Katalog ECTS

Komunikacja wizualna

Pedagog: prof. Włodzimierz Krasulak-Wiśniewski
Asystent/ci: dr Maciej Małecki, dr Anna Krzemińska

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład kursowy monograficzny
projekt indywidualny
projekt zespołowy
konwersatorium
korekta
dialog dydaktyczny
seminarium

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Pozytywne ukończenie studiów I stopnia na kierunku Architektura Wnętrz lub pokrewnym.

Wymagania końcowe

Wykonanie jednego z projektów: informacja wizualna w przestrzeni publicznej / tożsamość miejsca / identyfikacja firmy lub instytucji / kampania społeczna / promocja idei / witryna internetowa / projekt uzupełniający zadanie w innych pracowniach specjalizujących.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena indywidualnej pracy studenta wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów
od 0 do 5+.
Na ocenę składa się:
Trafność i kreatywność koncepcji wobec postawionego zadania projektowego 30 %
Adekwatność projektu końcowego do przyjętych na wstępie założeń projektowych 15 %
Samodzielność podejmowania decyzji projektowych 30 %
Systematyczny i aktywny udział w korektach 10 %
Forma prezentacji projektu 15%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Program pracowni kładzie nacisk na pogłębienie umiejętności świadomego korzystania ze środków ekspresji plastycznej w projektowaniu dwu- i trójwymiarowym przekazu wizualnego. Projekty indywidualne i zespołowe. Program nauczania dla studentów I roku studiów drugiego stopnia ma na celu przygowanie absolwentów do pracy w zawodzie architekta wnętrz specjalizującego się w projektowaniu w przestrzeni publicznej na 7 poziomie KRK. Umożliwia też specjalizowanie się w dyscyplinach wymagających dalszych studiów. Jego celem jest pogłębienie i rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności studenta związanych z obszarem architektury wnętrz na wysokim profesjonalnym poziomie. Program nauczania ma na celu przygotowanie absolwentów do pracy w zawodzie projektanta przekazów wizualnych, świadomego interdyscyplinarnego charakteru architektury wnętrz, a szczególnie jej związków z komunikacją wizualną.

semester 1 (zimowy) tematy do wyboru:
Projekt informacji wizualnej w otwartej lub zamkniętej przestrzeni publicznej: np. galeria handlowa, muzeum, dworzec, teren sportowy, szlak turystyczny, hala lub plan targowy z uwzględnieniem element — w małej architektury.
Projekt identyfikacji firmy lub instytucji z uwzględnieniem kontekstu przestrzeni miasta.
Tożsamość miejsca, projekt rewitalizacji przestrzeni miejskiej lub obiektu architektonicznego przez przywrócenie lub wprowadzenie nowej funkcji. Projekt obejmuje elementy identyfikacji i informacji wizualnej dwu- i trójwymiarowej oraz elementy małej architektury w odniesieniu do charakteru i funkcji miejsca.
Projekt kampanii prezentującej, komentującej problem społeczny, ekologiczny lub gospodarczy z zastosowaniem środków o zróżnicowanej skali i zasięgu.
Projekt wspierający zadanie w pracowniach wystawiennictwa, projektowania wnętrz, projektowania mebla, np.: identyfikacja wystawy, informacja wizualna w przestrzeni publicznej, promocja idei, promocja marki lub produktu.
Projekt graficzny i funkcjonalny witryny internetowej lub interaktywnego ekranu informacyjnego.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

F.H. Wills "Grafika reklamowa" WNT, Warszawa 1972
Georges Jean " Pismo - Pamięć ludzkości", Wyd. dolnośląskie, Wrocław 1984
Andrzej Tomaszewski "Leksykon pism graficznych", Krupski i ska, Warszawa 1996
Ewa Kuryłowicz "Projektowanie uniwersalne", Integracja, Warszawa 2005
Penelope Hobhouse "Historia ogrodów", Arkady, Warszawa 2005
"Wiedzieć/Widzieć", Wydawnictwo Karakter, Krak—w 2015
Wladimir Karfig "Budynki biurowe", Arkady, Warszawa 1996
Oskar Hansen "Zobaczyć świat", Zachęta, Muzeum ASP, Warszawa 2005
Philip Jodidio "100 Contemporary Architects", Tashen, 2009
Wacław Parczewski, Krzysztof Tauszyski "Projektowanie obiekt—w użyteczności publicznej", WSiś, 2009
Coś, które nadchodzi. Architektura XXI wieku", Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2011

