Katalog ECTS

Rysunek

Pedagog: Łukasz Zedlewski, dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka

Pole Opis
Typ przedmiotu Artystyczny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)
 1. Ćwiczenia warsztatowo studyjne z rysunku
 2. Przeglądy indywidualne i grupowe
 3. Korekty, dyskusje dydaktyczne, dialog.
Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne
 1. Posiadanie świadectwa dojrzałości.
 2. Pozytywnie zakończony 3-etapowy egzamin praktyczny; teczka z pracami plastycznymi, egzamin z rysunku i malarstwa, prezentacja.                                                                                                                                          
Wymagania końcowe
 1. Wykonanie prac rysunkowych w zakresie ćwiczeń studyjnych: akt, postać we wnętrzu, martwa natura, szkice rysunkowe.
 2. Wykonanie 1-2 ćwiczeń tematycznych w semestrze.
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)
 1. Przegląd indywidualny prac rysunkowych odpowiadających wszystkim ćwiczeniom w semestrze.
 2. Wybór i prezentacja prac, które podlegać będą ocenie. Forma zaliczenia to egzamin ze stopniem według skali ocen.               Oceniającym jest prowadzący i członkowie Komisji Wydziałowej.
 3. Ocenie podlegają; umiejętność obserwacji, wyrażania i utrwalania natury, samodzielność w pokonywaniu trudności, otwartość w poszukiwaniu i stosowaniu różnorodnych środków wyrazu, poziom artystyczny prac, zaangażowanie i frekwencja(85%)
Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)
 1. Doskonalenie uzdolnień manualnych.
 2. Poszerzenie poznania warsztatu i technik rysunkowych.
 3. Odkrywanie praw porządkujących i interpretujących postrzeganą rzeczywistość.
 4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni.
 5. Poszukiwanie właściwych środków wyrazu.
 6. Przekraczanie ograniczeń i złych nawyków.
 7. Wnikliwe studiowanie budowy anatomicznej człowieka.
 8. Wypracowanie i pielęgnowanie postawy otwartej, ciekawej, uważnej i zaangażowanej.
Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej s.2 o 120 4 ćw. 120h
ćw. [egz. kom.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.2 o 120 4 ćw. 120h
ćw. [egz. kom.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11052