Katalog ECTS

Rysunek II

Pedagog: prof. Paweł Michalak
Asystent/ci: dr hab. Jarosław Radel

Pole Opis
Typ przedmiotu

KU- kształcenie uzupełniające

Rysunek - obowiązkowy dla studentów I roku 3-letnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Metody dydaktyczne (forma zajęć)

- szkice rysunkowe

- rysunek studyjny (martwa natura, model, akt)

- dialog dydaktyczny

- indywidualne korekty

- dyskusja dydaktyczna

- prezentacja

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny na studia.

 

Wymagania końcowe

Zaliczenie połączone z oceną oryginalności wypowiedzi artystycznej na komisyjnym przeglądzie kończącym semestr studiów.

 

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Skala ocen według obowiązującej na Wydziale Architektury Wnętrz: 0 – 5+

Ocena indywidualnego rozwoju artystycznego studenta.

Ocena poziomu artystycznego i warsztatowego prac wykonanych przez studenta i osiągniętych w nich rezultatów twórczych (trafność kompozycji, indywidualność rozwiązania problemów plastycznych, samodzielność...)

Ocena indywidualnego zaangażowania studenta w realizację programu pracowni.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cel zajęć:

Studia rysunkowe w pracowni służą wszechstronnemu rozwojowi kultury plastycznej oraz kształtowaniu osobowości twórczej studenta. Celem dydaktycznym jest nauczenie umiejętności czerpania z natury, poprzez wnikliwą, pogłębioną jej obserwację. Wykonywane podczas ćwiczeń w pracowni szkice rysunkowe mają ułatwić studentowi zrozumienie problemu konstruowania obrazu.

Treści programowe nauczania:

Zajęcia z rysunku są obowiązkowe dla studentów pierwszego roku w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Treści programowe nauczania w Pracowni Malarstwa i Rysunku na Wydziale Architektury Wnętrz na 3-letnich studiach stacjonarnych I st. (licencjackich): studenci Wydziału Architektury Wnętrz po ukończeniu cyklu studiów powinni umieć tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne, stosując różne środki ekspresji artystycznej.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

EUGENE DELACROIX- „DZIENNIKI”, SŁOWO, OBRAZ, TERYTORIA, GDAŃSK 2003

JAN CYBIS- „NOTATKI MALARSKIE: DZIENNIKI 1954-1966”, PIW, WARSZAWA 1980

„SŁOWNIK SZTUKI XX WIEKU”,  ARKADY, WARSZAWA 1998

„SZTUKA W POLSCE 1945-2005”, ANDA ROTENBERG, STENTOR, 2005

JÓZEF CZAPSKI- „PATRZĄC”, ZNAK, KRAKÓW, 2004

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

„KOLOR I ZNACZENIE”, JOHN GAGE, UNIVERSITAS, KRAKÓW, 2010

WŁADYSŁAW STRZEMIŃSKI- „TEORIA WIDZENIA”, MUZEUM SZTUKI W ŁODZI, 2016

JERZY STAJUDA-„ NIEBIESKIE KARTKI”, „NOTATKI MALARSKIE”.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U02 - komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich.

K_U03 - planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole.

K_U04 - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie

K_U05 – tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia.

K_U06 – świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych obszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych; podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji i projektowania własnych prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności.

K_U09 ­- formułować, tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, świadomie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła.

K_U11- współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym).

K_U12- korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę.

K_U13 - przygotowywać typowe prace pisemne i wystąpienia ustne, dotyczące zagadnień szczegółowych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł; wykorzystywać umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

K_U14- stosować formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań.

K_W02 – podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością; w tym świadome wykorzystanie środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych.

K_W05 - podstawowe linie rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin artystycznych, reprezentacyjne dzieła z ich spuścizny oraz publikacje związane z tymi zagadnieniami.

K_W07 - trendy rozwojowe z zakresu dziedziny sztuk plastycznych i dyscyplin artystycznych właściwe dla kierunku studiów (sztuk projektowych) i wybranych sztuk pięknych.

K_K01 - krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

K_K03 – odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu.

K_K04 – uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy.

K_K05 – efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami.

K_K06 - samooceny i konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób.

K_K07 - wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą i jej etosem; efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie oraz prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie z zastosowaniem technologii informacyjnych.

K_K08 – inicjowania działań lub pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych oraz integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych.

K_K09 – podjęcia studiów drugiego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Materiały rysunkowe (węgiel, pastel, podobrazia, płótno, papier…).

Model (postać w akcie).

Szeroko rozumiana martwa natura.

Dokumentacja fotograficzna.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.2 o 90 3 ćw. 90h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11281