Katalog ECTS

Historia rzeźby polskiej

Pedagog: dr Maria Rudzka

Pole Opis
Typ przedmiotu -brak-
Metody dydaktyczne (forma zajęć) -brak-
Język wykładowy -brak-
Wymagania wstępne -brak-
Wymagania końcowe -brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny) -brak-
Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Treści programowe nauczania (treść zajęć)

 

1. Wprowadzenie (organizacja zajęć, warunki zaliczenia, lektury). Krótka historia ASP ze szczególnym uwzględnieniem nauczania rzeźby. Specyfika historii rzeźby polskiej.

2.  Tradycje stanisławowskie. Canova i Thorvaldsen a rzeźba polska.

3. Nauczanie rzeźby na Oddziałach Sztuk Pięknych Uniwersytetów w Warszawie i Wilnie. Praktyka twórcza rzeźbiarzy 1. poł. XIX wieku. Twórcy i realizacje rzeźbiarskie z lat 1815-1830.

4. Rola gabinetów odlewów gipsowych w nauczaniu rzeźby – spotkanie w pracownikami Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego w Sali Kolumnowej UW.

5. Sytuacja polityczna i jej wpływ na rozwój rzeźby pod zaborami. Pomniki i cmentarze. „Sprawa” Kurzawy.

6. Przemiany w rzeźbie europejskiej schyłku XIX wieku. August Rodin i Adolf von Hildebrand. Stanisław Przybyszewski i jego rola w kształtowaniu nowego myślenia o sztuce.

7. Polska rzeźba wobec nowych prądów. Tematy, tendencje, twórcy.

8. Dwie indywidualności - Xawery Dunikowski i Stanisław Szukalski (pokaz filmów).

9. Pokaz prac Xawerego Dunikowskiego w magazynach Królikarni.

10. Architektonika rzeźby w koncepcji Wittiga. Sytuacja rzeźby w Polsce po odzyskaniu niepodległości - nowa ikonografia i nowe zadania. Nauczanie rzeźby w XX-leciu. Średnie szkolnictwo artystyczne. Pracownia profesora Tadeusza Breyera.

11. Rzeźba w architekturze, wystawach światowych i transatlantykach. Indywidualności twórcze. Konkursy i wystawy. Mecenat. Monety i medale.

12. Zwiedzanie wystawy Pomnik. Monument. Europa Środkowo-Wschodnia 1918-2018 - Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego (zajęcia wyjściowe).

13. Pokaz prac rzeźbiarskich z XX-lecia w magazynach studyjnych Królikarni.

14. Rzeźba XX-lecia w plenerze. Ćwiczenia na wybranym cmentarzu lub w Parku Skaryszewskim.

 

15. Rzeźbiarze w czasie wojny. Twórczość obozowa.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć -brak-
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności – student powinien być zdolny do:

 

1. umiejscowienia twórców i dzieł w określonej epoce

2. rozpoznania tematu ikonograficznego

3. porównania dzieł rzeźby z jednej epoki i różnych okresów, wydobycia cech wspólnych i różnic

4. analizy formy działa

5. określenia jego różnorakich kontekstów

 

Wiedza – student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

                                                               

1. znajomość podstawowej terminologii związanej z dziełami sztuki rzeźbiarskiej (technologia, ikonografia, definicje poszczególnych zjawisk wiążących się z formą lub zawartością treściową dzieł).

2.  znajomość etapów dziejów rzeźby polskiej oraz świadomość zróżnicowania kultury artystycznej w poszczególnych ośrodkach artystycznych

3. znajomość twórczości najważniejszych rzeźbiarzy i ich głównych dzieł

4. znajomość podstawowych problemów teoretycznych dotyczących rzeźby w/w okresu

5. znajomość historii nauczania rzeźby w w/w okresie

Kompetencje społeczne – student powinien być zdolny do:

 

1. twórczego i krytycznego postrzegania i analizowania głównych zjawisk i nurtów rzeźbie polskiej,

2. dostrzegania wpływu osiągnięć „historycznych” rzeźby na jej dzisiejsze oblicze i funkcjonowanie

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.10 o 30 2 30h
[zal.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11427