Katalog ECTS

Pracownia magisterska

Pedagog: dr hab. Wiesław Procyk, prof.dr hab. Andrzej Koss, dr hab. Jacek Martusewicz, dr hab. Janusz Smaza

Pole Opis
Typ przedmiotu KK - obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Konwersatoria, dyskusja dydaktyczna,indywidualna relacja uczeń-mistrz w realizacji indywidualnego projektu konserwatorskiego.

 

Tryb stacjonarny.

 

 

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Semestr 10:

Zaliczenie wszystkich przedmiotów wymaganych programem studiów w semestrze 9.

Semestr 11 i 12:

Pozytywne oceny z egzaminów w zakresie wszystkich przedmiotów  wymaganych programem v roku studiów. Zdanie komisyjnego egzaminu absolutoryjnego.

Egzamin magisterski:

Zaliczenie laboratorium, seminarium i pracowni magisterskiej.

 

Wymagania końcowe

Semestr 10:

Uzyskanie absolutorium na drodze egzaminu komisyjnego.

Semestr 11:

Zaliczenie na podstawie metodycznie realizowanej pracy studenta oraz poziomu i tempa zaawansowania projektu konserwatorskiego i restauratorskiego.

Semestr 12:

Zakończenie samodzielnej realizacji projektu konserwatorskiego i restauratorskiego.

Egzamin magisterski:

Publiczna obrona pracy magisterskiej. Komisyjna ocena uzyskana od promotora pracy, recenzenta pracy pisemnej, promotora pracy teoretycznej oraz za obronę pracy magisterskiej. 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Semestr 10:

Uzyskanie absolutorium po zdaniu komisyjnego egzaminu.

Semestr 11 i 12. 

Zaliczenie pracowni magisterskiej na podstawie systematyki i metodyki realizowanej pracy, oraz zaawansowania i poziomu pracy magisterskiej.

Egzamin magisterski:

  1. Komisyjna ocena od promotora pracy, recenzenta pracy pisemnej,promotora pracy teoretycznej oraz za obronę pracy magisterskiej, określone na podstawie poziomu technicznego, artystycznego i merytorycznego zakończonej pracy.
  2.  Skala ocen określona jest według punktacji obowiązującej na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.
Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cele dydaktyczne:

semestr 10:

  1. Wszechstronne rozpoznanie przedmiotu pracy magisterskiej na poziomie interdyscyplinarnym. Samodzielne prowadzenie badań materiałowych, analizy techniki wykonania obiektu (uzupelnione wynikami badań zewnętrznych i realizowanych w ramach laboratorium magisterskiego) rozpoznanie stanu zachowania i opracowanie podstaw programu prac konserwatorskich.

semestr 11 i 12:

  1. Kompleksowy sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej rozwoju umiejętności manualnych, poprawności postępowania, staranności wykonania zabiegów, umiejętności artystycznych oraz osobistych predyspozycji do wykonania zawodu konserwatora dziel sztuki, umiejętności organizowania warsztatu pracy ,odpowiedzialności oraz postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej.  

Treści programowe:

Semestr 10:

Student po wyborze przedmiotu i zatwierdzeniu tematu pracy magisterskiej indywidualnie przygotowuje się do absolutorium,podczas którego powinien zaprezentować cele, założenia oraz kompleksowy program prac badawczych i konserwatorskich, planowanych w trakcie realizacji projektu konserwatorskiego i restauratorskiego przy wybranym zabytku lub dziele sztuki. Treści nauczania zależne są od wyboru tematów prac magisterskich.

Semestr nr 11 i 12. 

  1. Indywidualna realizacja projektu konserwatorskiego i restauratorskiego zabytku lub dzieła sztuki, wybranego na przedmiot pracy magisterskiej pod nadzorem promotora.
  2. Treść i forma zajęć zależy od problematyki i tematów prac magisterskich. Obejmują one między innymi dokumentację fotograficzną i opisową przed w trakcie i po zakończeniu projektu, różnorodne czynności zaplanowane w projekcie prac konserwatorskich i restauratorskich.
Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Uzależniona od tematów prac magisterskich.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Zależna od profilu i tematu realizowanych prac.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

KU_02  wykonać podstawowe analizy laboratoryjne identyfikujące materiały wykorzystywane w dziełach sztuki (m.in. analiza mikrochemiczna pigmentów, badania skał, wstępna identyfikacja spoiw, rodzajów drewna, papieru, włókien) właściwie interpretować wyniki badań specjalistycznych (m in. badania RTG, UV, IR)

KU_03  wykonać profesjonalną dokumentację opisową,fotograficzną, rysunkową konserwowanego obiektu, wykorzystując również technikę komputerową.

