Katalog ECTS

Projektowanie architektoniczne

Pedagog: dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska
Asystent/ci: mgr Volodymyr Melymuka

Pole Opis
Typ przedmiotu Kształcenie kierunkowe AW/S/2/KK/07 stacjonarne studia II stopnia, I rok studiów, nabór: 2019/20-Z – do wyboru dla specjalizacji Projektowanie wnętrz, Wystawiennictwo, Mebel
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład z dyskusją
Prezentacje multimedialne
Korekty indywidualne- dialog dydaktyczny bezpośredni pomiędzy pedagogiem, a studentem dot. semestralnego zadania projektowego
( korygowanie błędów, inspiracja-stymulowanie wyobraźni studenta, propozycja rozwiązań alternatywnych)

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Fundamentalna wiedza i umiejętności z obszaru architektury wnętrz,
Opanowany podstawowy warsztat zawodowy wzbogacony wiedzą humanistyczną i doświadczeniem artystycznym.
Umiejętność obsługi komputera (znajomość programów Autocad, Archicad, SketchUp i innych 2D i 3D )
Znajomość rysunku technicznego i perspektywicznego
Podstawowa wiedza w zakresie ergonomii przestrzeni mieszkalnej Umiejętność logicznego myślenia, uzdolnienia plastyczne,
kreatywność w zakresie posługiwania się wyobraźnią przestrzenną

Wymagania końcowe

Publiczna prezentacja projektu w formie graficznej, na planszach zadanego formatu na dorocznej wystawie ASP
Zapisanie projektu na nośnikach elektronicznych w plikach w formacie JPG
Opracowanie zawiera rysunki w zakresie projektu architektonicznego z elementami projektu wnętrz : sytuacja, rzuty, przekroje, elewacje, szkice koncepcyjne, zdjęcia z makiety roboczej, rozwinięcia ścian, wizualizacje i rysunki perspektywiczne; opisy przyjętych rozwiązań , zastosowanych materiałów i elementów wyposażenia wnętrz.
Rysunki w skalach: 1:500. 1:100, 1:50, 1:25, 1:20
Opracowanie zakłada katalogowy dobór mebli i sprzętów oraz elementów oświetlenia.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena indywidualnej pracy studenta wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów
od 0 do 5+. Na ocenę składa się:
• Samodzielność podejmowanych decyzji projektowych 30%
• Kreatywność ( poziom artystyczny i nowatorstwo zaproponowanych rozwiązań) 20%
• Poprawność rozwiązań funkcjonalnych ,konstrukcyjno- budowlanych,
materiałowych 30%
• Aktywny udział w zajęciach ( obecność) 10%
• Poziom artystyczny końcowego opracowania graficznego 10%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zajęcia w Pracowni będą ukazywać wartość architektury, jako szczególnej formy twórczości, architektury rozumianej jako wielowątkowe dzieło sztuki ze szczególnym wydobyciem jej wartości ideowych.
Obszarem działań projektowych będzie szeroko rozumiana przestrzeń symboliczna; kulturowa, kommemoratywna, funeralna i religijna.
Ważny będzie proces formujący przekaz znaczeniowy od idei, poprzez działania twórcze, aż do zakładanej percepcji odbiorcy oraz umiejętny dobór materiałów i technologii.

Celem dydaktycznym jest rozumienie projektowania wnętrz jako procesu niepodzielnie współgrającego z projektowaniem architektonicznym; pokazanie jedności architektury, jako sztuki kształtowania zarówno bryły budynku jak i jego wnętrza ; wywołanie u studenta zainteresowania, a wręcz zamiłowania do twórczej pracy projektowej.
Program ma za zadanie rozwijanie umiejętności kreatywnego i logicznego myślenia projektowego, opartego na wiedzy technicznej i humanistycznej, uzdolnieniach w zakresie wyobraźni przestrzennej i wrażliwości artystycznej.
W ramach nauczania zostają przekazywane treści dot. projektowania architektonicznego i projektowania wnętrz w kontekście przestrzeni obiektów użyteczności publicznej i ich otoczenia.
Swoboda wyboru miejsca realizacji budynku będącego przedmiotem tematu semestralnego sprawia, że każdy projekt jest inny i w swoim rodzaju wyjątkowy. Opracowując bryłę budynku student pracuje równocześnie na makiecie lub modelu 3D.
Program Pracowni uzupełniają wykłady przedstawiające sylwetki i dzieła wybitnych współczesnych architektów.
Poza zadaniami semestralnymi w pracowni są realizowane projekty konkursowe.

