Katalog ECTS

Rysunek techniczny

Pedagog: mgr Piotr Sieciński

Pole Opis
Typ przedmiotu ogólny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Podstawowymi metodami nauczania są:

1. Ćwiczenia warsztatowe

2. Dokumentacja i prezentacja prac

3. Omówienie zadań i przeglądy prac

 

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej

zajęcia będą odbywać się zdalnie za pomocą platform online.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

zaliczony 1 i 2 semestr z Rysunku Technicznego

Wymagania końcowe

Umiejętność samodzielnego wykonania rysunków technicznych prezentujących 

idee projektów oraz czytelnych rysunków technicznych dla wykonawców projektów.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Ocena poziomu artystycznego i technicznego wykonania prac - 50%

2. Ocena stopnia zaangażowania w realizację programu - 50 %

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Realizowany w ramach zajęć program przygotowuje studenta do pracy w zawodzie scenografa i umożliwia specjalizowanie się w dyscyplinach wymagających dalszych studiów. 

Realizowany w ramach zajęć program pogłębia umiejętności studenta do wykonywania czytelnych rysunków technicznych, sporządzania inwentaryzacji obiektów i elementów scenografii, doboru właściwych materiałów budowlanych i rozwiązań technicznych w projektowaniu, należytego wykorzystywania nowoczesnych technologii budowlanych. 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1.Neufert Peter.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Arkady, Warszawa 2012

2.Skowroński Wojciech, Miśniakiewicz Elżbieta Rysunek techniczny budowlany Wydawnictwo Arkady Warszawa 2009 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1.ILUSTROWANY LEKSYKON ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY praca zbiorowa Wydawnictwo Arkady Warszawa 2007 

2.BUDOWNICTWO OGÓLNE Tom 1 Materiały i wyroby budowlane praca zbiorowa Wydawnictwo Arkady Warszawa 2009 

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U07
wykonać rysunki techniczne dla wszystkich pracowni teatralnych (szczegółowe
rozrysowanie elementów zaprojektowanej scenografii, stosowanie wszelkich
rodzajów skali rysunku technicznym, używania jej w zależności od potrzeb w ramach
realizacji rozbudowanych projektów teatralnych, filmowych i telewizyjnych;
P7S_UW

 

 

K_W08 rolę myślenia abstrakcyjnego w procesie rozwiązywania problemów plastycznych; P7S_WK

K_K05 profesjonalnego i odpowiedzialnego podchodzenia do rozwiązywania problemów
dotyczących szeroko pojętej pracy projektowej jak i też własnych działań kreacyjnych;
P7S_KK
P7S_KO

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Stoły i krzesła dla całej grupy, tablica suchościerarlna + flamastry 3 kolory

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia s.3 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.1 o 45 2 ćw. 45h
ćw. [egz. kom.]


Semestr 2020/21-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.12626