Katalog ECTS

Projektowanie wnętrz i architektury

Pedagog: prof. Konrad Styka, mgr inż. arch. Małgorzata Jodłowska
Asystent/ci: mgr Kamil Krasuski

Pole Opis
Typ przedmiotu Kształcenie Kierunkowe. Przedmiot składa się z części teoretycznej - wykładów - i praktycznej - projektowej
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Prezentacje multimedialne dot. projektowania wnętrz w zakresie przestrzeni mieszkalnej i niewielkich obiektów użyteczności publicznej (współczesne rozwiązania przestrzeni mieszkalnej). Ćwiczenia klauzurowe (1 w semestrze), korekty indywidualne i grupowe – dialog dydaktyczny bezpośredni pomiędzy pedagogiem, a  studentem dot. semestralnego zadania projektowego ( korygowanie błędów, inspiracja - stymulowanie wyobraźni studenta, propozycje rozwiązań alternatywnych).

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczenie I roku studiów. Opanowanie podstawowych narzędzi warsztatu architekta wnętrz tj. rysunku odręcznego i podstaw rysunku architektonicznego;  w  trakcie kursu nabywanie podstawowych umiejętności pracy w wybranych programach graficznych (Autocad, Archicad, SketchUp) oraz znajomość podstawowych zagadnień w zakresie ergonomii przestrzeni mieszkalnej (zdobyta na roku I przedmiot Ergonomia).

Wymagania końcowe

Wykonanie projektów zgodnie z podanym tematem i zakresem opracowania – robocza makieta, plansze z niezbędnymi rysunkami (rzuty, przekroje, elewacje, teren), wizualizacje, zapisanie projektu w formie elektronicznej, prezentacja publiczna. Najważniejsze jest aby praca końcowa studenta była samodzielna i stanowiła interesującą, w miarę możliwości konsekwentną, plastyczną wizję przestrzeni.

Dopuszczalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych w semestrze wynosi 6. Obowiązkiem studenta jest wyrównanie zaległości powstałych wskutek nieobecności na zajęciach.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Skala ocen według obowiązującej na Wydziale Architektury Wnętrz: 0 – 5+

metody oceny:

Analiza planszy z wydrukiem projektu i makiety (jeśli wykonano)

kryteria oceny:

1. Samodzielne sformułowanie założeń i kreatywność koncepcji  30%

2. Konsekwencja we wdrażaniu założeń projektowych 15%

3. Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji 20%

4. Aktywny udział w zajęciach – współpraca z prowadzącymi  20%

5. Forma przekazu zadania projektowego  15%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Opis przedmiotu.

 Zajęcia w Pracowni Projektowania Wnętrz i Architektury na drugim roku SSL powinny nauczyć studentów przede wszystkim warsztatu - zgodnie ze ścieżką rozwoju: I rok – podstawy, II – warsztat, III rok - własna wypowiedź artystyczna, uwieńczona licencjatem.

Cele dydaktyczne:

1. Wykorzystanie umiejętności poznanych na I roku:

a) pojęć i zasad poznanych na podstawach projektowania i ergonomii (światło, faktura, kompozycja i relacje w przestrzeni, wielkości istotne w użytkowaniu wnętrz)

b) wiedzy poznanej na budownictwie (materiały budowlane i wykończeniowe, zasady konstruowania budynków i ich wnętrz, podstawowe instalacje)

c) sposobu przekazywania swojej idei poznanej na perspektywie -  z akcentem na przekaz odręczny (szkic, perspektywa, aksonometria, makieta) ale także wykorzystanie poznanej już wiedzy w zakresie komputerów i rys. technicznego do rysunków rzutów, przekrojów i detali (oprac. tech.)

2. Nabycie nowej wiedzy i umiejętności:

a)       Umiejętność zauważenia i pogodzenia dwóch kluczowych czynników w  procesie projektowania - projekt architektoniczny/projekt wnętrza powstają w odpowiedzi na zapotrzebowanie inwestora, ale równie ważne jest uwzględnienie uwarunkowań, jakie wpływają na architekturę:

- konieczność zwrócenia uwagi na nawiązanie dialogu pomiędzy projektowanym budynkiem a otoczeniem.

- funkcjonalność rozwiązań projektowych i ich prawidłowość względem podstawowych wymagań przepisów i ergonomii – takich jak minimalne odległości, wysokość pomieszczeń itp.

b)      Kształtowanie formy architektonicznej, z zachowaniem umiaru i powściągliwości w doborze środków wyrazu.

c)       Operowanie światłem sztucznym w projekcie wnętrza, światłocieniem w projekcie budynku.

d)      Dobór materiałów wykończeniowych

e)      Umiejętność czytania projektów architektonicznych – także skomplikowanych funkcjonalnie.

