Katalog ECTS

Konserwacja i restauracja malarstwa na podłożach ruchomych - praktyka

Pedagog: dr hab. Joanna Czernichowska, dr hab. Monika Jadzińska
Asystent/ci: dr Łukasz Wojtowicz, mgr Diana Kułakowska

Pole Opis
Typ przedmiotu kierunkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

projekt indywidualny, ćwiczenia warsztatowe, konwersatorium, relacja mistrz-uczeń realizowane w formie stacjonarnej w małych grupach z zachowaniem dystansu społecznego i innych zabezpieczeń

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczenie I roku studiów magisterskich.

Wymagania końcowe

Samodzielna realizacja, według wskazań pedagogów,  konserwacji i restauracji wybranego dzieła ( obrazu sztalugowego na podobraziu tekstylnym, obrazu sztalugowego na sztywnym podobraziu papierowym (tekturze),  z zastosowaniem różnych metod konserwatorskich i restauratorskich.

Wykonanie badań specjalistycznych konserwowanego obiektu w ramach ćwiczeń,
we współpracy z Zakładem Badań Specjalistycznych i Technik Dokumentacyjnych.

Dokumentowanie fotograficzne i opisowe przebiegu prac oraz wykonanie  dokumentacji konserwatorskiej (wydruk komputerowy dokumentacji oraz wersja cyfrowa nagrana na płytę CD).

Egzamin ze stopniem z zakresu podanego w treściach kształcenia w formie stacjonarnej z zachowaniem dystansu społecznego lub/i on line

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena technicznego oraz artystycznego poziomu wykonanych prac konserwatorskich
i restauratorskich wraz z oceną dokumentacji tych prac, wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów. Dopuszczalne są tylko  trzy nieobecności podczas zajęć praktycznych w ciągu semestru. Forma zaliczenia - hybrydowa

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Przygotowanie do prawidłowego rozpoznania konserwowanego dzieła pod względem  historycznym, techniczno-technologicznym oraz strukturalnym.

Kształcenie umiejętności budowania projektu konserwatorskiego oraz formułowania programu prac konserwatorskich i restauratorskich; kształcenie umiejętności prawidłowej realizacji przyjętych założeń programowych projektu. Kształcenie umiejętności

wykonania prawidłowej dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1.      C. Brandi, Teoria del Restauro, Roma 1963, wyd. polskie: Teoria Restauracji, red. I. Szmelter, tłum. M. Kijanko, Warszawa 2006.

2.      G. Korpal, Autor - dzieło sztuki - konserwator - odbiorca, Studia i Materiały WKiRDS ASP w Krakowie, vol.XIII, Kraków 2004.

3.      A. Kulesza, Rozwój krosien malarskich w XIX wieku i ich wpływ na stan zachowania obrazów, "Ochrona Zabytków", nr 1. 1996, s.375394.

4.      K. Nicolaus, The Restoration of Paintings, Cologne 1999.

5.      A.D. Potocka, Dublowanie jedwabnych obiektów zabytkowych na podłoża syntetyczne z użyciem klejów akrylowych, ASP, Warszawa 2002.

6.      B. J. Rouba, Budowa techniczna obrazów XIX wiecznych malowideł malowanych na handlowych podobraziach płóciennych i problematyka ich konserwacji. Toruń, 1986


7.      B.J. Rouba, Podobrazia płócienne, w procesie konserwacji, Toruń, 2000.


8.      I. Szmelter, Problemy dublowania obrazów na podłożu płóciennym, ASP, Zeszyty Naukowe 1/32/1992.


9.      Wł. Ślesiński, Konserwacja zabytków sztuki, T.I, Arkady 1989


10.    A. Timar - Balazsy, D. Eastop, Chemical Principles of Textile Conservation, Butterworth Heinemann, Oxford etc. 1999.

     

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1.      M.W. Ballard, How backing work: The effect of textile properties on appearance. Lining and Backing, UKIC, London 1995.

2.      Problemy dublowania obrazów na płótnie, praca zbiorowa pod red. M. Roznerskiej i J. Arszyńskiej, Toruń 2005.


3.      W.Kurpik, Konserwator wobec dzieła sztuki, ASP, Warszawa 2015.


4.      Z. Rozłucka, M. Roznerska, J. Arszyńska, Mikroskopia fluorescencyjna, zastosowanie w badaniu budowy i procesów konserwacji malarstwa sztalugowego, Toruń 2000, s. 46-83.


