Katalog ECTS

Dyplom i opracowania techniczne

Pedagog: dr Michał Kapczyński
Asystent/ci: mgr Jan Kochański

Pole Opis
Typ przedmiotu Kształcenie kierunkowe | Pracownia do wyboru | Godzin w tygodniu - 8 |ECTS - 15 | Rodzaj zaliczenia - ZST Legenda: zal - zaliczony; zst - zaliczenie ze stopniem; egz. - egzamin; ekm - egzamin komisyjny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Projekt indywidualny (podstawowa forma zajęć), wykład, dialog dydaktyczny, dyskusja dydaktyczna, zajęcia warsztatowe, konwersatorium, e-learning.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczenie wszystkich przedmiotów I roku SSM.

Studenci, którzy chcą realizować w Pierwszej Pracowni projektowania Mebla dyplomowy projekt magisterski, są zobowiązani do wcześniejszego:
– uczestnictwa w prowadzonych Pierwszej Pracowni Projektowania Mebla zajęciach przez minimum dwa semestry
– uczestnictwa w zajęciach dowolnych pracowni projektowania mebla przez okres minimum trzech semestrów, w tym jednego w Pierwszej Pracowni Projektowania Mebla
– realizacji (w materiałach docelowych) minimum jednego projektu mebla, w przypadku planowanej realizacji projektu dyplomowego w modelarni drewna, wymagana jest realizacja w technologii stolarskiej.

Wymagania końcowe

Publiczna prezentacja (podczas komisyjnego egzaminu dyplomowego) zadania projektowego, będącego rozwiązaniem sformułowanego przez siebie problemu projektowego. Opanowanie umiejętności oryginalnej, własnej wypowiedzi artystycznej; umiejętności świadomego korzystania ze specjalistycznego warsztatu; umiejętności kreatywnego poszukiwania rozwiązań w celu uzyskania indywidualnych realizacji projektowych spełniających zakładane wymogi ergonomiczne, funkcjonalne, formalne i plastyczne.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Studenci realizując zadania semestralne otrzymują jedną ocenę za projekt i opracowanie techniczne z wykorzystaniem pełnej, obowiązującej skali ocen.

Składowe oceny:
samodzielność pracy 20%
ocena stopnia zaangażowania 20%
poziom podania projektu 15%
poziom plastyczny i merytoryczny projektu 20%
prawidłowość i staranność wykonania dokumentacji 15%
realizacja prototypu 10%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

PROJEKT DYPLOMOWY

Zadanie całoroczne którego celem jest realizacja zadania projektowego, będącego rozwiązaniem sformułowanego przez siebie problemu projektowego. Praca Projektowa mająca na celu prezentację opanowania umiejętności: oryginalnej, własnej wypowiedzi artystycznej; świadomego korzystania ze specjalistycznego warsztatu; kreatywnego poszukiwania rozwiązań w celu uzyskania indywidualnych realizacji projektowych spełniających zakładane wymogi ergonomiczne, funkcjonalne, formalne i plastyczne.

Zakres opracowania zadania:
– założenia projektowe mebla (scenariusz)
– projekt koncepcyjny mebla (szkice rysunkowe, wizualizacje)
– makiety robocze mebla w skali redukcyjnej
– projekt podstawowy mebla w skali 1:5 (rzuty prostokątne + rzut perspektywiczny)
– projekt wykonawczy mebla w skali 1:1* (rysunek roboczy zgodny z wymogami realizacji)
– model studialny mebla w skali 1:1 (z materiałów zastępczych)
– realizacja prototypu mebla w skali 1:1 (z materiałów docelowych lub zastępczych)
– dokumentacja techniczna powykonawcza mebla*
– opis mebla
– dokumentacja fotograficzna zrealizowanego mebla

Dokumentację projektową procesu projektowego (założenia projektowe, szkice koncepcyjne, zdjęcia makiet, projekt podstawowy oraz zdjęcie lub wizualizacje zrealizowanego mebla) należy przedstawić na planszy formatu 100 × 50 cm (w poziomie).

*Dokumentacja techniczna, realizowana jest w zależności od potrzeb i jej przeznaczenia i charakteru, może być zestawem widoków i przekrojów w skali 1:1, zeszytem formatu A4, zawierającym rysunki zestawieniowe i wykonawcze elementów w skali 1:1, bądź zestawem rysunków wykonawczych przygotowanych pod konkretne urządzenie.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Projektowanie mebli – Jerzy Smardzewski – PWRiL 2009 r.
2. Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania – IWP
3. Meblarstwo – podstawy konstrukcji i projektowania – Czesław Mętrak – WNT 1992 r.
4. Konstrukcje mebli – Irena Swaczyna – WSiP 1998 r.
5. Ergonomia mieszkania – Etienne Grandjeane – ARKADY 1978 r.
6. Projektowanie Ergonomiczne – Edwin Tytyk – PWN 2001 r.
7. Konstrukcje mebli. Rysunek techniczny – Lesław Giełdowski – WSiP 1995 r.

