Katalog ECTS

Tkanina w architekturze

Pedagog: prof. Stanisław Andrzejewski
Asystent/ci: dr Eliza Proszczuk-Chmiel

Pole Opis
Typ przedmiotu

KU- kształcenie uzupełniające, przedmiot wolnego wyboru

Metody dydaktyczne (forma zajęć)

• Wykład monograficzny
• Konwersatorium w formie dyskusji lub dialogu dydaktycznego
• Ćwiczenia kreacyjne w formie indywidualnych zadań plastycznych o charakterze interdyscyplinarnym
• Projekt indywidualny w zakresie tkaniny artystycznej
• Projekt zespołowy w formie opracowania koncepcji przestrzennej formy instalacji plastycznej
• Korekta indywidualna i zespołowa
• Seminarium magisterskie

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów I stopnia.

Wymagania końcowe

Skończone dzieło plastyczne zgodne z koncepcją projektową z uwzględnieniem zmian kreacyjnych powstałych w procesie realizacyjnym.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

• Rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 50 %
• Końcowa prezentacja projektu - 50%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Program nauczania „Tkanina w Architekturze ma na celu wykształcenie artysty o szerokim horyzoncie intelektualnym, najwyższej kulturze artystycznej i duchowej, zdającego sobie sprawę z nowatorskich zjawisk w sztuce współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej tkaniny artystycznej, który wszędzie będzie wnosić swój oryginalny, indywidualny pierwiastek twórczy i intelektualny. Student samodzielnie projektuje i realizuje prace plastyczne w zakresie szeroko pojętej tkaniny artystycznej w przestrzeni architektonicznej. W sposób świadomy i odpowiedzialny realizuje własne koncepcje artystyczne dobierając właściwe techniki i materiały do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej celów. W sposób kreatywny korzysta z warsztatu twórczego wykorzystując elementy tradycyjnej jak i współczesnej sztuki tkackiej adekwatnie do potrzeb realizowanego projektu. Student wskazuje źródła swoich inspiracji służących do realizacji własnych koncepcji artystycznych opartych na indywidualnej stylistyce z wykorzystaniem niezależnego projektowania, myślenia, wyobraźni, wiedzy i intuicji.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

„Znak – znaczenie – język”, Materiały Heterogenicznego Sympozjum, Zeszyt Naukowy nr 36, ASP w Warszawie 1994;
„Rugs & Carpets from Central Asia”, Aurora Art Publishers 1984;
„Rugs & Carpets from the Caucasus”, Aurora Art Publishers 1984
„Minimal Art”, Taschen 2003;
„Art Now”, Taschen 2008;
„Architecture Now!”, Philip Jodidio,Taschen 2008;
„Grafiki Bogusława Schaeffera”, PIW 2007; Utwory muzyczne oraz utwory sceniczne (video) Bogusława Schaeffera;
Louis Dupre „Inny wymiar”, Znak Kraków 1991;
„Anish Kapoor”, Flammarion Paris 2011;
„Art of the 20th Century”, Taschen 2012;
Gothold Ephraim Lessing „Laokoon czyli o granicach malarstwa i poezji”, Univesitas Kraków 2012
Yiju Huang“Tapestry of Light: Aesthetic Afterlives of the Cultural Revolution”, Brill 2014;
„Art in Time”, Phaidon 2015.
„Olafur Eliasson Baroque Baroque”, Thyssen Bornemisha Art Contemporary 2015;
Cynthia Fowler “The Modern Embroidery Movement”, Bloomsbery Publishing 2018;

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

• Kreacyjności twórczej na najwyższym, indywidualnym poziomie artystycznym;
• Rozwoju świadomości twórczej i intelektualnej;
• Kontynuacji kształcenia i rozwoju duchowego przez całe życie.

 

• Student powinien posiąść sztukę wnikliwej obserwacji rzeczywistości oraz umieć:
• zebrać materiał dotyczący zadania artystycznego;
• zdefiniować jego cel i metodę jego osiągnięcia;
• opisać go środkami plastycznymi;
• odnaleźć właściwe rozwiązanie zadania artystycznego;
• przebadać korelacje między zjawiskami artystycznymi;
• zdefiniować właściwe dla swojego celu szczegóły badanego zagadnienia artystycznego;
• oznaczyć zakres tworzonego zadania artystycznego;
• określić i ustalić priorytety w zakresie projektu artystycznego;
• nazwać cel i metody rozwiązania koncepcji artystycznej;
• zaprezentować w formie projektu etapy rozwiązania zadania artystycznego;
• odnieść się do tradycji tkaniny artystycznej;
• zaaranżować sytuację artystyczną jako działanie interaktywne w przestrzeni;

Właściwego komunikowania się z otoczeniem;
• Postawy empatycznej;
• Pracy zespołowej;
• Formułowania ocen zdarzeń społecznych i artystycznych;
• Wydawania sądów;
• Definiowania pojęć i zjawisk rzeczywistości społecznej i artystycznej w zakresie lokalnym jak i globalnym;
• Kontynuacji kształcenia własnych postaw prospołecznych przez całe życie.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Samodzielny lokal wyposażony w system podwieszeń, ramy tkackie, podstawowe narzędzia techniczne, materiały włókiennicze.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.2 d 90 3 ćw. 90h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.12062