Katalog ECTS

Języki obce: język angielski

Pedagog: Małgorzata Wujec

Pole Opis
Typ przedmiotu lektorat
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Ćwiczenia - zajęcia grupowe oparte na ćwiczeniu umiejętności językowych,

prowadzące do osiągnięcia efektów założonych dla poziomu B2 według Europejskiego Systemu  Opisu Kształcenia Językowego

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zakwalifikowanie studentów do grup językowych na poziomie B2 na podstawie testu poziomującego

Wymagania końcowe

Uzyskanie zaliczenia na koniec każdego semestru.

Zdany egzamin końcowy (ustny i pisemny) po 6 semestrach nauki języka.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest regularne i aktywne  uczestniczenie w zajęciach (dozwolone są dwie nieobecności w semestrze) oraz uzyskanie zaliczenia semestru na podstawie pozytywnych ocen cząstkowych z testów i wypowiedzi ustnych, jak również pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium zaliczeniowego.

Zdany egzamin końcowy (ustny i pisemny) po 6 semestrach nauki języka.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Program nauczania ma na celu przygotowanie studenta do komunikowania się w języku obcym w środowisku naturalnym, a w szczególności:

-  relacjonowania wydarzeń i przedstawienia własnej opinii z uzasadnieniem (włączanie się do dyskusji, precyzowanie wypowiedzi i zadawanie pytań, reagowanie na opinie, zgadzanie się, zaprzeczanie, komentowanie z wykorzystaniem charakterystycznych zwrotów i wyrażeń )

 

-   rozumienia tekstów dotyczących zainteresowań osobistych i zawodowych - czytanie z uwzględnieniem ogólnego przekazu tekstu (skimming), identyfikowanie konkretnych informacji w tekście (scanning), rozpoznawanie i efektywnie użycie spójników

 

- wyrażanie myśli w formie pisemnej na tematy osobiste i zawodowe.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Bell, Gower, First Expert – Coursebook, Pearson, 2017
Oxender, Latham-Koening, New English File/Upper-intermediate – Student’s Book Oxford, 2002;
Oxender, Latham-Koening, New English File/Upper-intermediate – Workbook Oxford, 2002

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Grant, David, McLarty, Robert, Business Basics Oxford, 1995;
Hopkins, Andy, Potter, Jocelyn, Work in Progress Longman, 1997;
Murphy, Raymond, English Grammar In Use Cambridge University Press, 2004;
Hevings, Martin, Advanced Grammar In Use Cambridge University Press, 2002
Swan, Michael, Practical English Usage, Oxford University Press, 2005
Eastwood, John, Oxford Practice Grammar Oxford, 1992;
Oxford Advanced Learner's Dictionary Oxford, 2005;
M. McCarthy, F. O’Dell, English Vocabulary in Use, Cambridge University Press 2002
V. Evans, FCE Use of English, Express Publishing 1998
M. Vince, First Certificate Language Practice , Macmillan 2003
11. Czasopisma i gazety ( Newsweek, The Times, The Guardian)

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego z uwzględnieniem słownictwa z obszaru sztuki.

K_U13 Architektura Wnętrz

K_U05 Badania artystyczne

K_U16 Grafika

K_U23 Historia sztuki

K_U10 Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki

K_U07 Malarstwo

K_W06 Rzeźba

K_U12 Scenografia

K_U11 Sztuka Mediów

K_U10 Wzornictwo

 

W zakresie gramatyki  student powinien osiągnąć wiedzę w stopniu pozwalającym na wyrażenie różnic znaczeniowych używanych struktur w mowie i piśmie.

W zakresie słownictwa student osiągnie wiedzę pozwalającego na komunikację, zarówno w mowie jak i w piśmie w obszarach językowych prywatnych i zawodowych

W zakresie słuchania ze zrozumieniem student będzie potrafił zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za złożonymi wywodami, pod warunkiem, że temat jest mu przynajmniej w pewnym stopniu znany. Powinien również rozumieć programy telewizyjne i radiowe o tematyce specjalistycznej.

 

W zakresie czytania ze zrozumieniem student będzie potrafił czytać ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w szczególności z obszaru sztuki i nauki, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Powinien rozumieć literaturę popularno-naukową i artykuły dotyczące jego obszaru zainteresowań zawodowych.

W zakresie pisania student będzie potrafił pisać teksty związane ze swoimi zainteresowaniami. Potrafi napisać esej, raport, podanie o pracę, recenzję. W tekstach potrafi wyrazić swoją opinię przedstawiając różne argumenty i punkty widzenia.

 

W zakresie mówienia student w miarę płynnie i bez przygotowania będzie potrafił porozumiewać się z obcokrajowcami, będzie potrafił w prowadzonej dyskusji przedstawić swój punkt widzenia i podać istotne argumenty.

Student  będzie potrafił praktycznie wykorzystać wiedzę o kulturze i języku zdobytą na zajęciach językowych w sytuacjach pozaszkolnych.

Przewiduje się, że student po ukończeniu lektoratu językowego nabędzie:

 - umiejętność pracy w grupie i przedstawienia swojego punktu widzenia

- umiejętność wyrażania opinii

-  umiejętność aprobowania opinii i postaw innych osób

- umiejętność docierania do informacji

- chęć dalszego kształcenia językowego

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

komputer z dostępem do internetu

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / malarstwo s.3 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal.]
Grafika s.3 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal.]
Sztuka Mediów s.3 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal.]
Scenografia s.3 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal.]
Architektura Wnętrz s.3 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal.]
Rzeźba s.3 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.3 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.3 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej s.3 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.3 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal.]
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.3 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.1 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal.]


Semestr 2020/21-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.12349