Większość w.w. pozycji jest dostępna w Bibliotece Uczelni. Dodatkowo prowadzący pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1. Słowniczek terminologiczny mebli – J. Grzelak – PWN 1998 r.
2. Anatomia drewna – Wojciech Kokociński – PRODRUK 2005 r.
3. Atlas drewna – J.D. Godet – Oficyna Wydawnicza MULTICO 2008 r.
4. Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego – J. Szczuka, J. Żurowski – WSiP 1999 r.
5. Meble stylowe – F. Asensio – ARKADY 2004 r.
6. Meble stylowe – Gyula Kaesz. – Ossolineum 1990 r.
7. Komputerowe wspomaganie projektowania – J. Gis, R. Markiewicz – REA 2008 r.
8. Komputerowo zintegrowane wytwarzanie mebli – Jerzy Smardzewski – PWRiL 2007 r.
9. Manufacturing Processes for Design Professionals – Rob Thompson – Thames & Hudson 2007 r.

Większość w.w. pozycji jest dostępna w Bibliotece Uczelni. Dodatkowo prowadzący pracownię udostępnia z własnych zbiorów.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności – Absolwent potrafi:

K_U01
wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:
- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,
- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

K_U02
wykorzystywać wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych;

K_U05
świadomie przeprowadzić skomplikowany, wielowątkowy proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;

K_U07
świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na wysokim, profesjonalnym poziomie;

K_U11
w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi, w tym do prezentacji własnej pracy projektowej (w formie pisemnej i ustnej oraz w formie pokazu, wystawy lub prezentacji multimedialnej), wykazując się umiejętnością nawiązania kontaktu z publicznością.

Wiedza – Absolwent zna i rozumie:

K_W02
szczegółowe zasady dotyczące świadomego wykorzystania środków plastycznych niezbędnych przy opracowywaniu projektów zgodnie z wybraną specjalnością; szczegółowe zasady dotyczące obszaru sztuki niezbędne do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie dyscypliny artystycznej sztuki projektowe

K_W03
rozszerzony zakres problematyki związanej z technikami realizacyjnymi, materiałoznawstwem, i innymi specjalistycznymi zagadnieniami istotnymi w architekturze wnętrz, właściwymi dla wybranej specjalności

K_W04
szczegółowe zagadnienia dotyczące różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;

K_W09
problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością.

 

Kompetencje społeczne – Absolwent jest gotów do:

K_K04
uczenia się przez całe życie, inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

K_K05
efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolnościtwórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami;

K_K07
Absolwent jest gotów do wypełniania roli społecznej absolwenta uczelni artystycznej, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą i jej etosem, efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie oraz prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie – z zastosowaniem technologii informacyjnych.

 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Wyposażenie pracowni w której prowadzone są zajęcia:

Pracownia wyposażona w:
– stanowiska pracy, umożliwiające szybkie przearanżowanie układu blatów roboczych, odpowiednio oświetlone, przeznaczone do pracy nad opracowaniem koncepcyjnymi i technicznym, pracy z makietami (również w skali 1:1)
– oprzyrządowanie (komputer z dostępem do internetu, elektronarzędzia ręczne, narzędzia modelarskie, przecinarkę do styropianu, drukarkę 3D)
– materiały dydaktyczne w postaci katalogów, próbników i próbek związanych z meblarstwem.

Realizacja programu pod względem techniczno–technologicznym opiera się głównie na możliwościach warsztatów wydziałowych: modelarni stolarskiej i modelarni technik różnych.

W przypadku gdy w wydziałowych modelarniach nie jest możliwe zrealizowanie prototypów projektów mebli z użyciem materiałów docelowych, dopuszcza się realizację w warsztatach zewnętrznych lub realizację modeli pozwalających na oddanie charakteru i formy mebla w materiałach zastępczych.

Realizacje o charakterze dokumentacyjnym i prezentacyjnym powstają we współpracy z wydziałowymi pracowniami: Fotograficzną i Komputerową (dostęp do komputerów wyposażonych w oprogramowanie graficzne i CAD).

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.4 d 450 20 Konw 450h
Konw [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.12074