Katalog ECTS

Fotografia

Pedagog: dr Mariusz Gajewski

Pole Opis
Typ przedmiotu Pracownia Fotografii
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

-           realizacja cykli fotograficznych w oparciu o listę tematów poprzedzona ich omówieniem

-           dialog i dyskusja dydaktyczna

-           korekta oraz przeglądy prac

-           ćwiczenia (kreacyjne, studyjne, warsztatowe)

-           praca z modelem kształcąca umiejętność swobodnego poruszania się w studiu

-           praca z oświetleniem studyjnym

-           projekcje filmów o fotografii i innych dziedzinach sztuki, przeglądanie albumów

i wydawnictw o sztuce

-           przegląd aktualności: informacje o wydarzeniach związanych z fotografią i sztuką w Polsce i na Świecie

-           udział w konkursach

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zdany egzamin wstępny na I rok.

Wymagania końcowe

Zdany egzamin końcowy po każdym roku studiów.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Tematy zajęć są tworzone w taki sposób, by nie ograniczały sposobu realizacji, nie przesądzały o efekcie końcowym i pozwalały na bardzo swobodną interpretację. Program nauczania, uzależniony od zainteresowań twórczych studentów, otwarty jest na różne postawy twórcze, środki wyrazu i media – fotografia klasyczna, cyfrowa, eksperymentalna, techniki szlachetne i video.

Program pracowni ewaluuje, podążając za potrzebami i umiejętnościami studentów z naciskiem na zajęcie się ogólnymi problemami fotografii, niezbędnymi w uprawianiu każdego jej rodzaju, np. właściwe rozpoznanie tematu, umiejętność selekcji elementów i zachowanie równowagi między nimi, użycie właściwej kompozycji oraz światła dla danego przedstawienia.

 

Zajęcia polegają na indywidualnej rozmowie dydaktycznej ze studentem.

Wykłady i ćwiczenia przeprowadzane są w grupach.

 

 

Kryteria oceny:

–      Ocena prac semestralnych będących podsumowaniem wszystkich zadań realizowanych w pracowni

–      Ocena zdolności kreacyjnych studenta, umiejętność twórczej pracy

–      Ocena poziomu artystycznego i technicznego wykonania prac

–      Obecność i aktywność na zajęciach i przeglądach

–      Ocena stopnia zaangażowania w realizację programu

–      Skala ocen określona jest wg punktacji obowiązującej na Wydziale Scenografii

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem jest wykształcenie świadomości artystycznej i posługiwanie się w celach twórczych takim narzędziem jakim jest fotografia. Oprócz ogólnie rozumianej fotografii, pracownia ma za zadanie nauczyć studentów kreatywności i myślenia obrazem oraz analizy i rozumienia współczesnych dokonań artystycznych. Jednym z założeń pracowni jest także wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności studentów.

Student kończący edukację w pracowni powinien także posiadać podstawową wiedzę o technice i technologii fotograficznej (znajomość aparatów, obiektywów, pojęcie czasu, przysłony, temperatury barwowej, czułości negatywu, zmiennych aparatu cyfrowego).

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Roland Barthes “Światło obrazu”

Susan Sontag “O fotografii”

Urszula Czartoryska “Przygody plastyczne fotografii”

Charlotte Cotton „Fotografia jako sztuka współczesna”

Historia Fotografii

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

“Fotografia XX wieku”, praca zbiorowa

Naomi Rosenblum “Historia Fotografii Światowej”

Umberto Eco “Historia piękna”

David Hockney “Wiedza tajemna – Sekrety technik malarskich Dawnych Mistrzów”

Donald Kuspid “Koniec sztuki”

Francois Soulages “Estetyka fotografii, strata i zysk”

John Berger “Sposoby widzenia”

Benjamin Walter “Twórca jako wytwórca”

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

- umiejętność patrzenia i dostrzegania – obserwacji

- umiejętność świadomego wyboru

- użycie właściwej kompozycji dla danego przedstawienia

- wrażliwość i dbałość o kadr

- świadome użycie odpowiedniego oświetlenia lub wykorzystanie światła zastanego

- umiejętność selekcji elementów i zachowanie równowagi między nimi

- uruchomienie indywidualności i kreatywności

- świadomość myślenia abstrakcyjnego

- umiejętna analiza dzieła

- zdobycie niezbędnej wiedzy i świadomości artystycznej

- właściwe rozpoznanie tematu

– umiejętność świadomego uczestnictwa w kulturze współczesnej

– krytycznej analizy swojej pracy

– rozumienia potrzeby ciągłego nieprzerwalnego procesu samokształcenia

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Aparaty fotograficzne

Wyposażone studio fotograficzne

Komputer

Projektor multimedialny

Skaner do negatywów

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia s.3 o 30 1 ćw. 30h
ćw. [egz.]


Semestr 2020/21-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.13334