 Omawiane zagadnienia to:
• układ funkcjonalno-przestrzenny obiektów użyteczności publicznej
• kontekst architektury w istniejącym pejzażu lub zabudowie miejskiej-
poszanowaniem cech istniejącego pejzażu kulturowego
• zasady kompozycji przestrzennej
• parafraza i metafora w przestrzeni architektonicznej
• narracja, a symbol w architekturze, symbole religijne i uniwersalne
• symbolika i kanon chrześcijańskich przestrzeni sakralnych
• symbolika światła, światło dzienne jako element budujący nastrój.
• najnowsze rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, dostępne technologie
• elementy kompozycji urbanistycznej
• powiązanie wnętrza z zewnętrzem
• kolor strukturalny w architekturze i wnętrzach
• wielokulturowość i dialog międzykulturowy jako inspiracja dla twórczych działań projektowych
• najnowsze trendy i style w architekturze i projektowaniu wnętrz w Polsce i na świecie

Przykładowe tematy projektów:
• Obiekty o funkcji edukacyjnej lub wystawienniczej.
• Miejsca kultu /projekty przestrzeni sakralnych (wnętrza, obiekty kubaturowe i przestrzenie w krajobrazie otwartym)
• Obiekty użyteczności publicznej –( muzea i galerie , domy kultury )
• Ściana - propozycja zagospodarowania wybranej ściany szczytowej w strukturze miasta
• Miejsca pamięci wydarzeń historycznych, pomniki ( Holokaust, Powstanie Warszawskie)

 •Zaułek poetów, miejsce wypoczynku w mieście z pawilonem poświęconym twórczości ks. Jana Twardowskiego

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

• D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej , PAX, Warszawa 1990;
• Faith Spiritual Architecture, , Wydawnictwo Loft Barcelona Spain 2009;
• J. Gibbs, Projektowanie wnętrz, PWN, Warszawa 2008;
• P. Jodidio, Public architecture now, Taschen, Cologne 2010;
• P. Jodidio , Modern architecture A-Z, Taschen, Cologne 2015;
• P. Jodidio, Architecture now t .I-IX, Taschen, Cologne 2016;
• Kultura Biblijna Słownik , WSzi P, Warszawa 1997;
• A. Starmer, Jak dobierać kolory ARKADY, Warszawa 2007;
• J.E.Cirlot, Słownik symboli, Znak Kraków 2000;
• G. Mursell, Duchowość chrześcijańska, Wydawnictwo Święty Paweł, Częstochowa 2004;
• J. Walendzik-Stefańska, Kaplica w polskiej architekturze sakralnej ASP w Warszawie, Warszawa 2017;

Większość ww. pozycji jest dostępna w Bibliotece Uczelni.
Dodatkowo prowadząca pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Magazyny o architekturze i wnętrzach:
• Architektura-Murator
• Domus , Baumeister

• Ch.Van Uffelen, Contemporary Museums, Braun,2011
• J. Plazaola, Kościół i sztuka,Jedność, 2001
• Ph. Jodidio, Ando Complete Works, Tashen 2010
• Ph. Jodidio, Mario Botta, Tashen 2010

Większość ww. pozycji jest dostępna w Bibliotece Uczelni.
Dodatkowo prowadząca pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

 

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Wiedza - Absolwent zna i rozumie:
K_W02 szczegółowe zasady dotyczące świadomego wykorzystania środków plastycznych niezbędnych przy opracowywaniu projektów zgodnie z wybraną specjalnością;
szczegółowe zasady dotyczące obszaru sztuki niezbędne do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie dyscypliny artystycznej sztuki projektowe
K_W04 szczegółowe zagadnienia dotyczące różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;
K_W06 wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej
K_W09 problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością
K_W10 wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami kierunku studiów architektura wnętrz oraz wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju

 

Umiejętności - Absolwent potrafi:
K_U06 świadomie i swobodnie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła;
K_U07 świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na wysokim, profesjonalnym poziomie;
umiejętności pracy w zespole
K_U08 współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podjąć wiodącą rolę w takich zespołach
K_U11 w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi, w tym do prezentacji własnej pracy projektowej (w formie pisemnej i ustnej oraz w formie pokazu, wystawy lub prezentacji multimedialnej), wykazując się umiejętnością nawiązania kontaktu z publiczności

Kompetencje społeczne - Absolwent jest gotów do
K_K03 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:
- rozwijania dorobku zawodu,
- podtrzymywania etosu zawodu,
- przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad
K_K04 uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji
K_K06 krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań projektowych oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych
K_K09 podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Komputer z monitorem wyposażony w podstawowe oprogramowanie typu Open Office i programami dla profesjonalistów takimi jak Autocad, Photoshop, Ilustrator, SketchUp
Rzutnik cyfrowy / monitor - do prezentacji multimedialnych
Samodzielne stanowiska pracy dla każdego studenta II roku umożliwiające mu pracę w trakcie zajęć i uczestnictwo w klauzurach. ( krzesło biurowe, deska, lampa, zamykana szafka)
Odpowiednie wykończenie ścian pracowni (np. płyta pilśniowa ) lub system ekspozycyjny umożliwiające prezentację prac studenckich na przeglądach wystawach.
Prospekty i foldery dotyczące wybranych materiałów i elementów wyposażenia, normy, przykładowe projekty z lat ubiegłych.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.2 d 150 5 ćw. 150h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.12050