Katalog ECTS

Języki obce: język francuski

Pedagog: mgr Agata Płaskowicka

Pole Opis
Typ przedmiotu obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

lektorat

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

 

A1 - Nauka od podstaw

B1/B2 - Nauka języka na poziomie B1

Wymagania końcowe -brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Egzamin pisemny i ustny po sześciu semestrach

Warunkiem uczęszczania na kolejny semestr jest zaliczenie semestru poprzedniego

Obecność i aktywne uczestniczenie w zajęciach

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

·         Wyrabianie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia

·         Wykształcanie zdolności sprawnego czytania ze zrozumieniem

·         Wyrażanie treści w zakresie zróżnicowanych kategorii semantycznych

Zapoznanie  z kulturą francuskojęzyczną

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Materiały z prasy francuskojęzycznej, prezentacje multimedialne ,ćwiczenia gramatyczne.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

dostęp do internetu

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / malarstwo s.5 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal.]
Sztuka Mediów s.5 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal.]
Architektura Wnętrz s.3 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal.]
Scenografia s.3 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal.]
Wzornictwo / projektowanie ubioru s.3 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.1 o 30 1 w. 30h
ćw. 30h
w. ćw. [zal.]


Semestr 2020/21-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.12351