Katalog ECTS

Rysunek i kolor

Pedagog: prof. Elżbieta Banecka

Pole Opis
Typ przedmiotu ogólnoplastyczny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)
 •  wykłady z elementami prezentacji multimedialnej,
 •  dyskusje problemowe (praca indywidualna),
 •  e-learning - oparty o samodzielną pracę studenta i indywidualne korekty prowadzone przez prowadzącego w sposób zdalny (przez internet) za pomocą dostępnych cyfrowych platform komunikacyjnych,
 •  konwersatorium (dialog i dyskusja dydaktyczna – korekty indywidualne i grupowe) - zajęcia grupowe lub indywidualne z udziałem prowadzącego w roli moderatora lub w relacji mistrzuczeń, służące wspomaganiu indywidualnych predyspozycji studentów w dziedzinach plastycznych: korekta grupowa, korekta indywidualna, przegląd prac, przygotowanie wystawy, pokazu, prezentacji multimedialnej,
 •  ćwiczenia (kreacyjne, studyjne) - zajęcia indywidualne oparte na ćwiczeniu umiejętności świadomego posługiwania się narzędziami warsztatu rysunkowego i malarskiego,
 •  seminarium kursowe,
 •  zajęcia warsztatowe
Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne
 • zdany egzamin wstępny,
 • kompetencję i umiejętności z zakresu podstaw kompozycji, rysunku, malarstwa, widzenia przestrzennego
Wymagania końcowe
 • umiejętność świadomego korzystania z warsztatu, 
 • umiejętność kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych w obrębie szeroko pojętego rysunku i malarstwa

 

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

ocena indywidualnej pracy artystycznej studenta na podstawie wykonania i przedstawienia ćwiczeń wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)
 • przygotowanie studentów do samodzielnego wyrażania rysunkiem i malarstwem własnych zamierzeń twórczych,
 • umiejętność wnikliwej obserwacji natury i relacji barwnych,
 • pogłębienie umiejętności wyboru właściwej techniki przekazu plastycznego poprzez poznane warsztatowe działania praktyczne, oparte na studium modela, przestrzeni, natury i wiedzy z zakresu kompozycji, konstrukcji obrazu i technologii plastycznych,
 • doskonalenie umiejętności doboru środków artystycznych adekwatnych do wyrażanej treści
Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Literatura:

 • „Kolor” David Hornung, wyd. Universitas Kraków 2009,
 • „Ekspresjonizm” Ashley Bassie,
 • „Historia rysunku” Terissio Pignatti,
 • „Anatomia dla artystów” Sarah Simblet,
 • „Jak rysować postać ludzką” Victor Ambrus,
 • „Punkt, linia a płaszczyzna” Wasilij Kandinsky,
 • „Style i kierunki w malarstwie” Patricia Friole R. Carrassot, Isabelle Marcaode,
 • „Wszystko o sztuce” Stanisław K.Stopczyk,
 • „Paragone” Leonardo da Vinci,
 • „Sztuka i złudzenie” Ernst H. Gombrich,
 • „Historia koloru” Maria Rzepińska
 • seria: „Sztuka świata”,
 • seria: „Sztuka i czas”,
 • „Powinność i bunt. ASP w Warszawie 1944-2004",

Albumy:

 • albumy wydawane przez Akademie Sztuk Pięknych w Polsce (Katowice, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Łódź, Kraków, Warszawa)

Czasopisma:

 • „2+3D”,
 • „Aspiracje”,
 • „Format-Pismo Artystyczne”

( Dostępne w Bibliotece ASP w Warszawie )

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta
 • „Degas, Cezanne, Picasso z prywatnych zbiorów w Szwajcarii” Beat Wisner,
 • „Leonardo da Vinci : Malarz, wynalazca, wizjoner, matematyk, filozof, inżynier” Jean-Claude Frere,
 • "Leonardo da Vinci. Anatom" Martin Clayton, Ron Philo

( Dostępne w Bibliotece ASP w Warszawie )

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

1. potrafi swobodnie i świadomie posługiwać się środkami plastycznymi,
2. potrafi myśleć abstrakcyjnie (odejście od ilustrowania rzeczywistości),
3. potrafi widzieć przestrzennie,
4. student posiadł umiejętność wnikliwej obserwacji natury,
5. student posiadł umiejętność świadomej interpretacji postaci ludzkiej, przy całkowitym opanowaniu anatomii,
6. student posiadł umiejętność użycia skrótu plastycznego i syntezy.

 • K_U01 - świadomie używać podstawowych praw kompozycji przestrzennej i struktur wizualnych;
 • K_U02 - podejmować swobodne działania w obszarze rysunku i malarstwa studyjnego wykorzystując wiedzę na temat kompozycji, proporcji, perspektywy, światłocienia i koloru.

1. znajomość terminologii z zakresu sztuk plastycznych na poziomie podstawowym,
2. znajomość podstaw kompozycji na poziomie podstawowym,
3. znajomość podstaw samodzielnej analizy sztuki współczesnej na poziomie podstawowym.

 • K_W08 - podstawy praktycznej wiedzy w zakresie rysunku, malarstwa, multimediów i architektury.

1. zdolność do krytycznej analizy swojej pracy

 • K_K02 - samodzielnego prowadzenia procesu samorozwoju i samokształcenia.
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Opis wymagań dotyczących pracowni:
dostęp do naturalnego światła, dostęp do wody bieżącej,

Wyposażenie i pomoce dydaktyczne: 
sztalugi, deski do rysowania, kubiki, stołki, szuflady na prace studentów, szafy na materialy plastyczne studentów i pracowni, drukarka, skaner, rzutnik mulitmedialny, komputer, aparat fotograficzny cyfrowy, albumy, szkielet ludzki, reflektory, rekwizyty do studiowania martwej natury

 

Opis wymagań dotyczących pracy zdalnej:
dostępnych cyfrowych platform komunikacyjnych pozwalających na indywidualne rozmowy (lub e-maile) prowadzącego zajęcia ze studentem, dostęp do komputera, dostęp do internetu,

Wyposażenie i pomoce dydaktyczne:
komputer, skaner, aparat fotograficzny, internet

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Scenografia s.3 o 120 4 ćw. 120h
ćw. [egz.]


Semestr 2020/21-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.13336