Organizacja zajęć

Tematy będą niezbyt rozbudowane aby nie obciążać studentów nadmiernie czterema projektami. W skali roku każdy student ma obowiązek wykonać 3 projekty, obejmujące obie ścieżki - projektowanie wnętrz i architekturę. Studenci podzieleni będą po połowie na dwie grupy. Cały rok akademicki podzielony na 3 fazy tak, by pierwszy projekt kończył się na początku grudnia. W następnej fazie grupy zamieniają się ścieżkami, zgodnie z podanym studentom schematem.

Druga faza edukacji kończy się pod koniec marca oddaniem drugiego projektu. Wtedy następuje trzecia faza, gdzie nadal jest podział na dwie grupy (po połowie), roku ale jest możliwość wyboru a dla niezdecydowanych przeprowadzić losowanie. Oczywiście studenci będą mogli się wymienić - jeśli będą chcieli - udziałem w której ścieżce, w której dalej będą chcieli projektować. Ci, którzy wybiorą projektowanie architektoniczne, zaprojektują mały, letniskowy dom jednorodzinny, którzy zaś wybiorą projektowanie wnętrz - projekt wnętrza użyteczności publicznej - do własnego projektu pawilonu, z możliwością zamiany na inny rzut.

Zaletą takiego podziału na trzy fazy jest brak kumulacji oddania projektów, bo na koniec semestru zimowego tak naprawdę mają dużo pracy ze wszystkich przedmiotów, a projekt w naszej pracowni byłby oddany i oceniony już wcześniej. Natomiast dla projektu drugiej fazy na koniec semestru zimowego wymagalibyśmy postawienia koncepcji, której rozwinięcie i opracowanie finalne nastąpiłoby wraz z oddaniem na koniec marca.

Ocena na koniec semestru zimowego jest za: skończony pierwszy projekt (70%), koncepcję drugiego (30%).

Treści programowe, zadania

1. Prezentacje i klauzury

Zajęcia w każdym cyklu rozpoczną prezentacje dla wszystkich studentów, ilustrowane zdjęciami – wprowadzające w zagadnienia istoty projektowania, rozwiązań funkcjonalnych i formalnych, w celu wskazania w studentom konieczności projektowania w określonej rzeczywistości, która wymusza stosowanie rozwiązań zgodnych z przepisami, uwarunkowaniami przestrzennymi, społecznymi i technicznymi - wynikającymi z lokalizacji. Posumowaniem będzie klauzura na ocenę – sprawdzenie zapamiętania najważniejszych informacji.

2. Pierwszy cykl prezentacji (w Sali nr 4):

3.X.2019r. czw. g. 10:30 Wykład 1 - Wprowadzenie do projektowania architektonicznego (równowaga miedzy funkcją, konstrukcją i formą; kolejność postępowania przy projektowaniu, zakres i skala projektu) (dr inż. arch. Konrad Styka)

7.X.2019r.pon.  g. 9:30 - Wykład z opracowań technicznych (mgr inż. arch. Anna Siwek - gościnnie)

10.X.2019r. czw. g. 11:30 Wykład 2 - Forma w projektowaniu (dr inż. arch. Konrad Styka)

17.X.2019r. czw.  g. 11:30 Wykład 3 - Dom i mieszkanie – strefowanie we wnętrzach mieszkalnych. Podstawowe układy funkcjonalne. Proporcje wnętrz, dobre i złe kształtowanie układu mieszkań (mgr inż. arch. Małgorzata Jodłowska, dr inż. arch. Konrad Styka)

21.X.2019r. pon.  g. 9:30 – Wykład z opracowań technicznych (mgr Kamil Krasuski)

24.X.2019r. czw.  g. 11:30 Wykład 4 - Materiały  i technologie stosowane w wyposażeniu współczesnych wnętrz mieszkalnych. strefy funkcjonalne (mgr inż. arch. Małgorzata Jodłowska).

28.X.2019r. pon.  g. 10:30 Wykład 5 - Funkcja i przepisy w projektowaniu wnętrz i architektury (dr inż. arch. Konrad Styka).

(wykład będzie w poniedziałek, ze względu przedświąteczny termin zajęć czwartkowych).

Rozesłanie mailem układów funkcjonalnych do zapamiętania

7.XI.2019r. czw.  g. 11:30  Klauzura nr 1 po pierwszym cyklu prezentacji – zadanie: narysuj odręcznie z pamięci jeden z omawianych układów funkcjonalnych, uwzględniający przepisy i ergonomię.

3. Korekty

4. koniec fazy 1 – oddanie projektów – 9.XII.2019

5. Drugi cykl prezentacji:

Wykład 1 - Prezentacja idei projektowych (moodbord, wizualizacje) a opracowania techniczne wybranych fragmentów wnętrza (mgr inż. arch. Małgorzata Jodłowska).

