Katalog ECTS

Perspektywa odręczna i geometria

Pedagog: mgr Volodymyr Melymuka

Pole Opis
Typ przedmiotu

ogólnoplastyczny

Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład, prezentacja, ćwiczenia rysunkowe (rysunek perspektywiczny architektoniczny, wnętrzarski, wzorniczy).

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

zdany egzamin wstępny

Wymagania końcowe

Wykorzystywanie nabytych umiejętności rysunkowych, przedstawienie własnych pomysłów i koncepcji, umiejętność narysowania wnętrz, architektury, obiektów oraz detali. Złożenie wymaganych prac realizowanych w trakcie semestru oraz zaliczenie pracy końcowej (format 100x70).

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena na podstawie pracy na zajęciach, zrealizowanych projektów rysunkowych, ocena wiedzy oraz umiejętności. Zaliczenie końcowe na podstawie realizacji wybranego zadania rysunkowego.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Nauka rysunku perspektywicznego na podstawie rzutów, zrozumienie i kreacja przestrzeni architektonicznej oraz przedmiotów użytkowych wraz z detalami. Umiejętność doboru środków artystycznych potrzebnych do osiągnięcia celu. Zrozumienie metod wykonania rysunku perspektywicznego oraz elementów geometrii wykreślnej. Umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy w projektach.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

- L. M. Suzin Perspektywa wykresowa dla architektów Arkady Warszawa (Wypożyczalnia Główna Biblioteka ASP Warszawa)

- F. Otto i E. Otto Podręcznik geometrii wykreślnej PWN Warszawa (Wypożyczalnia Główna Biblioteka ASP Warszawa)

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

- Joseph D'Amelio Perspective Drawing Handbook (internet .pdf)

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U06 – absolwent potrafi świadomie posługiwać się warsztatem rysunkowym w zakresie niezbędnym do pełnego i właściwego przedstawienia i wyjaśnienia idei i koncepcji projektowych oraz do wykonania analizy układów i zależności przestrzennych brył (budynków, obiektów, wnętrz); K_U10 – absolwent świadomie korzysta z podstawowych umiejętności warsztatowych umożliwiających czytelne opracowanie prezentacji projektu przy pomocy rysunku odręcznego.

K_W04 – absolwent zna podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu rysunkowego w architekturze wnętrz oraz odręcznego sposobu przekazywania informacji o otoczeniu, idei i koncepcji projektowej, zna i rozumie podstawowe zasady perspektywy i geometrii przydatne w obserwacji i projektowaniu.

K_K05 – absolwent jest gotów do efektywnego wykorzystania umiejętności wnikliwej obserwacji relacji przestrzennych, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, umie zdobywać i analizować informacje

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Niezbędnym wyposażeniem pracowni są: rzutnik multimedialny z ekranem, tablica suchościeralna lub inna umożliwiająca rysunkowe wytłumaczenie zagadnień, prowadzenie studentów przez proces geometrycznego wykreślania brył; taborety i deski do rysowania dla studentów, miejsce na ustawienie kompozycji wieloelementowej

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.2 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11288