Katalog ECTS

Historia kostiumu

Pedagog: dr Anna Straszewska

Pole Opis
Typ przedmiotu fakultatywny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład kursowy na podstawie programu autorskiego uzupełnionego mulitimedialną prezentacją (przygotowaną w oparciu o historyczną ikonografię i zdjęcia zachowanych zabytków), a także pokazem rekonstrukcji ubiorów historycznych i zachowanymi obiektami z XX wieku z kolekcji prywatnych; przewidziane przynajmniej jedno wyjście do magazynów muzealnych.  Wykład prowadzony w formie on line na platformie google Meets z możliwością odsłuchania w dowolnym momencie 

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

podstawowa wiedza z zakresu historii Polski i Europy, a także historii sztuki i kultury europejskiej

Wymagania końcowe

zaliczenie po I i II semestrze 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie (przygotowanie prezentacji) i egzamin pisemny (obejmujący pytania problemowe i slajdowisko).

Opanowanie wiedzy z zakresu historii ubioru w kręgu kultury europejskiej i w Polsce od czasów najdawniejszych do końca XX wieku zgodnie z materiałem przekazanym na wykładzie.

 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zajęcia mają służyć przekazaniu studentom wiedzy z zakresu historii ubiorów, która będzie mogła być wykorzystana przy projektowaniu kostiumów historycznych (przy świadomości różnic między rekonstrukcją, stylizacją i kostiumem). Przejście pełnego cyklu wykładów pozwoli rozróżniać formy ubiorów i style w modzie w poszczególnych epokach historycznych i regionach Europy, a także przybliży społeczno-obyczajowy kontekst mody. Celem zajęć jest również uświadomienie przyszłym kostiumografom, że forma odzieży była wynikiem konstrukcji i metod krawieckich, które zmieniały się w czasie i ulegały udoskonaleniu wraz z rozwojem technologii włókienniczych.

Program zajęć obejmuje:

• historię ubioru i mody krajów Basenu Morza Śródziemnego (głównie Europy), począwszy od starożytnej Mezopotamii i Egiptu do końca XX wieku w kontekście kultury i obyczajów;
• historię ubioru w Polsce na tle mody europejskiej od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego z uwypukleniem lokalnych odrębności;
• podstawowa wiedza na temat dawnych tkanin, pasmanterii, akcesoriów mody i dodatków odzieżowych;
• wprowadzenie do historii krawiectwa i technologii włókienniczych (z naciskiem na przemiany kroju);
• sylwetki wybranych projektantów mody i kostiumografów od XVIII do XX wieku.
 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

François Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Warszawa 2003;
Anna Sieradzka, Tysiąc lat ubiorów w Polsce, Warszawa 2003;
Małgorzata Możdżyńska-Nawotka, O modach i strojach, Wrocław 2002, 2005;
Anna Straszewska, Strój polski w malarstwie od XVI do XIX wieku, Warszawa 2013;
Ewa Orlińska-Mianowska, Modny świat XVIII wieku. Katalog ubiorów od początku XVIII do początku XIX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 2003;
Joanna Dobkowska, Joanna Wasilewska, W cieniu koronkowej parasolki. O modzie i obyczajach w XIX wieku, Warszawa 2016
Anna Sieradzka, Moda w przedwojennej Polsce, Warszawa 2013;
Joanna Mruk, Moda kobieca w okupowanej Polsce, Łódź 2017;
Aleksandra Boćkowska, To nie są moje wielbłądy. O modzie w PRL, Wołowiec 2015;
Piotr Szaradowski, Francja elegancja Z historii haute couture, Wrocław 2016
Lehnert Gertrud, Historia mody XX wieku, Köln 2001.

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Maria Gutkowska-Rychlewska, Historia ubiorów, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968;
Ewa Orlińska-Mianowska, Modny świat XVIII wieku. Katalog ubiorów od początku XVIII do początku XIX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 2003;
Marta Michałowska, Leksykon włókiennictwa, Warszawa 2006;
Irena Turnau, Słownik ubiorów, Warszawa 1999;
Krystyna Turska, Ubiór dworski w Polsce w dobie pierwszych Jagiellonów, Wrocław-i in. 1987;
Małgorzata Możdżyńska-Nawotka, Od zmierzchu do świtu. Historia mody balowej, Wrocław 2007;
Agata Roćko, Kontusz i frak. O symbolice stroju w XVIII-wiecznej literaturze polskiej, Warszawa 2015;
Janet Arnold, Patterns of Fashion 1. Cut and construction of women's clothing, 1660-1860, London 1977;
Seventeenth-Century Women’s Dress Patterns, ed. Jenny Tiramani, Susan North, London_New York 2012;
Norah Waugh, Margaret Woodward, The Cut of Women’s Clothes: 1600-1930, London-Boston 1985;
Norah Waugh, The Cut of Men’s Clothes: 1600-1900, London 1994;
Norah Waugh, Corsets and Crinolines, New York 2004.

 

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

absolwent powinien być zdolny:

1. rozróżniać epoki historyczne i style w modzie;
2. rozpoznawać typy i nazwy ubiorów historycznych;
2. odnajdywać źródła do projektowania ubioru historycznego (ikonografia, wykroje, techniki krawieckie).

absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

1. historii ubioru w Europie i w Polsce począwszy od czasów najdawniejszych aż do współczesności w zakresie podstawowym zgodnie z materiałem przedstawionym na zajęciach;
2. konstrukcji i kroju ubioru historycznego;
3. historii obyczajów i kultury oraz ich wpływu na sposób ubierania w poszczególnych epokach i regionach.

absolwent powinien być zdolny:

1. interpretować kostiumy historyczne w filmie i teatrze w kontekście odmiennych norm estetycznych dawniej i współcześnie;
2. przełożyć zdobytą wiedzę na język własnej pracy artystycznej;
3. do samodzielnego poszerzania wiedzy na temat ubioru historycznego w interesującym go zakresie.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Projektor multimedialny, komputer, ekran/telewizor, manekin

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia s.3 o 30 2 w. 30h
w. [zal. z oceną]


Semestr 2020/21-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.13335