Wykład 2 – Czy możemy mówić o stylach czy o trendach w projektowaniu?  Dlaczego tak ważne jest poszukiwanie własnych rozwiązań problemów projektowych (mgr inż. arch. Małgorzata Jodłowska).

Wykład 3 – Układy funkcjonalne budynków użyteczności publicznej (dr inż. arch. Konrad Styka).

Wykład 4 - Dokąd zmierza architektura - kilka współczesnych tendencji w projektowaniu (dr inż. arch. Konrad Styka).

Wykład 5 - Małe domy jednorodzinne (dr inż. arch. Konrad Styka).

Klauzura nr 2 (w sem. letnim) – zadanie, które studenci realizują w grupach. Każda dostaje rzut budynku użyteczności publicznej - takie rzuty są publikowane w czasopismach architektonicznych - i na tym rzucie mają za zadanie wyznaczyć w formie odręcznego rysunkowego schematu na powiększonym rzucie: strefy funkcjonalne w budynku oraz połączenia/relacje tych stref i ciągi komunikacyjne. 3-osobowe grupy studentów na jednych zajęciach opracują, a na kolejnych prezentowały przed całą grupą. To ćwiczenie ma za zadanie nauczyć czytania rysunku architektonicznego w zakresie funkcji wnętrz i poznania zależności funkcjonalnych w obiektach skomplikowanych bardziej, niż ich własne projekty.

7. oddanie opracowania tech. i koncepcji projektu fazy II – 23.I.2020, wystawienie ocen semestralnych i omówienie prac 27.I.2020

Zadania

Równolegle z wykładami – korekty zadań projektowych. Korektom towarzyszy uświadamianie studentom istoty procesu projektowego – wskazanie, że składa się on z pewnych etapów, a ponadto - architekt stoi na czele wielobranżowego zespołu, musi mieć ogólną wiedzę w wielu dziedzinach, ale też współpracować z wieloma specjalistami, co wymusza utemperowanie kreacji na rzecz realności rozwiązań i umiejętności działania w zespole.

Zadania ukierunkowane na prostotę formy, wykorzystanie zebranej wiedzy i wzbogacenie jej o nowe aspekty funkcjonalne i wynikające z poznanych przepisów dotyczących projektowania architektonicznego i projektowania wnętrz. Zadania nie są skomplikowane, dzięki czemu umożliwiają osiągnięcie prawidłowego rozwiązania funkcji, konstrukcji i formy.

W ścieżce projektowania wnętrz celem jest zapoznanie studentów z tematyką projektowania wnętrz mieszkalnych - w oparciu o studia nad przestrzenią – wynikającymi z potencjału wnętrza i przyjętego programu dla użytkownika; podejmowanie  samodzielnych decyzji  co do charakteru przestrzeni, funkcjonalności rozwiązań  uwzględnieniem norm prawnych oraz zagadnień budowlanych; dobór środków artystycznych i metod przekazu wizualnego adekwatnego do przekazywanej treści.

Zadanie 1 (projektowanie architektoniczne) – obowiązkowe – niewielki pawilon informacyjny przy wejściu do  parku miejskiego,  lub  pawilon cukierni (sprzedaż gotowych wyrobów) w parku miejskim, lub pawilon ekspozycyjno-informacyjny o tematyce „ekologiczne życie w mieście” (zieleń w mieście, ekologiczna komunikacja, woda w mieście) w parku miejskim  w  Warszawie.

Zadanie 2 (projektowanie wnętrz) – obowiązkowe – wnętrze mieszkania – projekt na gotowym rzucie, z oferty mieszkań sprzedaży (podkład dostarcza prowadząca)

Zadanie 3 (projektowanie architektoniczne) – do wyboru - letniskowy dom jednorodzinny  - dla rodziny 2+2, do około 100m2 p.u., bez garażu

Zadanie 3 (projektowanie wnętrz) – do wyboru -  wnętrze do własnego projektu architektonicznego pawilonu, z możliwością zamiany na inny rzut.

Zagadnienia towarzyszące, czyli sprawy opracowań technicznych, - w odrębnym opracowaniu, będą to detale - mebel wbudowany w mieszkaniu i lada recepcyjna - do projektu wnętrza.

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Parczewski Wacław, Tauszyński Krzysztof „Projektowanie obiektów użyteczności publicznej”, WSiP, 2009

2. Ernst Neufert, „Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego”, Wyd. Arkady 2016. Udostępnia prowadzący zajęcia z własnych zbiorów

3. Żórawski J., „O budowie formy architektonicznej”, Wyd. Arkady 1973 lub 2017. Biblioteka  Wydz. Architektury Politechniki Warszawskiej

4. Władysław Korzeniewski, Rafał Korzeniewski „Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, wyd. Polcen, 2019 Udostępnia prowadzący zajęcia z własnych zbiorów

5. E. Kuryłowicz „Projektowanie uniwersalne. Wytyczne do tworzenia dostępnego i funkcjonalnego otoczenia zewnętrznego” 2005.

