Katalog ECTS

Budownictwo

Pedagog: mgr inż. arch. Anna Siwek

Pole Opis
Typ przedmiotu

kierunkowy

Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład kursowy, dialog dydaktyczny, prezentacja także multimedialna, ćwiczenia warsztatowe, plener.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny na I - wszy rok.
Wiedza z zakresu fizyki, geologii, chemii, matematyki i biologi na poziomie liceum ogólnokształcącego

Wymagania końcowe

Wiedza w zakresie:
- podstawowych pojęć dotyczących części i struktury budynku oraz poznanie stosowanych materiałów budowlanych
- poznanie wybranych przepisów budowlanych i Polskich Norm
- opisanie zasad konstruowania i zabezpieczania budynków
- poprawnego wyboru materiału jako składnika projektu wnętrza
- projektowania rozwiązań technicznych w ramach kompleksowego projektu wnętrza
- opracowywania rysunków technicznych
- wyszukiwania rozwiązań z zakresu dziedzin pokrewnych – np. projektowania konstrukcji w celu zastosowania we własnym opracowaniu czy też przedstawienia sugestii w zakresie instalacji w obiekcie
- dostępnych technologii budowlanych

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)


Ocena poziomu wiedzy - na podstawie kolokwium,
ocena umiejętności na podstawie wykonanych i zaprezentowanych rysunków indywidualnych,
 - wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Program nauczania ma na celu:
• zapoznanie z dostępnymi i możliwymi do zastosowania rozwiązania budowlanymi i materiałami
• zdobycie wiedzy, jakimi środkami technicznymi uzyskać zamierzone efekty przestrzenne i estetyczne
• nabycie umiejętności poprawnego opracowywania rysunków technicznych.

Treści programowe:
- architektura jako dziedzina sztuki i techniki; specyfika pracy projektowej architekta; pojęcia podstawowe z zakresu budownictwa;
- wpływ otoczenia przyrodniczego i kulturowego na budynek;
- podstawy konstrukcji budynku – mechanika i fizyka budowli;
- materiały budowlane i ich cechy - kamień, ceramika, beton, żelbet, stal, drewno, materiały izolacyjne;
- podstawy fizyki budowli;
- systemy połączeń i zamocowań konstrukcyjnych – śruby, wkręty, kotwy, rozporowe i wklejane, spawanie, lutowanie, klejenie, łączniki;
- wycieczki, korekty rysunków, konsultacje;
- ustroje konstrukcyjne – fundamenty, ściany monolityczne i murowane, nadproża, stropy, dachy i stropodachy;
- projektowanie wnętrz w starych budynkach – podstawowe problemy przebudowy;
- materiały i systemy konstrukcyjne w budownictwie monumentalnym;
- izolacje pomieszczeń:
- okna i drzwi, stolarka, ślusarka;

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1 - BUDOWNICTWO OGÓLNE : praca zbiorowa. T. 1, Materiały i wyroby budowlane, Bogusław Stefańczyk (Red.), Wydawnictwo Arkady 2010
2 - BUDOWNICTWO OGÓLNE : praca zbiorowa. T. 2, Fizyka budowli, Piotr Klemm (Red.), Wydawnictwo Arkady 2010
3 - BUDOWNICTWO OGÓLNE : praca zbiorowa. T. 3, Elementy budynków - podstawy projektowania, Lech Lichołai (Red.), Wydawnictwo Arkady 2011

4 - BUDOWNICTWO OGÓLNE : praca zbiorowa. T. 4, Konstrukcje budynków, Wiesław Buczkowski (Oprac.), Wydawnictwo Arkady 2010

5 - VADEMECUM BUDOWLANE - praca zbiorowa pod redakcją E. Piliszka, Wydawnictwo Arkady Warszawa 2001

6 - BUDOWNICTWO OGÓLNE DLA ARCHITEKTÓW - P. Markiewicz, ARCHI-PLUS, 2009
7 - KSZTAŁTOWANIE ARCHITEKTURY POPRZEZ ZMIANĘ ROZWIĄZAŃ BUDOWLANYCH - P. Markiewicz, Archi-Plus, 2006

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1 - MATERIAŁY BUDOWLANE Z TECHNOLOGIĄ betonu (tom1/2) - E. Szymański, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa 2002
2 - OCHRONA BUDYNKÓW PRZED KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ - praca zbiorowa pod redakcją J. Ważnego i J. Karysia , Wydawnictwo Arkady Warszawa 2001 Dodruk cyfrowy 2008
3 -MALOWANIE MIESZKANIA - J. Cassel, P. Parham, Wydawnictwo Arkady Warszawa 1997
4 - MALOWANIE DOMU - J. Cassel, P. Parham, Wydawnictwo Arkady Warszawa 1997
5 - PODŁOGI - E. Wilhide, Wydawnictwo Arkady Warszawa 2000
6 - WZMACNIANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - E. Masłowski, D. Spiżewska, Wydawnictwo Arkady 2000 Dodruk cyfrowy 2008
7 - DOMY JEDNORODZINNE - S. Pyrak, H. Michalak, Arkady, Warszawa 2006
8 - PODRĘCZNIK PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO - P. Neufert, Arkady, Warszawa 2010
9 - RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY - W. Skowroński, E. Miśniakiewicz, Wydawnictwo Arkady Warszawa 2009
10 - NOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA BUDYNKÓW I ICH USYTUOWANIE 2014 + Dodatek specjalistyczny - W. Korzeniewski, Wydawnictwo Polcen Warszawa 2014
11 - INSTALACJE SANITARNE, cz. 1 i 2 - S. Cieślowski, K. Krygier,. WSiP, Warszawa 2000
12 - INSTALACJE BUDOWLANE - Z. Hoffmann, K. Lisiczki, WSiP, Warszawa 2006
13 - O INSTALACJACH SANITARNYCH NAJKRÓCEJ - M. Popek, B. Wapniska,. WSiP, Warszawa 2006
14 - NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DOMU JEDNORODZINNEGO- INSTALACJE SANITARNE I GRZEWCZE - praca zbiorowa: Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań 2004

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01 - wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach poprzez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji; dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
K_U02 - komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;
K_U03 - planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole;
K_U04 - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;
K_U05 - tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia;
K_U07 - przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu;
K_U08 - świadomie przeprowadzić nieskomplikowany proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;
K_U10 - świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na podstawowym poziomie;
K_U14 - stosować formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań.

K_W01 - w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki projektowe, tworzącej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej właściwe dla programu kształcenia;
K_W03 - podstawowy zakres problematyki związanej z budownictwem, technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności;
K_W08 - problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;
K_W09 - powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu;

K_K01 - krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
K_K03 - odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu;
K_K04 - uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy;
K_K05 - efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności
twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami;
K_K06 - samooceny i konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób;

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

rzutnik multimedialny, próbki materiałów budowlanych

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.2 o 60 2 ćw. 60h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11287