 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Rzutnik multimedialny.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej s.2 o 30 2 w. 30h
w. [egz.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.2 o 30 2 w. 30h
w. [egz.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11049