Katalog ECTS

Opracowania techniczne

Pedagog: mgr Kamil Krasuski

Pole Opis
Typ przedmiotu nauczanie kierunkowe
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykłady i ćwiczenia prowadzone w formie hybrydowej. Spotkania online przy pomocy Google Meet

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza na temat rysunku technicznego

Wymagania końcowe

realizacja ćwiczeń

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena poziomu wiedzy i umiejętności według skali ocen umieszczonej w regulaminie studiów

 

zaliczenie z oceną

 

aby uzyskać zaliczenie należy brać udział w zajęciach (30%) oraz wykonać pracę zaliczeniową (70%)

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi opracowania rysunków wykonawczych projektów kursowych.

Omówienie podstawowych typów mebli występujących we wnętrzach. Omówienie głównych zasad konstrukcji mebli typu lada recepcyjna, lada barowa, lada cukiernicza. Zapoznanie studentów z podstawowymi okładzinami ściennymi występującymi w projektowanych wnętrzach.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć
  1. "Projektowanie obiektów użyteczności publicznej."
    - Krzysztof Tauszyński, Wacław Parczewski
  2. "Rysunek budowlany." - Jacek Mazur, Anna Tofiluk
  3. "Neufert. Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego." - Neufert Ernst
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta
  1. "Projektowanie wnętrz z zastosowaniem systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych." - arch. Przemysław Markiewicz
  2. "Detale projektowe dla architektów." - arch. Przemysław Markiewicz
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01-wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone
i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach poprzez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji; dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych.

K_U02-komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

K_U10- świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na podstawowym poziomie;

K_U11- współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym);

K_U12 - korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę;
K_U14- stosować formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań.

K_W03 -podstawowy zakres problematyki związanej z budownictwem, technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności;
K_W04-podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w architekturze wnętrz oraz różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;


K_W09-powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami
Programu studiów; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu;

K_K04- samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy;

K_K06- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertóww przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu; 

K_K09- podjęcia studiów drugiego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.4 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11381