Katalog ECTS

Język włoski

Pedagog: Filip Łopuski

Pole Opis
Typ przedmiotu lektorat
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Podejście komunikacyjne

Praca : w parach, w grupie, indywidualna, role-play

Praca z wykorzystaniem nośników multimedialnych

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

 A1

A1/A2

 

Nauka języka od podstaw

Wymagania końcowe -brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Każdy semestr kończy się zaliczeniem na podstawie:

- aktywności na zajęciach,

- obecności (ponad 50%)

- testu po każdym dziale.

Student może opuścić dwa zajęcia w semestrze bez usprawiedliwienia

∙ Pozytywna ocena z testu końcowego

Egzamin pisemny i ustny po sześciu semestrach.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

A1

·         Opanowanie alfabetu włoskiego, prawidłowej wymowy i intonacji

·         Wyrabianie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia

·         Wykształcanie zdolności sprawnego czytania ze zrozumieniem

Wyrażanie treści w zakresie podstawowych kategorii semantycznych dotyczących spraw codziennych, nazywanie prostych czynności, zdobycie

  kompetencji językowych w sytuacjach komunikacyjnych takich jak:

·         Zakupy w sklepie

·         Wizyta w restauracji/barze

·         Podróż pociągiem/samolotem

·         Poruszanie się po mieście

·         Wynajem pokoju/mieszkania/hotelu

·         Rezerwacja wyjazdu wakacyjnego

Zapoznanie  z kulturą, sztuką, historią i geografią Włoch

 

A1/A2

·         Wyrabianie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia

·         Wykształcanie zdolności sprawnego czytania ze zrozumieniem

·         Wyrażanie treści w zakresie podstawowych kategorii semantycznych dotyczących spraw codziennych, nazywanie prostych czynności, zdobycie kompetencji językowych w sytuacjach komunikacyjnych takich jak:

·         Zakupy w sklepie

·         Wygląd fizyczny

·         Wyposażenie mieszkania

·         Formułowanie planów na przyszłość

·         Wizyta w restauracji/barze

·         Podróż pociągiem/samolotem

·         Wynajem pokoju/mieszkania/hotelu

·         Rezerwacja wyjazdu wakacyjnego

 

Zapoznanie  z kulturą, sztuką, historią i geografią Włoch

Samodzielna Prezentacja z historii kinematografii włoskiej

Posługiwanie się czasami:

Presente Indicativo (teraźniejszy)

Passato Prossimo  i Imperfetto(przeszłe)

Futuro Semplice i Futuro Anteriore (przyszłe)

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Kurs w oparciu o Nuovo Progetto Italiano 1a (T. Marin, S. Magnelli, wydawnistwo Edilingua) lub Nuovissimo Progetto Italiano 1a (L. Ruggieri, S. Magnelli, T. Marin, wydawnictwo Edilingua)

 

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Posługiwać się językiem obcym według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego z uwzględnieniem słownictwa z obszaru sztuki.

K_U13 Architektura Wnętrz

K_U05 Badania artystyczne

K_U16 Grafika

K_U23 Historia sztuki

K_U10 Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki

K_U07 Malarstwo

K_W06 Rzeźba

K_U12 Scenografia

K_U11 Sztuka Mediów

K_U10 Wzornictwo

 

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia s.3 o 30 1 w. 30h
w. [zal.]
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.5 o 30 1 w. 30h
w. [zal.]
Grafika s.5 o 30 1 w. 30h
w. [zal.]


Semestr 2020/21-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.13132