KU_04  zinterpretować i opisać konserwowane działo sztuki pod względem historycznym, stylistycznym, ikonograficznym, budowy technologicznej i techniki wykonania, wykorzystując własną wiedzę, literaturę przedmiotu, dostępne źródła,wyniki badań specjalistycznych.

KU_05  przedstawić spójny projekt prac przy konserwowanym obiekcie uwzględniający jego historię, stylistykę, ikonografię, budowę technologiczną, technikę wykonania, rodzaje i zakres zniszczeń, funkcje,użycie właściwych materiałów i metod konserwatorskich, uzasadnione usunięcie bądź pozostawienie późniejszych przekształceń, zakres interwencji konserwatorskich.

KU_06 wykonać na wysokim poziomie technicznym  konieczne prace konserwatorskie powstrzymujące procesy niszczenia i wzmacniające materialną strukturę dzieła, w bezpieczny sposób usuwać późniejsze nawarstwienia nie narażające na  uszkodzenie jego oryginalnej struktury.

KU_07  wykonać na wyskim poziomie artystycznym  konieczne prace restauratorskie w zakresie uzupełnienia ubytków materii i formy artystycznej dzieła, stosując różne materiały i techniki retuszu oraz rekonstrukcji, przedstawić propozycję jego aranżacji i ekspozycji. 

KU_08   zorganizować warsztat i odpowiednie warunki pracy,posługiwać się specjalistycznymi urządzeniami i narzędziami,przestrzegając zasad bhp.

KK_02  realizacji prac w interdyscyplinarnym zespole z poszanowaniem zasad etyki zawodowej i obowiązujących przepisów, współpracy z innymi specjalistami, przedstawicielami służby ochrony zabytków, koordynacji zadań, wykorzystania w różnych sytuacjach podstawowych pojęć i zasad z zakresu prawa własności intelektualnej (prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego itp).

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownie zpodziałemna boksy do suchych i mokrych metod oczyszczania oraz cięcia i obróbki kamienia.

Urządzenia i narzędzia do podnoszenia i przemieszczania elementów monumentalnych, kompozycji rzeźbiarskich, detali architektonicznych i form muzealnych z kamienia, gipsu i ceramiki. 

Stoły o stalowej konstrukcji, z nierdzewny lub ceramicznym blatem do prowadzenia zabiegów praktycznych. Masywne kawalety o konstrukcji stalowej z obrotowym blatem i regulacją wysokości, do prac konserwatorskich i restauratorskich. Stacjonarne i mobilne urządzenia do usuwania toksycznych oparów chemicznych oraz pyłów. Mobilne urządzenia do abrazyjnych i laserowych technik eliminacji nawarstwień, ruchome szafy narzędziowe,.

Pracownia wyposażona w sprzęt do konserwacji małych form rzeźbiarskich, z stolami i lampami z wbudowanymi szkłami powiększającymi dla 4 - 6 studentów i z dostępem do wody bieżącej. Mały piec do wypalania ceramiki o pojemności 60 - 100 l.

Komputery z dostępem do internetu oraz oprogramowaniem do pobróbki zdjęć cyfrowych. programów multimedialnych z edytorem tekstu. Rzutnik multimedialny. Dyski zewnętrzne do archiwizacji danych. Cyfrowy aparat fotograficzny, lampy fotograficzne oraz drukarka cyfrowa. Elektronarzędzia, kompresor z aerografem, mikropiaskarka, waga.  Narzędzia do ręcznej obróbki, pilniki, szpachle i pędzle. Filtr do demineralizacji wody.

Zabudowa przyścienna dostosowana do bezpiecznego przechowywania obiektów zabytkowych. Zamykane szafy służące do przechowywania sprzętu elektronicznego i fotograficznego, specjalistycznych materiałów, książek oraz narzędzi konserwatorskich.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.10 o 60 6 ćw. 60h
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11421