Katalog ECTS

Przestrzeń malarska

Pedagog: prof. Leon Tarasewicz, mgr Sebastian Krok

Pole Opis
Typ przedmiotu Pracownia specjalnościowa (kierunkowa), do wyboru Kształcenie kierunkowe
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Konwersatorium, ćwiczenia kreacyjne, projekt indywidualny, konsultacje zbiorowe.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczony I rok studiów I stopnia.

Wymagania końcowe

1. Zdany egzamin zamykający proces edukacyjny na poziomie licencjackim po VI semestrze.
2. Publiczna prezentacja i obrona praktycznej pracy licencjackiej w postaci wystawy (jej forma zależna jest od charakteru realizacji), do której student zobowiązany jest przygotować opracowanie pisemne w formie opisu dzieła.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Ocena własnego wkładu intelektualnego do prezentowanej pracy.
2. Ocena umiejętności operowania malarskimi środkami wyrazu.
3. Ocena poziomu artystycznego i warsztatowego wykonanych prac malarskich.
4. Ocena zaangażowania w wykonywanie prac malarskich.
5. Suma ocen cząstkowych z realizacji programu Pracowni.
6. Systematyczność w pracy i uczestniczenie w przeglądach.
7. Ocena poziomu publicznej prezentacji.
8. Skala ocen określana jest wg punktacji obowiązującej na Wydziale Sztuki Mediów.

Praca licencjacka.
Na koniec VI semestru student składa egzamin dyplomowy. Praca licencjacka składa się z pracy praktycznej, zrealizowanej w ramach jednej z dwóch specjalizacji oferowanych na kierunku Sztuka Mediów, oraz opisu dzieła opracowanego pod kierunkiem promotora licencjackiej pracy dyplomowej.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Program nauczania ma na celu stopniowe i gruntowne przygotowanie studentów do samodzielnej wypowiedzi za pomocą odpowiednio dobranej techniki w obszarze malarstwa. Działania praktyczne powinny być oparte na wiedzy w zakresie techniki i technologii medium. Ponadto zagadnienia związane ze specyfiką wypowiedzi malarskiej winny opierać się na wartościach humanistycznych uzasadnionych intelektualnie. Wykreowany końcowy obraz powinien posiadać osobistą, indywidualną jakość.
Zwieńczeniem prac wspartych wiedzą naukowo-praktyczną, zdobytą na zajęciach ma być praca licencjacka.

Zagadnienia programowe.
1. Świadoma praca nad pozbyciem się stereotypów.
2. Znalezienie przestrzeni dla malarstwa w kreacjach artystycznych.
3. Poszukiwanie indywidualnego języka malarskiego.
4. Autorska swoboda w poruszaniu się w malarskim medium.
5. Poszukiwanie intelektualnego powodu dla malarstwa.
Program nauczania przygotowuje studenta do pracy w zawodzie artysty malarza. Jego celem jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności związanych z obszarem sztuk wizualnych.
Student pracuje nad stworzeniem własnej, zindywidualizowanej formy wypowiedzi i zdobywa potrzebne ku temu narzędzia. Po trzech semestrach edukacji związanej z realizacją tematów ćwiczeń stanowiących intelektualne i warsztatowe wyzwania, otwiera się pole do osobistej kreacji malarskiej. Elastyczny program umożliwia indywidualny tok studiów i pozwala na swobodne wypowiadanie się w realizowanej przez studenta dziedzinie. Jego celem jest pogłębienie i rozwinięcie wiedzy i umiejętności studenta związanych z obszarem sztuk wizualnych, w szczególności malarstwa.

Realizowane w pracowni tematy.
1.Radość malowania – ćwiczenie pozwalające w procesie bezpośredniego kontaktu ciała z farbą naświadome pozbywanie się stereotypów.
2.Dzieciństwo –powrót do traumy dzieciństwa i okresu dojrzewania, odnalezienie i połączenie przerwanych wątków i obrazów, kontynuacja zarzuconego w procesie nauczania osobistego języka wypowiedzi artystycznej.
3.Prapoczątek początku – refleksja światopoglądowa na temat powstania świata, życia, człowieka, idei.
4.Ja wobec polityki – osobisty stosunek do szeroko rozumianych wydarzeń we współczesnym świecie.
5.Wczoraj i dziś – ćwiczenia skłaniające do porównania obecnej rzeczywistości ze światami minionymi, znanymi z różnych przekazów, relacji i dokumentów.
6. Co dla mnie najważniejsze – próba samodzielnej wypowiedzi, początek kształtowania indywidualnej postawy malarskiej.
7. Dyplom – samodzielna praca nad sformułowanym tematem/.

