Katalog ECTS

Komputerowe wspomaganie projektowania

Pedagog: mgr Justyna Jabłońska

Pole Opis
Typ przedmiotu obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład z prezentacją oprogramowania, ćwiczenia.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów z lat poprzednich.

Wymagania końcowe

Umiejętność samodzielnego sporządzenia dokumentacji technicznej i modelu projektu przy użyciu programu Archicad.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Egzamin sprawdzający umiejętność posługiwania się programem Archicad.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Poznanie jednego z systemów komputerowego wspomagania projektowania, a tym samym nabycie umiejętności tworzenia modeli 3D i dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania pracy semestralnej, czy licencjackiej z wybranej pracowni kierunkowej.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Podręczniki do nauki programów (np. wydawnictwa Helion).

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Tutoriale z praktycznymi ćwiczeniami z zakresu obsługi danego programu dostępne na stronach internetowych producentów programów.

Fora internetowe poświęcone tematyce obsługi i funkcjonalności danego programu.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U10. świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na podstawowym poziomie;

KW_04. Szczegółowe zagadnienia dotyczące różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;

K_K07. wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą i jej etosem; efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie oraz prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie z zastosowaniem technologii informacyjnych;

K_K09. podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownia komputerowa powinna być wyposażona w komputery PC z monitorami o dużej rozdzielczości, rzutnik multimedialny, ekran ścienny oraz najnowsze wersje oprogramowania niezbędnego do prowadzenia zajęć: AtoCad, Archicad, Arcplus, Artlantis Studio, Cad Decor, Rhino.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.4 o 60 2 ćw. 60h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11384