Katalog ECTS

Portfolio

Pedagog: prof. Piotr Jaworowski
Asystent/ci: mgr inż. arch. Julia Karłowska

Pole Opis
Typ przedmiotu kształcenie uzupełniające
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

– projekt indywidualny
– korekta
– dialog dydaktyczny
– warsztaty uzupełniające

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

– zaliczenie pierwszego roku studiów magisterskich

– propozycja skierowana do studentów II roku studiów podejmujących pracę nad aneksem projektowym lub dyplomem
– umiejętność operowania warsztatem dizajnersko-projektowym
oraz plastycznym w stopniu umożliwiającym czytelne i wiarygodne
podanie projektu (wizualizacje)

Wymagania końcowe

– autorskie opracowanie i wykonanie katalogu prac kursowych objętych programem studiów; udział w korektach, udział w wystawie podsumowującej
– przygotowanie pracy pod kątem publicznej prezentacji w ramach
obrony aneksowej pracy dyplomowej

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Przed rozpoczęciem projektowania student powinien:
– dokonać wyboru przedmiotu opracowania, sprecyzować jego
zakres, przejrzeć literaturę fachową dotyczącą danej problematyki
– zdobyć wiedzę dotyczącą projektów i ich realizacji w podobnym
obszarze tematycznym
– dokonać analizy tendencji i wzorców w projektowaniu
– zebrać materiały konieczne do projektowania i wspomagające ten
proces
Kryteria oceny:
Indywidualność, wyraz i autorskie podejście do tematu – 30%
Celność w odpowiedzi na przyjęte założenia projektowe – 15%
Samodzielność, konsekwencja decyzji projektowych, jednorodność
– 30%
Regularny i aktywny udział w korektach – 10%
Jakość wykonania projektu, forma prezentacji – 15%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Treści programowe nauczania:
1. Przygotowanie studenta do budowania świadomej wypowiedzi
graficznej, będącej w związku z innymi treściami programowym
projektowania architektury wnętrz.
2. Przygotowanie studentów do pracy w zawodzie architekta wnętrz
poprzez:
– wpojenie nawyku tworzenia wersji i wariantów projektu
– uświadomienie, że nawet z najprostszego materiału, np. zdjęcia,
rysunku i słowa (typografia) można stworzyć nie jeden a szereg
równoważnych projektów
– traktowanie projektu jako złożonej struktury, powstającej
całościowo (równolegle) od ogółu do szczegółu („nie lekceważcie
drobnostek, bo od drobnostek zależy doskonałość” − St.Zamecznik),
również jako przestrzennej współzależności
– poznanie technik tradycyjnych i cyfrowych; przekształcenie
obrazu tradycyjnego oraz cyfrowego w projekty artystyczno-użytkowe, łączenie środków wyrazu
– umiejętność „odejmowania” – doprowadzania idei projektowej do
niezbędnej syntezy
– umiejętność budowania wypowiedzi artystycznej w połączeniu z
jej ekspozycją na etapie projektowania, ze szczególnym naciskiem
na sposoby prezentacji projektu (podanie) na każdym etapie jego
powstawania
– umiejętność dostosowania konwencji i formy do treści

Projekt indywidualny. Projekt informacji wizualnej w postaci drukowanego katalogu prac kursowych.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

(dostępna w zbiorach prowadzących)
– Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka
Arnheim Rudolf, wyd. Officyna 2016
– „Pismo i Styl”, Tibor Szanto, Ossolineum, Wrocław 1986
– "Type & Typography", Phil Baines, Andrew Haslam, Laurence
King, 2 edition (2005)
– „Typografia typowej książki”, Robert Chwałowski, wyd. Helion,
2001
– "Essentials of Visual Communication", Bo Bergström, Laurence
King Publishers,14 edition (2009)
– „Czemu służy grafika użytkowa? Podręcznik projektowania”,
Alice Twemlow, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2006
– "The Elements of Typographic Style", Robert Bringhurst, Hartley
and Marks Publishers, 4 edition (2013)

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

(dostępna w zbiorach prowadzących)
– „Kroje i kolory pisma”, Timothy Samara, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2010
– „Niewielki słownik typograficzny”, Jacek Mrowczyk, wyd.
Słowo/Obraz Terytoria, 2008
– „Detal w typografii”, Jost Hochuli, wyd. d2d, wydanie drugie,
Kraków 2018
– „Ciemne typki: sekretne życie znaków typograficznych”, Keith
Houston, wyd. d2d, Kraków 2013
– „Typografia. Esej o typografii”, Eric Gill, wyd. d2d, Kraków 2016
– „InDesign i tekst. Profesjonalna typografia w Adobe InDesign”,
Nigel French, wyd. Helion, 2017

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U05 – tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia;
K_U06 – świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych
obszarach działalności plastycznej; świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych; podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji i projektowania własnych prac artystycznych; realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności;
K-U07 – przeprowadzić analizę kontekstu kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego i technicznego miejsca/obiektu będącego tematem opracowywanego projektu;
K_U08 – świadomie przeprowadzić nieskomplikowany proces projektowy, także o charakterze interdyscyplinarnym;
K_U10 – świadomie korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających twórcze i efektywne przeprowadzenie procesu projektowego i czytelne opracowanie prezentacji projektu technikami tradycyjnymi i technikami komputerowymi na podstawowym poziomie;
K_U13 - stosować formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań.

K_W02 – podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem studiów i specjalnością; w tym świadome wykorzystanie środków plastycznych w tworzeniu, modyfikowaniu i porządkowaniu przestrzeni oraz zasady dotyczące środków ekspresji
i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych;
K_W04 - podstawowe zagadnienia dotyczące warsztatu plastycznego w architekturze wnętrz oraz różnych technik wykonywania prezentacji projektu, w tym techniki komputerowe 2D i 3D;
K_W08 - problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym związanym z wybraną specjalnością;
K_W09 - powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami programu kształcenia; powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z pracą projektanta; w tym rozumie związki między formą plastyczną, uwarunkowaniami funkcjonalnymi i wybranymi rozwiązaniami technicznymi użytymi w realizacji projektowanej przestrzeni/obiektu.

K_K03 – odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu;
K_K04 – uczenia się przez całe życie, samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei
i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy;
K_K05 – efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów; wykorzystania elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań w warunkach związanych z publicznymi prezentacjami;
K_K08 – inicjowania działań lub pracę z innymi osobami w ramach wspólnych przedsięwzięć projektowych i artystycznych oraz integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych;

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Studenci powinni mieć dostęp do sprzętów pozwalających na rysowanie, modelowanie, prezentację projektu na różnych etapach pracy, tj.:
– sali wyposażonej w stanowiska pracy z oprogramowaniem 2D i 3D
– modelarni wyposażonej w materiały umożliwiające realizację i prezentację projektu
– pracowni fotograficznej
Dydaktycy, w celu efektywnego prowadzenia zajęć powinni mieć dostęp do sprzętu audio-wizualnego, oprogramowania graficznego, biblioteki fontów, sprzętu komputerowego.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.4 d 90 1 ćw. 90h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.12086