Studenci po odbytym kursie powinni być przygotowani do samodzielnej kreacji artystycznej z wykorzystaniem różnych form medium malarskiego na poziomie intelektualnym odpowiednim dla absolwenta studiów licencjackich Akademii Sztuk Pięknych.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Biblia.
2. Charles Darwin, O powstawaniu gatunków, czyli o utrzymaniu się doskonalszych ras w walce o byt, przeł. Szymon Dickstein, Józef Nusbaum (wydania różne, http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/darwin-o-powstawaniu-gatunkow).
3. Dawkins Richard, Samolubny gen, przeł. Marek Skoneczny, Prószyński i S-ka, Warszawa 2007 (i wydanie wcześniejsze).
4. Diamond Jared M., Strzelby, zarazki, maszyny. Losy ludzkich społeczeństw, przeł. Marek Konarzewski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000 (i wydanie późniejsze).
5. Hawking Stephen W., Krótka historia czasu. Od wielkiego wybuchu do czarnych dziur, przeł. Piotr Amsterdamski., Zysk i S-ka, Poznań 2017 (i wydania wcześniejsze).
6. Levi-Strauss Claude, Smutek tropików, przeł. Aniela Steinsberg, PIW, Warszawa 1960 (i wydania późniejsze).
7. Rzepińska Maria, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2015 (i wydanie wcześniejsze).
8. Strzemiński Władysław, Teoria widzenia, red. nauk. Iwona Luba, Muzeum Sztuki, Łódź 2016.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

1. Umiejętnie dopasowuje odpowiednie środki malarskie do wybranej formy przekazu.
2. W sposób świadomy wykorzystuje medium malarskie w realizacji własnych projektów artystycznych.
3. Dokonuje właściwego odniesienia się do istniejących już form malarstwa współczesnego.
4. Samodzielnie uczestniczy w wymianie wartości w obrębie medium malarskiego.
5. Zdobywa umiejętności funkcjonowania we współczesnym życiu artystycznym.
6. Dobiera odpowiednie środki malarskie i za ich pomocą jest przygotowany do nabierania doświadczenia w wykreowaniu samodzielnej twórczości i uczestniczenia w życiu artystycznym.

1. Posiada podstawową wiedzę w zakresie specjalności malarskiej.
2. Rozumie kontekst i tło historyczne w wymiarze funkcjonowania medium.
3. Zdobywa pewien zakres wiedzy technicznej i technologicznej z obszaru obrazowania malarskiego.
4. Jest świadomy zmian w zakresie technologicznego rozwoju w medium malarskim i jego wpływu na formę wyrazu.
5. Rozumie zastosowanie medium malarskiego w dzisiejszych czasach.

1. Postrzega malarstwo jako najstarsze, najprostsze i do dziś powszechne medium dla wypowiedzi artystycznej.
2. Wykorzystuje zdobytą wiedzę w życiu artystycznym w kraju i za granicą.
3. Wykorzystuje posiadaną wiedzę do uczestnictwa w konkursach i festiwalach artystycznych.
4. Wykazuje zdolność zachowania partnerskiej pozycji wśród innych mediów.
5. Zdobywa umiejętność analizy otaczającego go świata.
6. Posiada świadomość na temat praw autorskich oraz ochrony własności intelektualnej w zakresie związanym z tematyką przedmiotu i wykorzystuje ją podczas realizacji zadań.
7. Posiada kompetencje do podjęcia współpracy na rynku pracy.
8. Po zdanym egzaminie zamykającym proces edukacji na poziomie licencjackim po VI semestrze jest zdolny do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

1.Przestrzeń studyjna.
2.Sztalugi.
3.Oświetlenie profesjonalne.
4.Monitor, komputer, projektor.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.6 d 45 5 ćw. 45h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11791