Prawo budowlane (rozporządzenia i warunki techniczne) – dostępne w internecie

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

„Contemporary houses”. Praca zbiorowa. Wydawnictwo h.f. ullmann 2010. Udostępnia prowadzący zajęcia z własnych zbiorów

Barbara Koziorowska, Małgorzata Biernat: „Projektowanie technologiczne zakładów gastronomicznych, kuchni hotelowych i szpitalnych”. Wydawca: Biuro Realizacji Inwestycji Barbary Koziorowskiej, 2002 Biblioteka  Główna Politechniki Warszawskiej Magazyn Podstawowy

„Architecture Now!”, vol.1-6, Wydawnictwo Taschen Biblioteka Wydz.Architektury Politechniki Warszawskiej

Mario Salvadori. „Dlaczego budynki stoją”. Wydawnictwo Murator 2001 Biblioteka  Główna Politechniki Warszawskiej Wolny Dostęp

Przemysław Markiewicz. „Typowe rozwiązania projektowe dla architektów”. Wydawnictwo ARCHI-PLUS 2012 Biblioteka  Główna Politechniki Warszawskiej Wolny Dostęp

Witruwiusz – „O architekturze ksiąg dziesięć”. Wydawnictwo: Prószyński i S-ka, 2004. Biblioteka Wydz.Architektury Politechniki Warszawskiej

Tauszyński Krzysztof „Wstęp do projektowania architektonicznego”, WSiP, 2013

Witold Rybczyński. „Dom. Krótka historia idei”. Marabut. Wydawnictwo Karakter, 2015. Biblioteka  Główna Politechniki Warszawskiej Wolny Dostęp

Colin Davies “Key Houses of the Twentieth Century” 2006 https://library.pratt.edu/includes/uploads/files/20century_houses.pdf

The Elements of Modern Architecture. Understanding Contemporary Buildings” A. Radford, S.Morkoc,  A.Srivastava, Thames & Hudson 2014

Czasopisma: Architektura-Murator, Dobre wnętrze, L'Architecture d'aujourd'hui (AA), Domus, Elle decoration

 “Key Houses of the Twentieth Century” Plans, Sections and Elevations. Colin Davies 2006

https://books.google.pl/books?id=GdIbk8X4HTEC&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false

https://www.archdaily.com/537994/25-free-architecture-books-you-can-read-online

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Wiedza - Absolwent zna i rozumie:
K_W02 - podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością; w tym świadome wykorzystanie środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych
K_W03 - podstawowy zakres problematyki związanej z budownictwem, technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności;
K_W04 - podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w architekturze wnętrz oraz różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D
K_W07- trendy rozwojowe z zakresu dziedziny sztuk plastycznych i dyscyplin artystycznych właściwe dla kierunku studiów (sztuk projektowych) i wybranych sztuk pięknych
K_W08 - problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;
K_W09 - powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu.

 

Umiejętności - Absolwent potrafi:
K_U03 - planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole
K_U05 - tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia;
K_U07- przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu;
K_U08 - świadomie przeprowadzić nieskomplikowany proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;
K_U09 ¬- formułować, tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne, świadomie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła;
K_U10 - świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na podstawowym poziomie
K_U11- współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także
o charakterze interdyscyplinarnym);

Kompetencje społeczne - Absolwent jest gotów do
K_K03 – odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu;
K_K04 – uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy;
K_K05 – efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami;
K_K06 - samooceny i konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób;
K_K08 – inicjowania działań lub pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych oraz integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych;
K_K09 – podjęcia studiów drugiego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Komputer z monitorem wyposażony w podstawowe oprogramowanie typu Open Office i programami dla profesjonalistów takimi jak Autocad, Photoshop, Ilustrator, SketchUp
Rzutnik cyfrowy / monitor - do prezentacji multimedialnych
Samodzielne stanowiska pracy dla każdego studenta II roku umożliwiające mu pracę w trakcie zajęć i uczestnictwo w klauzurach. ( krzesło biurowe, deska, lampa, zamykana szafka)
Odpowiednie wykończenie ścian pracowni (np. płyta pilśniowa ) lub system ekspozycyjny umożliwiające prezentację prac studenckich na przeglądach wystawach.
Prospekty i foldery dotyczące wybranych materiałów i elementów wyposażenia, normy, przykładowe projekty z lat ubiegłych

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.4 o 180 6 ćw. 180h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11389