Większość w.w. pozycji jest dostępna w Bibliotece Uczelni.
Dodatkowo prowadzący pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Georges Jean " Pismo - Pamięć ludzkości", Wyd. dolnośląskie, Wrocław 1984
Andrzej Tomaszewski "Leksykon pism graficznych", Krupski i ska, Warszawa 1996
Ewa Kuryłowicz "Projektowanie uniwersalne", Integracja, Warszawa 2005

Większość w.w. pozycji jest dostępna w Bibliotece Uczelni.
Dodatkowo prowadzący pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01 - wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone
i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych
warunkach przez:
- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji
tych informacji,
- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno- komunikacyjnych (ICT)
1) umiejętności ekspresji artystycznej
K_U02 - wykorzystywać wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia,
realizowania i wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych
3) umiejętności realizacji prac artystycznych (sztuki plastyczne)
K_U05 - świadomie przeprowadzić skomplikowany, wielowątkowy proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;
K_U06 - świadomie i swobodnie poruszać się w zakresie kompozycji przestrzennej wykorzystując swoje doświadczenie w operowaniu relacjami form, proporcji, koloru i światła;
K_U07 - świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na wysokim, profesjonalnym poziomie;
7) umiejętności pracy w zespole
K_U08 - współpracować z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podjąć wiodącą rolę w takich zespołach
K_U09 - korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji
własnych projektów artystycznych oraz stosować efektywne techniki
ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną
pracę
9) umiejętności werbalne
K_U11 - w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych wystąpień związanych
z prezentacjami artystycznymi, w tym do prezentacji własnej pracy projektowej (w formie pisemnej i ustnej oraz w formie pokazu, wystawy lub prezentacji multimedialnej), wykazując się umiejętnością nawiązania kontaktu z publicznością

K_W01 - w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące
ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny artystycznej sztuki projektowe tworzącej podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia
1) wiedza o realizacji prac artystycznych
K_W02 - szczegółowe zasady dotyczące świadomego wykorzystania środków plastycznych niezbędnych przy opracowywaniu projektów zgodnie z wybraną specjalnością; szczegółowe zasady dotyczące obszaru sztuki niezbędne do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie dyscypliny artystycznej sztuki projektowe
K_W04 - szczegółowe zagadnienia dotyczące różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;
2) rozumienie kontekstu dziedzin sztuki
K_W06 - wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę
i niezależność wypowiedzi artystycznej
K_W07 - zasady tworzenia prac artystycznych i kreowania działań artystycznych
o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce
i związanych z nimi tradycjach twórczych i odtwórczych
K_W08 - trendy rozwojowe z zakresu dziedziny sztuk plastycznych i dyscyplin artystycznych właściwych dla kierunku studiów - sztuk projektowych, wybranych sztuk pięknych
K_W09 - problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością

K_K01 - uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych
K_K03 - odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:
- rozwijania dorobku zawodu,
- podtrzymywania etosu zawodu,
- przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad
1) niezależność
K_K04 - uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia
się innych osób samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji
2) uwarunkowania psychologiczne
K_K06 - krytycznej oceny odbieranych treści, samooceny własnych rozwiązań projektowych oraz konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób
4) komunikacja społeczna
K_K08 - komunikowania się społecznego i kierowania zespołem przejawiających się w szczególności poprzez: inicjowanie działań i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań, integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych, prezentowanie skomplikowanych zadań projektowych i artystycznych w przystępnej formie;
K_K09 - podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Przed przystąpieniem do projektowania studenci zobowiązani są do:
Wyboru przedmiotu opracowania,
Zapoznania się z literaturą fachową opisującą obszar podjętego problemu projektowego,
Zebrania materiałów koniecznych do projektowania,
Śledzenia zjawisk i tendencji w projektowaniu.


Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
Sala powinna być jasno oświetlona, wyposażona w samodzielne stanowiska pracy umożliwiające rysowanie, modelowanie, prace na komputerze przenośnym. Studenci powinni mieć dostęp do komputerów z profesjonalnym oprogramowaniem 2D i 3D (pracownia komputerowa), korzystać z warsztatów (modelarnia drewna i modelarnia technik różnych) oraz korzystać z pracowni fotograficznej.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.2 d 150 5 ćw. 150h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.12056