5.      I. Szmelter, Metody i środki konserwacji rozdarć i ubytków podobrazia płóciennego, „Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”, BMiOZ 1986, T.LXXXI, seria B, s. 134-146.


6.      L. Tymińska, Uzupełnianie ubytków w podobraziach płóciennych obrazów sztalugowych – poszukiwanie nowych rozwiązań, (w:) Studenci o konserwacji, T. III Toruń 2001, s. 2007-228.


7.      J. Wyszyńska, Metody dublowania w procesie konserwacji malowideł sztalugowych na płótnie, Studia i Materiały WKiRDS ASP w Krakowie, Kraków 2003, t. XII

 

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności: absolwent potrafi

KU_03  wykonać profesjonalną dokumentacje opisową, fotograficzną, rysunkową, konserwowanego obiektu wykorzystując również technikę komputerową.

KU_04  zinterpretować i opisać konserwowane dzieło sztuki pod względem historycznym, stylistycznym, ikonograficznym, budowy technologicznej i techniki wykonania wykorzystując własną wiedzę, literaturę przedmiotu, dostępne źródła, wyniki badań specjalistycznych.

KU_05  przedstawić spójny projekt prac przy konserwowanym obiekcie uwzględniający jego historię, stylistykę, ikonografię, budowę technologiczną, technikę wykonania, rodzaje i zakres zniszczeń, funkcję, użycie właściwych materiałów i metod konserwatorskich, uzasadnienie usunięcia bądź pozostawienia późniejszych przekształceń, zakres i rodzaj interwencji restauratorskich.

KU_06  wykonać na wysokim poziomie technicznym konieczne prace konserwatorskie, powstrzymujące procesy niszczenia i wzmacniające materialną strukturę dzieła,
w bezpieczny sposób usuwać późniejsze nawarstwienia nie narażając na uszkodzenie jego oryginalnej struktury.

KU_08  zorganizować warsztat i odpowiednie warunki pracy, posługiwać się specjalistycznymi urządzeniami i narzędziami przestrzegając zasad bhp.

 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

KK_02  realizacji prac w interdyscyplinarnym zespole z poszanowaniem zasad etyki zawodowej i obowiązujących przepisów, współpracy z innymi specjalistami, przedstawicielami służby ochrony zabytków, koordynacji zadań, wykorzystania w różnych sytuacjach podstawowych pojęć i zasad z zakresu prawa własności intelektualnej (prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, itp.).

KK_03 wypowiadania się w formie słownej i pisemnej na tematy związane ze sztuką, wystąpień publicznych, dyskusji, przygotowania prezentacji z zakresu ochrony i konserwacji dzieł sztuki.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala na 8-10 studentów, wyposażona w indywidualne stanowiska pracy ( stoły robocze 1,50x1,20 m) lampy z oświetleniem o odpowiednim spektrum, lampy UV, lampy ze szkłem powiększającym oraz wyciągi technologiczne i klimatyzację. Indywidualne stoliki pomocnicze na przyrządy, krzesła o regulowanej wysokości, sztalugi.

Pracownia wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt konserwatorski. Szafy z materiałami podręcznymi do konserwacji, drobnymi narzędziami, chemikaliami, mediami malarskimi etc.

Duże stanowisko pod komputer najnowszej generacji z dostępem do Internetu oraz bogatym oprogramowaniem m.in. do obróbki zdjęć cyfrowych, programów multimedialnych, z pojemnością zwiększoną o dyski zewnętrzne  do archiwizacji danych.

Drukarka cyfrowa. Osobny monitor komputera oraz ekran TV skorelowany z mikroskopem oraz aparatem cyfrowym pozwalającym na rejestrowanie mikroobszarów na obrazie sztalugowym. Stół ze specjalistyczna prowadnicą do osadzenia mikroskopu nad powierzchnią obrazu. Rzutnik multimedialny skorelowany z laptopem do prezentacji cyfrowych.

Podręczny stół niskociśnieniowy do dublażu na zimno, stół podświetlany do prowadzenia precyzyjnych prac przy reperacji płócien, karibari - system krosien samonaprężających do obiektów z papieru i jedwabiu. Na terenie uczelni, w pracowni dublażowej, dostępne są 4 rodzaje stołów niskociśnieniowych do specjalistycznych zabiegów konsolidacyjnych. Prace ze szkodliwymi substancjami prowadzone są w odrębnym pomieszczeniu z dygestorium.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status czas[h] ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.3 o 90 6 ćw. 90h
ćw. [egz.]


Semestr 2020/21-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.12397