Katalog ECTS

Komunikacja wizualna

Pedagog: prof. Piotr Jaworowski
Asystent/ci: mgr inż. arch. Julia Karłowska

Pole Opis
Typ przedmiotu KK
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

– wykład
– projekt indywidualny
– dialog dydaktyczny
– warsztaty uzupełniające

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

– zakwalifikowanie na piąty semestr studiów stacjonarnych
– pozytywne zaliczenie drugiego roku studiów I-go st. na kierunku Architektura Wnętrz
– podstawy warsztatowe prezentacji (różnorodne techniki rysunkowych i komputerowe, tj. szkice prezentacyjne, fotomontaż, kolaż)
– podstawowa wiedza o historii i konwencjach w typografii
– kreatywność i samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań
projektowych

Wymagania końcowe

Zaliczenie przedmiotu, tj. autorskie opracowanie i wykonanie cyklu
prac objętych programem zajęć; udział w korektach, zbiorowych
przeglądach, udział w wystawie podsumowującej, przygotowanie
prac pod kątem ich publicznej prezentacji w ramach wystawy
końcoworocznej.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Przed rozpoczęciem projektowania student powinien:
– dokonać wyboru przedmiotu opracowania, sprecyzować jego
zakres, przejrzeć literaturę fachową dotyczącą danej problematyki
– zdobyć wiedzę dotyczącą projektów i ich realizacji w podobnym
obszarze tematycznym
– dokonać analizy tendencji i wzorców w projektowaniu
– zebrać materiały konieczne do projektowania i wspomagające ten
proces
Kryteria oceny:
– indywidualność, wyraz i autorskie podejście do tematu – 30%
– celność w odpowiedzi na przyjęte założenia projektowe – 15%
– samodzielność, konsekwencja decyzji projektowych, jednorodność
– 30%
– regularny i aktywny udział w korektach – 10%
– jakość wykonania projektu, forma prezentacji – 15%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Treści programowe nauczania:
1. Przygotowanie studenta do budowania świadomej wypowiedzi
graficznej, będącej w związku z innymi treściami programowym
projektowania architektury wnętrz.
2. Przygotowanie studentów do pracy w zawodzie architekta wnętrz
poprzez:
– wpojenie nawyku tworzenia wersji i wariantów projektu
– uświadomienie, że nawet z najprostszego materiału, np. zdjęcia,
rysunku i słowa (typografia) można stworzyć nie jeden a szereg
równoważnych projektów
– traktowanie projektu jako złożonej struktury, powstającej
całościowo (równolegle) od ogółu do szczegółu („nie lekceważcie
drobnostek, bo od drobnostek zależy doskonałość” − St.
Zamecznik), również jako przestrzennej współzależności
– poznanie technik tradycyjnych i cyfrowych; przekształcenie
obrazu tradycyjnego oraz cyfrowego w projekty artystyczno–
użytkowe, łączenie środków wyrazu
– umiejętność „odejmowania” – doprowadzania idei projektowej do
niezbędnej syntezy
– umiejętność budowania wypowiedzi artystycznej w połączeniu z
jej ekspozycją na etapie projektowania, ze szczególnym naciskiem
na sposoby prezentacji projektu (podanie) na każdym etapie jego
powstawania
– umiejętność dostosowania konwencji i formy do treści
Temat:
Plastyczna interpretacja tekstu – informacji o wybranym
kompozytorze bądź architekcie. Opracowanie graficzne elementów
typografii i obrazu dla zadanych form przestrzennych.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

(dostępna w zbiorach prowadzących)
– „Dynamika formy architektonicznej”, Rudolf Arnheim, wyd.
Officyna 2016
– Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka
Arnheim Rudolf, wyd. Officyna 2016
– „Człowiek i jego znaki”, Adrian Frutiger, wyd. d2d, Kraków 2015
– „Pismo i Styl”, Tibor Szanto, Ossolineum, Wrocław 1986
– „Pismo i typografia”, Phil Baines, Andrew Haslam, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2010
– „Typografia typowej książki”, Robert Chwałowski, wyd. Helion,
2001
– „Komunikacja wizualna”, Bo Bergström, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2009
– „Czemu służy grafika użytkowa? Podręcznik projektowania”,
Alice Twemlow, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2006
– „Czym jest projektowanie wystaw? Podręcznik projektowania”,
Lorenc/Skolnick/Berger, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

(dostępna w zbiorach prowadzących)
– „Kroje i kolory pisma”, Timothy Samara, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2010
– „Niewielki słownik typograficzny”, Jacek Mrowczyk, wyd.
Słowo/Obraz Terytoria, Warszwa 2008
– „Detal w typografii”, Jost Hochuli, wyd. d2d, wydanie drugie,
Kraków 2018
– „Ciemne typki: sekretne życie znaków typograficznych”, Keith
Houston, wyd. d2d, Kraków 2013
– „Typografia. Esej o typografii”, Eric Gill, wyd. d2d, Kraków 2016
– „InDesign i tekst. Profesjonalna typografia w Adobe InDesign”,
Nigel French, wyd. Helion, 2017

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent potrafi:
K_U01 / wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i
nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych
warunkach poprzez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących,
dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i
prezentacji tych informacji; dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi,
w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
K_U05 / tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować
umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia,
K_U06 / świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w
wybranych obszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się
właściwą techniką i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych;
podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji i projektowania własnych
prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na
zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i
niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności,
K_U07 / przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego,
funkcjonalnego i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem
opracowywanego projektu,
K_U08 / świadomie przeprowadzić nieskomplikowany proces projektowy, także o
charakterze interdyscyplinarnym,
K_U10 / świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających
twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne
opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami
komputerowymi na podstawowym poziomie,
K_U12 / korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację
własnych koncepcji artystycznych oraz stosować efektywne techniki, ćwiczenia
tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę,
K_U14 / stosować formy

Absolwent zna i rozumie:
K_W01 / w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz
dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi,
stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki
projektowe, tworzącej podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu
wiedzy szczegółowej właściwe dla programu kształcenia,
K_W02 / podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych
z kierunkiem studiów i specjalnością; w tym świadome wykorzystanie środków
plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz
zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych
dyscyplin artystycznych,
K_W04 / podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w
architekturze wnętrz oraz K_W08 / problematykę związaną z technologiami
stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu
całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością,
K_W09 / powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi
elementami programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy
teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym
rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i
wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej
przestrzeni/obiektu.

Absolwent jest gotów do:
K_K01 / krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych,
K_K03 / odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania
zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i
tradycje zawodu,
K_K04 / uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych
prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania
informacji, rozwijania idei a także formułowania krytycznej argumentacji oraz
wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy,
K_K05 / efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności,
zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania
problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i
zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań w
warunkach związanych z publicznymi prezentacjami,
K_K09 / podjęcia studiów drugiego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Studenci powinni mieć dostęp do sprzętów pozwalających na
rysowanie, modelowanie, prezentację projektu na różnych etapach
pracy, tj.:
– sali wyposażonej w stanowiska pracy z oprogramowaniem 2D i
3D
– modelarni wyposażonej w materiały umożliwiające realizację i
prezentację projektu
– pracowni fotograficznej
Dydaktycy, w celu efektywnego prowadzenia zajęć powinni mieć
dostęp do sprzętu audio-wizualnego, oprogramowania graficznego,
biblioteki fontów, sprzętu komputerowego.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / malarstwo s.10 d 180 10 ćw. 180h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.11840